Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2024. Sklep o potrditvi mandata poslanca namesto poslanke, ki ji je prenehal mandat
2025. Sklep o razrešitvi predsednice sveta Agencije za energijo
2026. Sklep o imenovanju predsednika sveta Agencije za energijo
2027. Sklep o imenovanju člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
2028. Sklep o imenovanju članice sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
2029. Sklep o odpoklicu člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d.d.
2030. Sklep o odpoklicu člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d.d.

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2031. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Irak
2032. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Libanonski republiki
2033. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski republiki Afganistan
2034. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji
2035. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Azerbajdžanski republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2097. Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2023–2025
2098. Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
2099. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin

Sklepi

2100. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2022/2023

MINISTRSTVA

2036. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije
2037. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
2038. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja
2101. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

USTAVNO SODIŠČE

2039. Odločba o ugotovitvi, da je druga poved prvega odstavka 148. člena Zakona o davčnem postopku v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

2040. Sklep o likvidnih naložbah za namen sklada za reševanje

SODNI SVET

2041. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2042. Javni poziv za zbiranje predlogov oziroma prijav za imenovanje članov volilnih komisij

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2043. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu
2044. Splošni akt o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo in o priglasitvi storitev platform za izmenjavo videov
2045. Splošni akt o metodologiji nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev, radijskih programov in platform za izmenjavo videov
2046. Splošni akt o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2047. Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
2048. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti

OBČINE

Cerknica

2049. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Cerknica za leto 2022
2050. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja – južni del EUP GR 19 in del GR 15 v naselju Grahovo
2051. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in statusa javnega dobra
2052. Sklep o lokacijski preveritvi za zemljišče s parc. št. 980/10 k.o. Dolenja vas (1677) v enoti urejanja prostora PO 06/1

Črnomelj

2053. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj

Dobje

2054. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2021

Dobrepolje

2055. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dobrepolje
2056. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2022
2057. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
2058. Sklep o določitvi višine cene 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti na območju Občine Dobrepolje
2059. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje

Idrija

2060. Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Idrija, na katerih se plačuje parkirnina

Ig

2061. Sklep o cenah storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb

Kamnik

2062. Sklep o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov

Ljubljana

2063. Odlok o poimenovanju parkov in popravkov opisov ulic na območju Mestne občine Ljubljana
2064. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 81 Center znanosti – del

Log-Dragomer

2065. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
2066. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Log - Dragomer za volilno leto 2022
2067. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Log - Dragomer
2068. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Log - Dragomer
2091. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2022_I
2092. Spremembe in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2022

Miren-Kostanjevica

2093. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 16 – Rikidence v Opatjem selu
2094. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022 Rebalans št. 2
2095. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Miren - Kostanjevica

Radovljica

2096. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Sežana

2069. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP LO 25 SSp v Lokvi

Sodražica

2070. Pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Sodražica

Straža

2071. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2022

Sveti Tomaž

2072. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Škofljica

2073. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti v Občini Škofljica
2074. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Škofljica
2075. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Obrtno podjetniška cona Škofljica«

Tolmin

2076. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2022
2077. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin
2078. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin
2079. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za programe v mladinskem sektorju v Občini Tolmin
2080. Sklep o lokacijski preveritvi LP 05 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP A 368

Trebnje

2081. Pravilnik o spremembah Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu v Občini Trebnje
2082. Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje v letu 2022
2083. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na območju Občine Trebnje
2084. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanje z odpadki na območju Občine Trebnje, leto 2022

Tržič

2085. Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Tržič
2086. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2022

Turnišče

2087. Odlok o rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2022
2088. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Turnišče
2089. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Turnišče

Velike Lašče

2090. Sklep o razrešitvi podžupana

PREKLICI

2102. Preklic objave Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2021
2103. Preklic objave Odloka o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec
2104. Preklic objave Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti