Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022

Kazalo

2070. Pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Sodražica, stran 6481.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11, 191/20) je Občinski svet Občine Sodražica na 21. redni seji dne 9. 6. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Sodražica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in namen pravilnika) 
Občina Sodražica podeljuje štipendije za deficitarne poklice (v nadaljevanju: štipendija) za izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, sprejete s strani Vlade Republike Slovenije. Štipendije se podeljujejo posameznikom z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela, glede na povpraševanje delodajalcev ter spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost, ter tistih področij izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja.
Ta pravilnik določa postopek in merila ter splošne in posebne pogoje za podeljevanje štipendij za dijake, ki se vpisujejo oziroma so vpisani v srednji poklicni in strokovni program izobraževanja na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje.
2. člen 
(deficitarni poklici) 
Pred izvedbo javnega razpisa si Občina Sodražica pridobi podatke o deficitarnih poklicih za posamično leto, in sicer na podlagi seznama Zavoda RS za zaposlovanje, pri čemer se upošteva posebnosti iz lokalnega okolja.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE 
3. člen 
(splošni pogoji za pridobitev štipendije) 
Štipendija se lahko podeli dijakom, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče na območju Občine Sodražica,
– imajo status dijaka v izobraževalnem programu srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja,
– se ne vpisujejo ponovno v isti letnik,
– niso v delovnem razmerju,
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
– ne prejemajo kadrovske štipendije in štipendije za deficitarne poklice odobrene s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije ter druge občinske štipendije.
4. člen 
(posebni pogoji za štipendijo za deficitarne poklice) 
Občina Sodražica pri objavi javnega razpisa lahko določi naslednje posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za pridobitev štipendije za deficitarne poklice:
– raven oziroma stopnja izobraževanja,
– letnik izobraževanja,
– smer ali področje izobraževanja.
5. člen 
(višina štipendije in obdobje izplačevanja) 
Štipendije se izplačujejo od 1. septembra tekočega leta do 30. junija naslednjega leta.
Štipendije se izplačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Višina mesečne štipendije znaša 80,00 EUR na mesec. Višina štipendije se lahko spreminja, in sicer glede na razpoložljiva sredstva sprejeta v proračunu za tekoče leto.
III. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ 
6. člen 
(javni razpis za dodelitev štipendij) 
Štipendije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa za dodelitev štipendij za deficitarne poklice, in se objavi na spletni strani Občine Sodražica.
V javnem razpisu se določijo vrste, višina in število štipendij, podrobnejši pogoji in merila ter postopek podeljevanja štipendij.
Objava javnega razpisa za dodelitev štipendij mora vsebovati:
– ime in sedež štipenditorja,
– podatke o vrsti, višini in številu štipendij, ki se razpisujejo,
– pogoje in merila za dodelitev štipendij,
– način vložitve prijave za dodelitev štipendij,
– navedbo dokumentacije, ki jih mora vlagatelj predložiti skupaj s prijavo za dodelitev štipendije,
– naslov, na katerega je potrebno vložiti prijavo za dodelitev štipendije,
– rok za prijavo na javni razpis,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– ter druge podatke, ki so pomembni za odločanje o podelitvi štipendije.
Javni razpis se objavi po sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto, vendar najkasneje do 31. julija.
7. člen 
(komisija) 
Župan za vodenje javnega razpisa za dodelitev štipendij s sklepom imenuje tri člansko komisijo (v nadaljevanju besedila: Komisija).
Komisija pred objavo javnega razpisa pripravi nabor deficitarnih področij in ravni izobrazbe na podlagi podatkov, določenih v 2. členu tega pravilnika. Komisija pregleda prispele prijave, zahteva dopolnitve in na osnovi obravnave popolnih prijav pripravi predlog za podelitev štipendij. Na podlagi pisnega predloga Komisije direktor občinske uprave ali pooblaščena oseba izda odločbo o dodelitvi štipendije posameznemu upravičencu. Zoper odločbo je možna pritožba na župana. Odločitev župana je dokončna. Na podlagi izdane odločbe se z upravičencem sklene pogodba o štipendiranju.
