Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022

Kazalo

2100. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2022/2023, stran 6520.

  
Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) in 6. člena Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17, 35/18, 50/19, 90/20, 70/21 in 10/22) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2022/2023 
Ta sklep določa vrednosti, potrebne za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka za vinsko leto 2022/2023, za izvajanje Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 z dne 15. aprila 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2027 z dne 13. septembra 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/884 glede odstopanj od Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 za odpravo krize zaradi pandemije COVID-19 v vinskem sektorju in spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 (UL L št. 415 z dne 22. 11. 2021, str. 4), in Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 23), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/725 z dne 4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 155 z dne 5. 5. 2021, str. 8), in sicer:
– način izračuna stroškov prestrukturiranja vinogradov in
– višino priznane vrednosti izpada dohodka.
II 
Stroški prestrukturiranja vinogradov se izračunajo z uporabo tabel iz Priloge, ki je sestavni del tega sklepa.
III 
Posamezni ukrepi za prestrukturiranje vinograda, navedeni v tabelah iz prejšnje točke, so:
1. priprava zemljišča, ki zajema tako založno gnojenje in pripravo tal, da je zemljišče primerno za sajenje vinske trte. Šteje se, da je priprava zemljišča izvedena, če so na površini, ki se prestrukturira, posajene trsne cepljenke;
2. postavitev opore, ki pomeni postavitev končne opore in zajema vse oporne stebre in najmanj eno žico;
3. posaditev cepljenk, ki zajema posaditev vinograda s trsi z gostoto sajenja najmanj 3 200 trsov/ha, pri čemer je gostota izračunana na podlagi povprečnih razdalj sajenja v vrsti in med vrstami;
4. navoz zemlje na površino, ki zajema navoz zemlje le na površino, kjer se izvaja prestrukturiranje vinograda. Ukrep iz te točke je mogoče uveljavljati le v vinorodnem okolišu Kras;
5. postavitev opore za latnik, ki pomeni oporo, potrebno za gojitveno obliko latnik, in zajema vse oporne stebre in prečno oporo ter najmanj eno žico. Ukrep iz te točke je mogoče uveljavljati le v vinorodnem okolišu Kras;
6. naprava ozkih teras, ki pomeni napravo teras, pri katerih širina terasne ploskve ne presega 1,8 metra;
7. posaditev matičnega nasada, ki pomeni posaditev vinograda s cepljenkami kategorije bazni material, za katerega je bila vložena prijava o nameri sajenja matičnega nasada v skladu s predpisom, ki ureja trženje materiala za vegetativno razmnoževanje trte.
IV 
(1) Višina priznane vrednosti izpada dohodka pri lastni predelavi grozdja, določena na podlagi statističnih podatkov o pridelavi grozdja in povprečni ceni odkupljenega grozdja za predelavo, z upoštevanjem stroškov za kmetijska zemljišča in večkratnika za vino, kot jih določa zakon, ki ureja katastrski dohodek, znaša 3.183 EUR/ha oziroma pri zamenjavi sort s precepljanjem 2.121 EUR/ha.
(2) Višina priznane vrednosti izpada dohodka pri prodaji grozdja za nadaljnjo predelavo, določena na podlagi statističnih podatkov o pridelavi grozdja in povprečni ceni odkupljenega grozdja za predelavo, z upoštevanjem stroškov za kmetijska zemljišča, kot jih določa zakon, ki ureja katastrski dohodek, znaša 1.061 EUR/ha oziroma pri zamenjavi sort s precepljanjem 707 EUR/ha.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-217/2022
Ljubljana, dne 23. junija 2022
EVA 2022-2330-0053
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost