Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022

Kazalo

Št. 303-9/2022 O401 Ob-2577/22, Stran 1724
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), Odloka o proračunu Mestne občine Krško za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/21 in 58/22), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Krško za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 81/22), Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči, št. priglasitve: K-BE024-5874572-2015, izdanega s strani Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, z dne 18. 1. 2021 in z dne 19. 4. 2022, objavlja Mestna Občina Krško, (v nadaljnjem besedilu MOKK), Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
2. javni razpis 
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Krško za leto 2022 
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Krško za naslednje vrste ukrepov:
1. Ukrepi v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
Ukrep 2: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. člen in 38. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014).
Sredstva se dodelijo na podlagi skladnosti sheme državne pomoči z Uredbo EU št. 702/2014, številka: K-BE024-5874572-2015 in podaljšanje njene veljavnosti, številka: 440-12/2020/11.
2. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013
Ukrep 7: Podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji-de minimis. (3. člen Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013)«.
Sredstva se dodelijo na podlagi skladnosti sheme pomoči de minimis, številka: K-M003-5874572-2022, z veljavnostjo do 31. 12. 2023 z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske Unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 202013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 z dne 22. 2. 2019, str. 1). (V nadaljevanju besedila: Uredba 1408/2013).
II. Splošna določila – osnovni pogoji za kandidiranje na javni razpis
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z zakonom o javnih naročilih.
(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.
(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 10 let po zadnjem izplačilu sredstev.
(8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodarstev, stroške za refinanciranje obresti, pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice in naložbe izven območja občine. Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo davkov za 1., 2. in 3. ukrep, če je upravičenec davčni zavezanec.
(10) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU).
(11) Mikropodjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine Krško, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti najmanj 1 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine Krško.
(12) Pomoč za izvajanje ukrep 2, se v skladu z 21. členom Uredbe komisije (EU) št. 702/2014, dodeli v obliki subvencioniranih storitev in se izplačajo izvajalcem storitev, ki so ustrezno registrirani za opravljanje storitev.
(13) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega razpisa.
Po določbi tretjega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) prepoved poslovanja ne velja, ko vlagatelj pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, na podlagi sofinanciranja tega javnega razpisa, pod pogojem, da so pri tem dosledno spoštovane določbe ZIntPK ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov oziroma pod pogojem, da se funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti) dosledno izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla (v nasprotnem primeru nastopijo posledice kot v primeru prepovedi poslovanja).
IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški in okvirna višina sredstev
IV.1 – Ukrep v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
Splošna določila, ki se nanašajo na državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 702/2014):
(1) Upravičenci do sredstev so pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem mikro in malim podjetjem, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členih 21 in 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih ukrepov po členu 38 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
(2) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
(3) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne uporabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(4) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(5) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
(6) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
(7) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(8) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
Ukrep 2: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. člen in 38. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Predmet podpore
Namen podpore je usposobljenost in znanje nosilcev kmetijskih gospodarstev in družinskih članov je potrebno kontinuirano nadgrajevati, zato z ukrepom podpiramo usposabljanje, organiziranje izobraževanje in prenos dobrih praks. Prijavitelj lahko prijavi največ tri programe.
(2) Cilj pomoči
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
(3) Pomoč se ne dodeli:
– za usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih programov.
(4) Upravičeni stroški:
– stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti;
– stroški obiskov kmetij in gozdov, povezanih z dejavnostjo prenosa znanja in informiranja.
(5) Upravičenci do pomoči:
– člani in delavci na kmetijskih gospodarstev, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s kmetijsko ali gozdarsko dejavnostjo na območju občine Krško.
(6) Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja, oziroma vlagatelji vloge za pomoč ukrepa:
– pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost, ki je ustrezno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja.
(7) Prejemnik pomoči – vlagatelj vloge:
– pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja. Pomoč ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih programov.
(8) Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
– program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s predračunom stroškov;
– izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku – Mestni občini predložiti seznam s podpisi udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci (upravičenci) morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani – iz območja Mestne občine Krško.
Poročilo o izvedenem programu je poleg pogodbe osnova za izplačilo izvedenega izobraževanja, kjer je obvezno potrebno priložiti dokazila (račun medija npr. radio – objava oglasa, seznam poslane pošte – račun Pošte Slovenije oziroma druge logistične organizacije (povabiti vse upravičence ne samo del), vzorec vabila, kjer je iz vabila razvidna lokacija in datum izobraževanja, usposabljanja …).
(9) Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko in/ali gozdarsko dejavnostjo na območju Mestne občine.
(10) Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah, ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.
(11) Pogodba z upravičencem mora biti podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, v nasprotnem primeru se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za pridobitev sredstev.
(12) Poročilo s prilogami mora biti dostavljeno na Mestno Občino Krško do 11. 11. 2022.
(13) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV.
Dokazila za uveljavljanje subvencije (računi in potrdila o plačanih računih če izobraževanje izvaja druga prava oseba, lista prisotnosti, slikovno gradivo, z datumom opravljene storitve od prejema Sklepa in pogodbe do – 3. 10. 2022), so priloga skupaj s poročilom o izvedenem izobraževanju.
VI 2. – Ukrep de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013
Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 1408/2013):
(1) Do pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 so upravičena podjetja, ki so dejavna v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, razen za:
a. pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali količine proizvodov, danih na trg;
b. pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
c. pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.
(2) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(3) Do sredstev niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(4) Če je upravičenec dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če je upravičenec na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
(5) Če je upravičenec dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se določbe Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjene z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014, v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414, z dne 9. 12. 2020, str,15) (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 717/2014), uporabljajo za pomoč dodeljeno v zvezi s slednjim sektorjem, če je upravičenec na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovil, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno Uredbo.
(6) Skupni znesek pomoči de minimis v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, dodeljen kateremu koli upravičencu oziroma enotnemu podjetju, ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe komisije (EU) št. 1408/2013 ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
(7) Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, to je pred odbitkom davka in drugih dajatev.
Sredstva se dodelijo na podlagi skladnosti sheme pomoči de minimis, št. K-M003-5874572-2022, z veljavnostjo do 31. 12. 2023, skladne z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske Unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 z dne 22. 2. 2019, str. 1). (V nadaljevanju besedila; Uredba 1408/2013).
Ukrep 7: Podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji
(1) Predmet podpore:
Predmet podpore je nakup dodatkov za zorenje gnojevke – nakup dodatkov, ki se bodo dodajali v gnojevko in ne kot dodatek krmi.
(2) Cilji ukrepa so: izboljšanje naravnega okolja, varstvo zraka, vode in tal, standardov za dobrobit živali, okoljskimi standardi in dobrimi praksami sobivanja, izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje. Z nakupom spodbujamo uporabo preparatov za razgrajevanje gnojevke; omilimo ali zmanjšamo smrad v naseljih; stremimo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in amonijaka in s tem k varovanju voda.
(3) Razlogi za ukrepanje so hitre spremembe v primarni kmetijski proizvodnji skupaj z novimi tehnično-tehnološkimi rešitvami, ki jih v določenem delu zahteva tudi lokalno okolje in zahtevajo hitre odzive lokalne skupnosti, da s svojimi dejanji čimprej pripomorejo k doseganju ciljev kmetovanja: učinkovito kmetovanje, dobrobit živali in rastlin ter hkrati izboljšanje naravnega okolja.
(4) Upravičeni stroški ukrepa:
– stroški nakupa sredstev, dodatkov za zorenje gnojevke. Upravičeni stroški so vsi registrirani preparati za dodajanje gnojevki, ki dokazano zmanjšujejo neprijeten vonj pri polivanju gnojevke (in sicer preparati: GLENOR, PLOCHER, ACTIVE NS, SEOFOSS ...).
(5) Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva:
– ki izpolnjujejo pogoje 6. člena pravilnika: – pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro in malim podjetjem v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1408/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in opravljajo dejavnost na območju Mestne občine Krško;
– ki priložijo oddano zbirno vlogo iz leta 2022, iz katerega je razviden stalež živali ali izpis iz registra govedi/prašičev na dan oddaje vloge;
– ki redijo minimalno 5 GVŽ prašičev ali govedi/KMG.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva ali nadomestni član s pooblastilom.
(7) Neto intenzivnost pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov. Znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo de minimis presegli skupni znesek pomoči de minimis v višini 25.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
– Sofinancira se do 50 % vrednosti nakupa preprarata, brez DDV.
– Priznana bo normativna poraba preparata na m3 gnojevke glede na priporočila proizvajalca
(8) Za pridobitev sredstev po tem ukrepu je potrebno predložiti:
– kopijo oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) za tekoče leto, iz katere je razviden podatek o nosilcu in seznam staleža živali govedo, prašiči ter razvidna površina GERKOV
– plačani računi, ki se glasijo na ime upravičenca.
(9) Priloge k vlogi: računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih stroškov, ki se nanašajo na datum opravljene storitve, oziroma od 1. 1. 2022 do 3. 10. 2022.
Sredstva v proračunu so omejena. Če seštevek vseh vlog (zneskov), z upoštevanjem najvišjega možnega sofinanciranja preseže vrednost razpisanih sredstev, se sofinanciranje ukrepa vsem vlogam sorazmerno zniža.
Eno kmetijsko gospodarstvo (KMG MID) lahko v letu 2022 odda eno vlogo.
V. Merila za ocenjevanje vlog
V. 1. Merila za dodelitev pomoči za Ukrepe v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
Ukrep 2: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. člen in 38. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Merila za Ukrep 2 so:
1. Kakovost, cilji, inovativnost, izvirnost in ustvarjalnost predloženega programa:
Odlično*
Zelo dobro*
Dobro*
Slabo*
Ne zadostuje*
Kakovost zasnove programa
5
4
3
2
0
Jasno postavljeni cilji programa
5
4
3
2
0
Inovativnost, izvirnost in ustvarjalnost predloženega programa
5
4
3
2
0
Skupno število točk:
15
12
9
6
0
* ocena=točka
2. Reference:
2.1 izvajalec ima objavljenih minimalno 5 strokovnih prispevkov v javnih medijih v zadnjih treh letih v povezavi s tematiko, ki jo prijavlja
20 točk
2.2 izvajalec ima objavljenih minimalno 3 strokovne prispevke v povezavi s tematiko, ki jo prijavlja
15 točk
2.3 izvajalec je v zadnjih treh letih najmanj 3x izvedel izobraževanje, ki je vključilo tudi delavnice na terenu na območju Mestne občine Krško
25 točk
2.4 izvajalec je v zadnjih treh letih najmanj 1x izvedel izobraževanje, ki je vključilo tudi delavnico na terenu na območju Mestne občine Krško
10 točk
3. Finančna konstrukcija projekta:
Odlično*
Zelo dobro*
Dobro *
Slabo*
Ne zadostuje*
Program ima realno finančno konstrukcijo oziroma realnost ocene posameznih finančnih postavk programa 
5
4
3
2
0
Stroški programa in njihova namembnost so jasno opredeljeni oziroma razvidnost namena porabe odhodkov programa
5
4
3
2
0
Usklajenost vsebinskega in finančnega dela programa
5
4
3
2
0
Skupno število točk:
15
12
9
6
0
* ocena=točka
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimalno 100 točk.
Komisija bo vloge ocenjevala na podlagi izpolnjevanja pogojev in meril tega javnega razpisa. V tabeli Merila za dodelitev pomoči za Ukrep 2 so merila točkovanja, na podlagi katerih bo komisija vse vloge točkovala. Vloge bodo razvrščene na podlagi prejetega števila točk od največjega števila do najmanjšega števila točk. 100 točk pomeni 100 % delež financiranja. Kot osnova za določitev vrednosti sofinanciranja bo znesek neto predračuna. V primeru premalo zagotovljenih sredstev se delež sofinanciranja sorazmerno zniža vsem vlogam z istim številom točk.
V primeru, da za sofinanciranje vloge, ki bo po merilih za vrednotenje vlog prišla kot zadnja v poštev za sofinanciranje, ne bo dovolj sredstev za financiranje programa glede na dosežena merila, si občina pridruži pravico, da vlogo financira v nižjem deležu, do višine zagotovljenih sredstev.
V. 2 Merila za dodelitev pomoči za Ukrepe de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013
Merila za Ukrep 7: Podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji-de minimis, preparati za nakup gnojevke
Sedež vlagatelja:
Št. točk
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro in malim podjetjem in proizvodni obrati s sedežem v Mestni občini Krško
50 točk
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro in malim podjetjem s sedežem izven območja Mestne občine Krško
25 točk
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimalno 50 točk.
Komisija bo vloge ocenjevala na podlagi izpolnjevanja pogojev in meril tega javnega razpisa. V tabeli Merila za dodelitev pomoči za Ukrep 7 so merila točkovanja, na podlagi katerih bo komisija vse vloge točkovala. Dodeljeno število točk pomeni osnovo za določitev deleža sofinanciranja. Vloge bodo razvrščene na podlagi prejetega števila točk od največjega števila do najmanjšega števila točk. 50 točk pomeni 50 % delež financiranja. Kot osnova za določitev vrednosti sofinanciranja bo znesek neto predračuna. V primeru premalo zagotovljenih sredstev se delež sofinanciranja sorazmerno zniža vsem vlogam z istim najvišjim številom točk.