8. člen 
(merila za dodelitev štipendije) 
V primeru, da je vlog, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa več kot je predvidenih razpisanih sredstev, bodo upravičenci izbrani po naslednjem merilu:
– višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole oziroma
– višja povprečna ocena v predhodnem zaključenem letniku ter
– status športnika, status umetnika ali učenca oziroma dijaka s posebnimi potrebami.
Povprečna ocena v zaključenem razredu osnovne šole oziroma v predhodnem zaključenem letniku se določi tako, da se izračuna povprečje vseh ocen, doseženih v zadnjem šolskem letu. Upošteva se status športnika, umetnika ali učenca oziroma dijaka s posebnimi potrebami, ki je bil priznan vlagatelju v predhodnem zaključenem letniku ali zaključnem razredu osnovne šole.
V kolikor dosežejo vlagatelji na podlagi meril enako število točk in skupna višina štipendij za te vlagatelje presega razpisana proračunska sredstva, se štipendije podelijo tudi vsem vlagateljem v skupini z enakim številom točk, pri čemer se lahko višina posamezne štipendije sorazmerno zmanjša glede na razpisana sredstva oziroma se na predlog Komisije zagotovi dodatna sredstva v proračunu.
Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje štipendij ter vsa zahtevana dokumentacija po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČINE IN PREJEMNIKA ŠTIPENDIJE 
9. člen 
(pogodba o štipendiranju) 
Medsebojne pravice in obveznosti med občino in prejemnikom štipendije se podrobneje uredijo s pisno pogodbo.
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati določbo o višini štipendije, čas prejemanja štipendije, opredelitev izobraževalnega programa, opredelitev pravic in obveznosti.
Upravičenec do štipendije v okviru posameznega šolskega leta opravi 10 ur volonterskega dela v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Sodražica, oziroma v skladu z dogovorom, za potrebe drugih proračunskih porabnikov Občine Sodražica.
10. člen 
(obveznosti upravičenca do štipendije) 
Upravičenec do štipendije je v času trajanja pogodbe dolžan občini v roku 8 dni od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, oziroma od takrat, ko je zanjo izvedel, sporočiti vsako spremembo:
– prekinitev ali zaključek izobraževanja,
– spremembo vrste in področje izobraževanja,
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi,
– spremembo stalnega bivališča,
– neizpolnjenih obveznosti zaradi višje sile,
– opravičljive zdravstvene razloge.
11. člen 
(izguba pravice do štipendije) 
Upravičenec do štipendije izgubi pravico do štipendije pred pretekom roka določenega v pogodbi o štipendiranju, če:
– po svoji krivdi ali volji prekine izobraževanje med šolskih letom,
– ne obvesti občine o spremembi izobraževalnega programa,
– pridobi štipendijo na podlagi posredovanja neresničnih podatkov,
– sklene pogodbo o štipendiranju z drugim štipenditorjem (kadrovska štipendija ali štipendija za deficitarne poklice, odobrene s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, ter druge občinske štipendije), se zaposli, začne opravljati registrirano dejavnost ali postane (so)lastnik gospodarske družbe.
Upravičenec do štipendije, ki po svoji krivdi ni dokončal izobraževanja, za katerega je prejel štipendijo, oziroma nadaljuje izobraževanje v smeri, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev štipendije po tem pravilniku, je dolžan vsa prejeta sredstva vrniti v proračun občine s pripadajočimi obrestmi.
12. člen 
(oprostitev vračila štipendije) 
Izjemoma lahko Komisija predlaga oprostitev vračila štipendije v celoti ali delno, zaradi težkega socialnoekonomskega stanja upravičenca oziroma njegove družine, ali nastopa invalidnosti ter drugih bolezni.
Upravičenec do štipendije mora vložiti prošnjo na občino ter k prošnji priložiti ustrezna dokazila. O oprostitvi na predlog Komisije odloči direktor občinske uprave ali pooblaščena oseba, o morebitni pritožbi na odločitev pa župan.
V. KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(začetek veljavnosti pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati osem dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-2/22
Sodražica, dne 9. junija 2022
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti