Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022

Kazalo

Št. 032-0012/2022 Ob-2576/22, Stran 1734
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – upb, 65/08, 4/10, 20/11, 111/13) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti (Uradni list RS, št. 78/12), objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Mestnem svetu Mestne občine Slovenj Gradec javni razpis za imenovanje
direktorja 
Koroške galerije likovnih umetnosti 
1) Pogoji za imenovanje:
Za direktorja1 je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo (7. raven) družboslovne ali humanistične smeri oziroma ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti galerije (z univerzitetno izobrazbo je izenačena tudi visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– pozna področje dejavnosti galerije,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu (vodstvene delovne izkušnje),
– znanje uradnega jezika (slovenski jezik),
– osnovno znanje angleškega ali nemškega jezika,
– je državljan Republike Slovenije.
1 Izraz 'direktor in kandidat', zapisan v moški spolni slovnični obliki, je v besedilu razpisa uporabljen kot nevtralni, za ženske in moške.
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti program in smernice razvoja galerije za obdobje razpisanega mandata.
Delovne izkušnje se presojajo v skladu z določbo 13. točke 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in predstavljajo delovno dobo na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira.
2) Prijava na razpis mora vsebovati:
1. Življenjepis;
2. ftk. Potrdila o diplomiranju;
3. Izjavo o dosedanjih delovnih izkušnjah, ki naj vsebuje:
– naziv in naslov delodajalca ter delovno mesto, na katerem je kandidat opravljal delo,
– datum začetka in konca opravljanja dela pri posameznem delodajalcu,
– podroben opis delovnih nalog, iz katerega naj izhaja tudi stopnja/raven zahtevnosti delovnega mesta oziroma stopnja/raven izobrazbe, ki je bila zahtevana za zasedbo delovnega mesta ter opis vodstvenih delovnih izkušenj.
Za dokazovanje delovnih izkušenj naj kandidati predložijo tudi izpis zavarovanj Zavoda za zdravstveno ali pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
4. Izjavo/dokazilo o znanju slovenskega jezika. Pojasnilo: Šteje se, da je v okviru zahtevane izobrazbe zajeta tudi ustrezna raven znanja slovenščine, kot jo določa Uredba o potrebnem znanju slovenščine2, če je oseba izobrazbo dosegla na slovenskih izobraževalnih ustanovah. V nasprotnem primeru mora kandidat predložiti potrdilo uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji.
2 Uredba o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice oz. delovna mesta v državnih organih in organih samoupravnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil (Uradni list RS, št. 22/08).
5. ftk. Potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
6. Program in smernice razvoja Koroške galerije likovne umetnosti za naslednje mandatno obdobje, iz katerega mora izhajati, da kandidat pozna področje dela galerije.
Vsa dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku. Če so potrdila predložena v tujih jezikih, je potrebno priložiti uradni prevod.
3) Rok in način prijave
Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijavo z zahtevanimi dokazili v zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom »Ne odpiraj, javni razpis za direktorja Koroške galerije likovnih umetnosti«.
Rok za prijavo je 30 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo prispela na naslovni organ pred iztekom roka oziroma bo poslana s priporočeno pošto najkasneje na zadnji dan roka za prijavo. Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasne in popolne prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje.
Mandat direktorja traja 5 let. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za obdobje trajanja mandata. Nastop mandata je 1. 1. 2023. Direktorja imenuje Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec. Pred imenovanjem je potrebno pridobiti mnenje sveta galerije. Za imenovanje direktorja je potrebno soglasje obeh občin ustanoviteljic.
Z odločitvijo Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec bodo prijavljeni kandidati seznanjeni najkasneje v osmih dneh po sprejetju odločitve o imenovanju. Dodatne informacije v zvezi z objavo javnega razpisa oziroma prijavo lahko kandidati dobijo na kontaktu 02/88-121-28 ali 051/321-005 (Tatjana Špalir).
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Mestnem svetu Mestne občine Slovenj Gradec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti