Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2024. Sklep o potrditvi mandata poslanca namesto poslanke, ki ji je prenehal mandat
2025. Sklep o razrešitvi predsednice sveta Agencije za energijo
2026. Sklep o imenovanju predsednika sveta Agencije za energijo
2027. Sklep o imenovanju člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
2028. Sklep o imenovanju članice sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
2029. Sklep o odpoklicu člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d.d.
2030. Sklep o odpoklicu člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d.d.

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2031. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Irak
2032. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Libanonski republiki
2033. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski republiki Afganistan
2034. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji
2035. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Azerbajdžanski republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2097. Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2023–2025
2098. Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
2099. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin

Sklepi

2100. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2022/2023

MINISTRSTVA

2036. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije
2037. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
2038. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja
2101. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

USTAVNO SODIŠČE

2039. Odločba o ugotovitvi, da je druga poved prvega odstavka 148. člena Zakona o davčnem postopku v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

2040. Sklep o likvidnih naložbah za namen sklada za reševanje

SODNI SVET

2041. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2042. Javni poziv za zbiranje predlogov oziroma prijav za imenovanje članov volilnih komisij

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2043. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu
2044. Splošni akt o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo in o priglasitvi storitev platform za izmenjavo videov
2045. Splošni akt o metodologiji nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev, radijskih programov in platform za izmenjavo videov
2046. Splošni akt o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2047. Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
2048. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti

OBČINE

Cerknica

2049. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Cerknica za leto 2022
2050. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja – južni del EUP GR 19 in del GR 15 v naselju Grahovo
2051. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in statusa javnega dobra
2052. Sklep o lokacijski preveritvi za zemljišče s parc. št. 980/10 k.o. Dolenja vas (1677) v enoti urejanja prostora PO 06/1

Črnomelj

2053. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj

Dobje

2054. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2021

Dobrepolje

2055. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dobrepolje
2056. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2022
2057. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
2058. Sklep o določitvi višine cene 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti na območju Občine Dobrepolje
2059. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje

Idrija

2060. Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Idrija, na katerih se plačuje parkirnina

Ig

2061. Sklep o cenah storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb

Kamnik

2062. Sklep o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov

Ljubljana

2063. Odlok o poimenovanju parkov in popravkov opisov ulic na območju Mestne občine Ljubljana
2064. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 81 Center znanosti – del

Log-Dragomer

2065. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
2066. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Log - Dragomer za volilno leto 2022
2067. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Log - Dragomer
2068. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Log - Dragomer
2091. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2022_I
2092. Spremembe in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2022

Miren-Kostanjevica

2093. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 16 – Rikidence v Opatjem selu
2094. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022 Rebalans št. 2
2095. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Miren - Kostanjevica

Radovljica

2096. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Sežana

2069. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP LO 25 SSp v Lokvi

Sodražica

2070. Pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Sodražica

Straža

2071. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2022

Sveti Tomaž

2072. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Škofljica

2073. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti v Občini Škofljica
2074. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Škofljica
2075. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Obrtno podjetniška cona Škofljica«

Tolmin

2076. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2022
2077. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin
2078. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin
2079. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za programe v mladinskem sektorju v Občini Tolmin
2080. Sklep o lokacijski preveritvi LP 05 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP A 368

Trebnje

2081. Pravilnik o spremembah Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu v Občini Trebnje
2082. Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje v letu 2022
2083. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na območju Občine Trebnje
2084. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanje z odpadki na območju Občine Trebnje, leto 2022

Tržič

2085. Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Tržič
2086. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2022

Turnišče

2087. Odlok o rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2022
2088. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Turnišče
2089. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Turnišče

Velike Lašče

2090. Sklep o razrešitvi podžupana

PREKLICI

2102. Preklic objave Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2021
2103. Preklic objave Odloka o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec
2104. Preklic objave Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost