Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2022 z dne 30. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2022 z dne 30. 6. 2022, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2171. Sklep o določitvi cene storitve javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2
2172. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«

MINISTRSTVA

2105. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o zagotavljanju izvajanja podaljšane obravnave osebam, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV-2
2106. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2107. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2108. Javni poziv za zbiranje predlogov oziroma prijav za imenovanje članov volilnih komisij

OBČINE

Bovec

2109. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bovec
2110. Sklep o preklicu začasne veljavnosti letne dovolilnice za območje plačljivega parkirišča Žaršče tudi za parkirišče pred kulturnim domom, trgovino Mercator in vrtcem do preklica
2111. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec

Brezovica

2112. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Brezovica
2113. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Brezovica

Brežice

2114. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Celje

2115. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Celje
2116. Odlok o plovbnem režimu na območju Mestne občine Celje
2117. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2022
2118. Sklep o izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu nepremičnine
2119. Sklep o določitvi mreže javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni na območju Mestne občine Celje
2120. Sklep št. 2/2022 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
2121. Soglasje za najem kredita

Cerkno

2122. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
2123. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo

Dol pri Ljubljani

2124. Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
2125. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
2126. Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Dol pri Ljubljani
2127. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

Dravograd

2128. Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd

Hrpelje-Kozina

2129. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za območje Občine Hrpelje - Kozina
2130. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rebalansu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2022

Kamnik

2131. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2022

Kanal ob Soči

2132. Sklep o potrditvi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe

Komen

2133. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi parkirnih površin, na katerih se uvede plačilo parkirnine

Krško

2134. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2022 in 2023 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi
2135. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Krško za leto 2022/II.
2136. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v mestni občini Krško
2137. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Mestne občine Krško za šolsko leto 2022/2023

Lendava

2138. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lendava
2139. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjúsági Képzési Központ Lendva v javni zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva
2140. Sklep štev. 423 o imenovanju Občinske volilne komisije
2141. Sklep št. 424 o imenovanju Posebne občinske volilne komisije – za volitve predstavnikov narodnosti
2142. Sklep št. 425 o imenovanju Posebne občinske volilne komisije – za volitve predstavnikov romske skupnosti

Ljubljana

2143. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članici Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
2144. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članu Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Mežica

2145. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

Moravske Toplice

2146. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice

Nova Gorica

2147. Sklep o pripravi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtokamp »Bor« na Trnovem

Podčetrtek

2148. Statut Občine Podčetrtek
2149. Poslovnik Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Radeče

2150. Avtentična razlaga določb zadnje alineje drugega odstavka 47. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Radeče
2151. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
2152. Sklep o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnovna šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 7. 2022

Sežana

2153. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2022
2154. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2023

Tišina

2155. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Občini Tišina
2156. Sklep o višini letne cene grobnine in zakupnine za žarni zid na pokopališčih v Občini Tišina
2157. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tišina

Zagorje ob Savi

2158. Sklep o cenah storitev javnih služb

Žalec

2159. Odlok o razveljavitvi Odloka o graditvi in vzdrževanju zaklonišč v Občini Žalec
2160. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora ZA-3/2
2161. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi
2162. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske Godomlja
2163. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP DR 1/3 – za stanovanjsko gradnjo
2164. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd
2165. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«
2166. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske »Liboje-sever«
2167. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN stanovanjska soseska Petrovče vzhod
2168. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka oglaševanju in plakatiranju v Občini Žalec
2169. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec

Žužemberk

2170. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2022 – rebalans I.

POPRAVKI

2173. Popravek Javnega poziva za zbiranje predlogov oziroma prijav za imenovanje članov volilnih komisij
AAA Zlata odličnost