VI. Okvirna višina razpisanih sredstev po ukrepih
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so namenjena za ukrepe za razvoj kmetijstva in podeželja 2. javnega razpisa, so zagotovljena v proračunu za leto 2022, v višini 35.000,00 EUR bruto.
Ukrep 2: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. člen in 38. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 (16. člen Pravilnika), proračunska postavka 5002 in NRP OB054-22-0035
5.000
Ukrep 7: Podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji (23.c člen Pravilnika), proračunska postavka 5001 in 
NRP OB054-22-0104
30.000
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2022, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VII. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo na javni razpis
Vlagatelji morajo oddati pisne vloge osebno ali po pošti na naslov: Mestna občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Pošiljke oddane po pošti morajo biti obvezno oddane s priporočeno pošto ali oddane do konca delavnika v sprejemni pisarni Mestne občine Krško najpozneje do:
– za ukrep 2 do 20. 7. 2022 (datum poštnega žiga na dan 20. 7. 2022),
– za ukrep 7 do 3. 10. 2022 (datum poštnega žiga na dan 3. 10. 2022).
Vlogi je potrebno priložiti vse dokumente, ki jih kot obvezna dokazila zahteva razpisna dokumentacija tega javnega razpisa in so navedeni na obrazcu vloga.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici ali oddane v sprejemno pisarno Mestne občine ter opremljene z naslovom pošiljatelja in z obvezno uporabo Obrazca ovojnica. Iz »Obrazca ovojnica« je potrebno izrezati tabelo, jo izpolniti ter nalepiti na sprednjo stran zaprte ovojnice.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog za ukrep 2 in 7, ki ga vodi Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov za razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2022 (v nadaljnjem besedilu: komisija), se bo pričelo 4. delovni dan po zaključku javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi istega dne, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
(1) Vloge prispele na javni razpis pregleda in oceni komisija, ki jo je za ta namen imenoval župan Mestne občine Krško. Komisija bo vse prispele vloge odprla in ugotovila njihovo popolnost ter jih ocenila v skladu z merili iz javnega razpisa. O pregledu in oceni vlog sestavi komisija zapisnik. Odpiranje vlog ne bo javno.
(2) Nepopolne in nepravočasne prispele vloge bodo zavržene, neustrezne pa zavrnjene.
(3) Zavržene bodo vloge:
– ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge),
– ki bodo nepravilno označene.
(4) Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen,
– ki jih bo komisija, na podlagi meril za ocenjevanje in vrednotenje, ocenila kot neustrezne.
(5) Vlagatelja nepopolne vloge, komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni v 3 dneh od prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki v navedenem roku niso dopolnjene, se zavržejo.
(6) Mestna občina Krško bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 45 dni po zaključku odpiranja vlog. Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan.
(7) Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni od prejema sklepa vloži pritožbo na župana na naslov: Mestna občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
(8) Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredeli še namen ter opravičljive stroške za katere so bila sredstva namenjena.
(9) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
(10) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
(11) Pogodba mora biti podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, v nasprotnem primeru se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za pridobitev sredstev.
(12) Upravičencem se sredstva iz proračuna Mestne občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca, na podlagi potrdila in plačanimi računi za Ukrep 7. Računi morajo biti izdani za isti namen in plačani.
(13) Za Ukrep 2 kot dokazilo zadostuje: poročilo o izvedbi izobraževalnih vsebin (kraj, datum, vsebina izobraževalnega programa, lista prisotnosti udeležencev izobraževalnih vsebin z KMG MID-om, slikovno gradivo), računi za oglaševanje, pripravljeno gradivo, vabila, poštne in internetne storitve.
(14) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po pogodbi še 10 let od pridobitve sredstev.
X. Sklenitev pogodbe: prejemnikom sredstev bodo posredovani sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne obveznosti med Mestno občino Krško in prejemnikom.
XI. Rok za oddajo pogodbe in poročila
(1) Pogodba z upravičencem mora biti podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, v nasprotnem primeru se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za pridobitev sredstev.
(2) Poročilo za ukrep 2 s prilogami, mora biti dostavljen na Mestno Občino Krško do 11. 11. 2022.
XII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni v sprejemni pisarni Mestne občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, dosegljiva na tel. 07/498-13-19 v času uradnih dni od 8. do 10. ure ali na e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si.
Mestna občina Krško 

AAA Zlata odličnost