Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2174. Deklaracija o seznanitvi z Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2022 o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini (DeSRBNVH)
2175. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za oceno dejanskega stanja in za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja političnih strank in domnevno prikrito neplačano izvajanje oglaševalskih vsebin ter druge oblike politične propagande v obdobju pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 preko delovanja izdajateljev medijev v (delni) lasti oziroma pod vplivom političnih strank, funkcionarjev in članov organov političnih strank ter izdajateljev medijev v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb, in domnevno nezakonitega vplivanja nosilcev javnih funkcij na objavljanje oglaševalskih vsebin državne uprave, javnih zavodov, javnih agencij in javnih skladov ter gospodarskih družb s kapitalsko naložbo Republike Slovenije, ki jo upravlja Slovenski državni holding, d.d., v medijih, ki jih izdajajo ti izdajatelji, in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja področja: – financiranja političnih strank in organizacije volilne kampanje (politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande v obdobju pred volitvami in med volilno kampanjo), – ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev medijev s strani političnih strank, funkcionarjev in članov organov političnih strank, – nadzora in sankcij nad prikritimi (neplačanimi) političnimi oglaševalskimi vsebinami in – drugimi oblikami politične propagande v medijih, predvsem v času volilne kampanje

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2236. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju
2237. Uredbo o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

Odloki

2238. Odlok o izjemni izravnalni pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov

MINISTRSTVA

2176. Pravilnik o povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag
2177. Pravilnik o ovojnici, vročilnici in drugih sporočilih za vročanje v upravnem postopku
2178. Pravilnik o spremembi Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem
2179. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti
2180. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

USTAVNO SODIŠČE

2181. Odločba o ugotovitvi, da so bili 7. člen Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, 5. člen Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenje okužbe z virusom SARS-Cov-2, v delu, v katerem so urejali obvezno razkuževanje rok, v neskladju z Ustavo

SODNI SVET

2182. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
2183. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
2184. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2185. Spremembe in dopolnitve Statuta Notarske zbornice Slovenije
2186. Sklep o spremembah Sklepa o pogojih, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja
2187. Poročilo o gibanju plač za april 2022
2188. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2022

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2189. Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višine povračil stroškov prevoza na delo in z dela, prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

2190. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2022
2191. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2023
2192. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2024
2193. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina
2194. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022
2195. Sklep o potrditvi cenika uporabe tržnih prostorov in sejmišča ter najema stojnic

Kranj

2196. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj
2197. Obvezna razlaga 2. in 3. člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja
2198. Obvezna razlaga sedmega odstavka 28. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR L1 Kranj Labore
2199. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Mestni občini Kranj
2200. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora GO 4
2235. Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)

Laško

2201. Avtentična razlaga druge alineje petega odstavka naslova KARE 6, 10. člena Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško
2202. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2022
2203. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja z oznako LAU – 73 – del
2204. Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Laško d.o.o.
2205. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Laško
2206. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1743/2 in 1744, obe k.o. 1028 Sedraž

Ljubljana

2207. Ugotovitveni sklep o sprejetju Akta o ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA

Medvode

2208. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Medvode
2209. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe (ID 1246)

Nova Gorica

2210. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica

Piran

2211. Obvezna razlaga točke 3.4 12. člena Odloka o spremembi zazidalnega načrta Lucija I.
2212. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Piran

Ribnica

2213. Pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Ribnica
2214. Pravilnik o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov v Občini Ribnica

Rogaška Slatina

2215. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rogaška Slatina za lokalne volitve 2022
2216. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina za lokalne volitve 2022

Rogatec

2217. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2022

Sevnica

2218. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del Gospodarske cone Dolenji Boštanj, del EUP DB10 (2)
2219. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja individualne stanovanjske pozidave Krmelj
2220. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja individualne stanovanjske pozidave OPPN Studenec-vzhod
2221. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v enoti urejanja prostora z oznako KD15.od

Šentjur

2222. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2021
2223. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2022
2224. Odlok o spremembi meje območja naselij Repno in Goričica
2225. Odlok o spremembi meje območja naselij Spodnje Slemene in Zgornje Slemene
2226. Odlok o spremembi meje območja naselij Podvine in Planinska vas
2227. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
2228. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2980 (območje na delu parcelne št. 304/1, k.o. 1130 – Vodule)
2229. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2900 (območje na delu parcelne št. 780/3, k.o. 1130 – Vodule)
2230. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2894 (območje delov parcelnih št. 327/8, 327/6, 667, 1373/1, k.o. 1150 – Kalobje)
2231. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2924 (območje parc. št. *24, 128/3, 128/4, k.o. 1126 – Dolga Gora)

Trebnje

2232. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje

Žužemberk

2233. Odlok o predkupni pravici Občine Žužemberk
2234. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Žužemberk

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost