Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022

Kazalo

Ob-2612/22, Stran 1718
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19, 85/20, 110/20, 54/21, 97/21 in 84/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
javni razpis 
za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2022 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2022.
Razpisana sredstva: 
Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2022 znaša do 90.000 eurov.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva: 
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, v višini do 45.000 eurov, 
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu SLO, v višini do 45.000 eurov. 
Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti.
Začetek vlaganja vlog in zaključek javnega razpisa: 
Rok za oddajo vlog na Javni razpis za ukrep subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 15. 7. 2022, do 23.59
Informacije o javnem razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Agencija), tel.: 01/580-77-92, E-mail: aktrp@gov.si.
2. Namen ukrepa: namen ukrepa je določen v šestem odstavku 2. člena Uredbe.
3. Vlagatelj in upravičenec
3.1 Upravičenec je določen v 8. členu Uredbe.
3.2 V okviru ukrepa subvencioniranje vzreje čebeljih matic se vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic subvencionira vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji in zagotavljanje opraševanja čebeljih matic vsem zainteresiranim vzrejevalcem čebeljih matic. Upoštevajo se podatki o vpisanih čebeljih maticah v izvorno rodovniško knjigo v letu pred objavo javnega razpisa.
3.3 Vzreja čebeljih matic se subvencionira vzrejevalcu gospodarskih čebeljih matic in vzrejevalcu rodovniških čebeljih matic glede na število vpisanih čebeljih matice v izvorno rodovniško knjigo v letu pred objavo javnega razpisa.
4. Pogoji za subvencioniranje vzreje čebeljih matic
4.1 Splošni pogoji za pridobitev javnih sredstev
4.1.1 Pogoji za pridobitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva v okviru tega javnega razpisa samo na podlagi ene odobrene vloge.
4.1.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.
4.1.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne skupnosti. Vlagatelj mora predložiti izjavo iz Priloge 2 razpisne dokumentacije.
4.1.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18 in 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
4.2 Posebni pogoji za pridobitev javnih sredstev
4.2.1 Pogoji za dodelitev subvencije so:
– vlagatelj mora biti vpisan v Register čebelnjakov;
– vlagatelj mora imeti urejen vpis v Register kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo in pravilnikom, ki ureja vpis v Register kmetijskih gospodarstev;
– vlagatelju mora biti izdana odločba Ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic in potrdilo o vzreji za vzrejno obdobje od 1. maja 2020 do 31. avgusta 2021, za katero vlaga vlogo;
– vlagatelj mora imeti v obdobju od 1. maja 2020 do 31. avgusta 2021 čebelje matice vpisane v izvorno rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo;
– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
– vlagatelju v programskem obdobju 2020–2022 do objave javnega razpisa na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil;
– vlagatelj mora izvajati direktni test v selekcijskem čebelnjaku v obdobju od 1. maja 2020 do 31. avgusta 2021, kar z izdajo potrdila potrdi druga priznana rejska organizacija.
4.2.2 Vlagatelj mora kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz 7. točke 25. člena Uredbe k vlogi priložiti potrdilo o pravilni izvedbi direktnega testa v selekcijskem čebelnjaku v letu 2021, ki ga prejme od druge priznane rejske organizacije (Kmetijski inštitut Slovenije).
4.2.4 Vlagatelj lahko v programskem letu 2022 odda le eno vlogo.
5. Finančne določbe
5.1 Vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic se za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji in za zagotavljanje opraševanja čebeljih matic vsem drugim zainteresiranim vzrejevalcem čebeljih matic dodelijo sredstva v višini:
– 5.000 eurov letno, če je na plemenilni postaji vzrejenih vsaj 300 rodovniških matic, ali
– 3.000 eurov letno, če je na plemenilni postaji vzrejenih od 200 do 299 rodovniških matic.
5.2 Sredstva, namenjena vzrejevalcem čebeljih matic iz drugega odstavka 23. člena Uredbe, se razdelijo v skladu z merili za ocenjevanje vlog iz četrtega odstavka 24. člena Uredbe. Višina sofinanciranja za vzrejeno:
– gospodarsko matico iz linije matičarja z od 5 do 9 let znanim poreklom znaša 1,5-kratnik vrednosti gospodarske matice iz linije matičarja s poreklom, znanim do 4 leta;
– gospodarsko matico iz linije matičarja z 10 let in več znanim poreklom znaša 2-kratnik vrednosti gospodarske matice iz linije matičarja s poreklom, znanim do 4 leta;
– rodovniško matico znaša 10-kratnik vrednosti gospodarske matice iz linije matičarja s poreklom, znanim do 4 leta.
5.3 Sredstva javnega razpisa se najprej dodelijo vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic v skladu v prvim odstavkom 24. člena Uredbe, preostala sredstva pa v skladu z drugim odstavkom 24. člena Uredbe.
5.4 Višina subvencioniranja na vzrejeno gospodarsko matico iz linije matičarja s poreklom znanim do 4 leta znaša 1,40 eurov.
6. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog so določena v skladu s četrtim odstavkom 24. člena Uredbe:
Merila 
Maksimalno št. točk
1. VZREJA GOSPODARSKIH/RODOVNIŠKIH MATIC 
20
SKUPAJ
20
VSTOPNI PRAG TOČK
10
Točkovnik:
1. VZREJA GOSPODARSKIH/RODOVNIŠKIH MATIC (maksimalno število točk 20)
20 – vzrejevalec, ki je vzredil rodovniške matice ali poleg rodovniških matic tudi gospodarske matice
20
10 – vzrejevalec, ki je vzredil gospodarske matice
10
7. Rok in način prijave
7.1 Vlogo je treba poslati na obrazcu Priloge 1 razpisne dokumentacije s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oziroma vložišča), in sicer od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 15. 7. 2022.
7.2 Vlogi mora biti priložena tudi podpisana Priloga 2 razpisne dokumentacije (Izjava vlagatelja).
7.3 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.
7.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto ali vložene v vložišče Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oziroma vložišča), se zavržejo.
7.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije, osebno ime in naslov vlagatelja oziroma firma in sedež vlagatelja, ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, na način:
Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:
Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2022.
8. Obravnava vlog in postopek odobritve
8.1 Obravnava vlog in postopek odobritve poteka v skladu s 30. in 31. členom Uredbe ter 50., 51., in 52. členom ZKme-1.
8.2 Pri vlogah z enakim številom točk, dodeljenih v skladu z merili določenimi v 6. poglavju tega javnega razpisa, se za določitev vrstnega reda obravnave vlog upošteva večje število vpisanih čebeljih matic v izvorno rodovniško knjigo v letu pred objavo javnega razpisa.
8.3 Vloge Agencija odpira in obravnava ter zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.
8.4 Odpiranje vlog ni javno.
8.5 Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. poglavja tega javnega razpisa in na podlagi meril iz 6. poglavja tega javnega razpisa.
8.6 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije.
9. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca so določene v 32. členu Uredbe.
10. Objava podatkov: objava podatkov glede seznama upravičencev do sredstev je določena v 33. členu Uredbe.
11. Nadzor in spremljanje ukrepa
11.1 Nadzor in spremljanje ukrepa sta določena v 34. členu Uredbe.
11.2 Prejemnik sredstev mora Agenciji, Ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom, omogoči kontrolo na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
12. Neizpolnjevanje obveznosti: neizpolnjevanje obveznosti in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev obveznosti so določene v 35. členu Uredbe.
13. Višja sila in izjemne okoliščine: o višji sili in izjemnih okoliščinah mora upravičenec oziroma pooblaščena oseba obvestiti Agencijo v skladu s 7. členom Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost