Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022

Kazalo

2253. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja »del ZN za stanovanjsko območje Predstruge in za del UN Predstruge«, stran 6819.

  
Na podlagi 165. in 227. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3) ter 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 107/20 – UPB2) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 20. redni seji dne 20. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja »del ZN za stanovanjsko območje Predstruge in za del UN Predstruge« 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »del ZN za stanovanjsko območje Predstruge in za del UN Predstruge« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen 
(vsebina programa opremljanja) 
(1) S programom opremljanja se opredeli območje opremljanja, nova komunalna oprema, ki jo je treba zagotoviti na območju opremljanja, rok gradnje, finančna sredstva za izvedbo in podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– podatke o pozidavi območja,
– opis obstoječe in nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in
– grafične prikaze.
3. člen 
(razlogi za sprejem programa opremljanja) 
(1) Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje stavbnih zemljišč z novo komunalno opremo in
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno omrežje, novo kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadnih voda in novo vodovodno omrežje, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Dobrepolje (v nadaljevanju: Splošni odlok Občine Dobrepolje).
(3) Splošni odlok Občine Dobrepolje se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, odmero komunalnega prispevka in priključevanje objektov na obstoječo komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev in načina plačila.
4. člen 
(obračunsko območje) 
(1) Obračunsko območje opremljanja je enako za vse vrste nove komunalne opreme in zajema del območja, ki ga obravnava »Odlok o zazidalnem načrtu – ZN za stanovanjsko območje Predstruge in za del ureditvenega načrta – UrN Predstruge« (Uradni list RS, št. 54/00, 16/04 in 43/08).
(2) Obračunsko območje je opredeljeno tudi v grafični prilogi k programu opremljanja in je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME 
5. člen 
(obstoječa in predvidena komunalna oprema) 
(1) Na delu območja je komunalna oprema že zgrajena in omogoča uporabo oziroma priključitev objektov, preostanek območja pa je infrastrukturno še nezadostno opremljen in ne omogoča funkcioniranje objektov, ki so načrtovani s prostorskim aktom.
(2) Celostna zasnova načrtovane komunalne opreme je razvidna iz prostorskega akta, podrobnosti pa iz tehnične dokumentacije.
III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME 
6. člen 
(skupni in obračunski stroški investicije) 
Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme so sledeči (v EUR):
Komunalna oprema
Skupni stroški
Proračunski in drugi vir
Obračunski stroški
1. novo cestno omrežje
1.431.572
143.157
1.288.415
2. novo kanalizacijsko omrežje za odpadne vode
766.800
76.680
690.120
3. novo kanalizacijsko omrežje za padavinske vode
773.980
77.398
696.582
4. novo vodovodno omrežje
517.120
51.712
465.408
Skupaj za novo komunalno opremo
3.489.472
348.947
3.140.525
7. člen
(časovni načrt) 
Predviden časovni načrt izvedbe je sledeč:
– gradnja še manjkajoče nove komunalne opreme
najkasneje do konca leta 2027
– predaja nove komunalne opreme upravljavcem 
najkasneje do konca leta 2027.
 
8. člen 
(financiranje predvidene investicije) 
Finančna sredstva za izvedbo še manjkajoče nove komunalne opreme na območju opremljanja v celoti zagotavlja Občina Dobrepolje iz svojega proračuna. Tudi gradnjo že zgrajene komunalne opreme je financirala Občina Dobrepolje.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 
9. člen 
(izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo) 
Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se obračuna po formuli:
KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPnova (ij) =
znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
AGP =
površina gradbene parcele stavbe,
CpN(ij) =
stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
DpN =
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
ASTAVBA =
bruto tlorisna površina stavbe,
CtN(ij) =
stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
DtN =
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
i =
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
j =
posamezno obračunsko območje.
10. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina stavbe,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) in
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) znaša 0,3: 0,7.
(3) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna površina stavbe se povzameta po dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja stavbe.
11. člen 
(obračunski stroški na enoto mere) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena tega odloka, preračunani na površino gradbenih parcel oziroma bruto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto nove komunalne opreme na obračunskem območju so sledeči:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo
Komunalna oprema
CpN(ij)
(EUR/m2)
CtN(ij)
(EUR/m2)
1. novo cestno omrežje
11,56
51,46
2. novo kanalizacijsko omrežje za odpadne vode
6,19
27,57
3. novo kanalizacijsko omrežje za padavinske vode
6,25
27,82
4. novo vodovodno omrežje
4,18
18,59
Skupaj
28,18
125,44
12. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
(1) Komunalnemu prispevku za novo komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo po Splošnem odloku Občine Dobrepolje, če se nova komunalna oprema posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se priključuje oziroma jo bremeni nova komunalna oprema iz programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »del ZN za stanovanjsko območje Predstruge in za del UN Predstruge« velja sledeče:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova (i).
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(dostop do podatkov) 
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Dobrepolje.
14. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Program opremljanja zemljišč za območje zazidalnega in dela ureditvenega načrta za stanovanjsko območje Predstruge iz marca 2004.
15. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35103-0015/2019
Videm, dne 20. junija 2022
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti