Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2022 z dne 30. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2022 z dne 30. 6. 2022

Kazalo

2147. Sklep o pripravi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtokamp »Bor« na Trnovem, stran 6579.

  
Na podlagi tretjega odstavka 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je župan Mestne občine Nova Gorica dne 14. 6. 2022 sprejel
S K L E P 
o pripravi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtokamp »Bor« na Trnovem 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se prične postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Avtokamp »Bor« na Trnovem (v nadaljevanju OPPN) na pobudo investitorja in lastnika zemljišč, ki so v območju urejanja OPPN (v nadaljevanju: pobudnik).
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3, v nadaljevanju: ZUreP-3) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št 13/18 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18, 31/20, v nadaljevanju OPN).
OPPN se v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko: 2616.
2. člen 
(območje OPPN in predmet načrtovanja) 
Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: MONG), v naselju Trnovo. Zemljišča ležijo v enoti urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) TR-13/01. OPN v 108. členu določa, da podrobne izvedbene pogoje v EUP določa predviden Občinski podroben prostorski načrt za namene urejanja avtokampa s šotorišči, prostorom za kamperje, lesenimi glamping hiškami, sanitarijami in osrednjim večnamenskim objektom z gostilno ter pripadajočo zunanjo in komunalno opremo.
Za območje OPPN je v celoti določena namenska raba B – posebna območja s podrobnejšo namensko rabo BT – površine za turizem.
Območje OPPN obsega naslednje parcele v katastrski občini 2300 Trnovo: 163/6, 163/7 in 163/8 in se v času priprave OPPN lahko spremeni. Izven ureditvenega območja OPPN so predvideni trajni posegi zaradi ureditve prometnih površin ter izvedbe elektroenergetskega, telekomunikacijskega in vodovodnega priključka na parcelah: 1046/5, 1046/9, 1046/13, 1046/14, 163/128, 163/134, 163/153, 165/146, vse k.o. Trnovo.
Površina območja OPPN meri 7.934 m2.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Na podlagi izhodišč, strokovnih preveritev, uradnih podatkov in evidenc, prostorskih aktov in predpisov ter varstvenih režimov bodo podatki ustrezni vključeni v osnutek OPPN.
Pri pripravi posameznih faz OPPN se bo upoštevalo regionalni in občinski prostorski plan, hierarhično nadrejene prostorske načrte, državni prostorski red, obstoječe strokovne podlage, smernice nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP), druge usmeritve in podatke NUP ter strokovne podlage, katerih izdelava se bo skozi postopek izkazala za potrebno in smiselno.
Izveden je bil javni posvet v naselju Trnovo, z vključeno javnostjo. Pri pripravi osnutka OPPN so bili vključeni tudi nosilci urejanja prostora (DRSI), ki so podali predhodne smernice k osnutku OPPN.
4. člen 
(vrsta postopka) 
Priprava in sprejem OPPN bo skladno s 129. členom ZUreP-3 potekala po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Sprejem OPPN-ja predviden v roku 15 mesecev od objave tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki. V primeru, da bo v postopku potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO), se postopek v nekaterih fazah podaljša za najmanj 30 dni v posamezni fazi, kar znaša 20 mesecev.
Okvirni roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so:
Faza postopka
Rok (rok v primeru izdelave okoljskega poročila – OP)
Priprava osnutka OPPN in vključevanje javnosti na javnem posvetu
Avgust 2021
Župan sprejme sklep o pričetku priprave OPPN
Junij 2022
Priprava osnutka OPPN
15 dni
Pridobivanje mnenja zavoda za ohranjanje narave o obvezni izvedbi presoje sprejemljivosti in mnenja ministrstva pristojnega za celovito presojo vplivov na okolje – CPVO
30 dni (60 dni)
Objava sklepa ter mnenj na spletnih straneh občine in PIS
avgust 2022
Usklajevanje različnih interesov z NUP (nosilcev urejanja prostora) in MOP Direktorata za okolje – DzO (opcijsko)
30 dni
Objava osnutka OPPN (in osnutka okoljskega poročila – OP) na spletnih straneh občine in PIS 
30 dni
Pridobivanje mnenj NUP na osnutek OPPN o upoštevanju smernic (in mnenj MOP – DzO o ustreznosti OP in o sprejemljivosti vplivov na okolje);
30 dni (60 dni)
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN (in OP) na podlagi pridobljenih mnenj NUP 
60 dni (75 dni)
Prva seznanitev Mestnega sveta
21 dni
Objava dopolnjenega osnutka OPPN in OP na spletni strani občine in PIS, javna razgrnitev in javna obravnava
30 dni po objavi
Predlog stališč do pripomb in predlogov javnosti
60 dni
Stališče NUP glede pripomb javnosti in usklajevanje interesov (opcijsko)
(15 dni)
Sklep o potrditvi predloga stališča do predlogov javnosti, objava v PIS
15 dni
Priprava predloga OPPN (in predlog OP), objava v PIS
30 dni
Dopolnitev mnenja NUP o predlogu OPPN in (predlogu OP) – opcijsko
30 dni po objavi
MOP DzO poda mnenje o sprejemljivosti vplivov na okolje, če ni bilo podano mnenje na osnutek OP
(45 dni)
Obravnava in sprejem odloka na Mestnem svetu 
30 dni po objavi predloga OPPN (in 45 dni po objavi predloga OP) na PIS
Objava odloka v Uradnem listu RS in PIS
15 dni
Okvirno zapisani roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to nima vpliva.
6. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
V postopku izdelave OPPN bodo za podajo mnenja pozvani naslednji nosilci urejanja prostora:
1. Direkcija RS za vode, Območna enota Nova Gorica
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za zaščito in reševanje, Izpostava Nova Gorica
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za vojaško dediščino
4. Ministrstvo za promet, DRSC, Izpostava Nova Gorica
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
8. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko
9. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve
10. Zavod za gozdove Slovenije
11. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica
12. Elektro Primorska d.d.
13. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., za področje odvajanja odpadnih vod in za področje vodooskrbe
14. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
15. Ministrstvo za notranje zadeve, Policijska uprava Nova Gorica
16. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Nova Gorica
17. Telekom, PE Nova Gorica
18. KATV
19. Adriaplin d.o.o.
20. Geoplin d.o.o.
21. Mestna občina Nova Gorica.
Občina vedno pridobi mnenje zavoda, pristojnega za ohranjanje narave, o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja. V postopek priprave prostorskega akta se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje, ki ga obravnava izvedbeni akt.
Mnenje o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov OPPN na okolje poda Ministrstvo, pristojno za celovito presojo vplivov na okolje.
7. člen 
(način vključevanja javnosti) 
V postopek priprave OPPN je bila vključena že javnost. Ponovno bo javnost vključena v času javne razgrnitve, ki bo trajala najmanj 30 dni. V tem času bo organizirana tudi javna obravnava. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer je osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.
MONG vse pripombe in predloge javnosti prouči ter do njih zavzame stališče. Sklep o potrditvi predloga stališč skupaj z usklajenim predlogom OPPN, objavi na spletni strani občine in v prostorsko informacijskem sistemu PIS.
OPPN Mestni svet MONG sprejme z odlokom, ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prostorsko informacijskemu sistemu PIS.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev urejanja prostora) 
Pri pripravi OPPN se upošteva naslednje izdelane in predvidene strokovne podlage:
– Strokovna podlaga za urejanje krajine za območje Mestne občine Nova Gorica (Locus d.o.o, december 2019),
– Izhodišča za OPPN za avtokamp »Bor« (Kreadom, d.o.o., št. 18/2020, avgust 2021);
– Urbanistični načrt za Trnovo (Locus, d.o.o., 2012),
– Posebne strokovne podlage za lastne razvojne potrebe občine iz 3. člena,
– Elaborat ekonomike,
– Okoljsko poročilo, če Ministrstvo za okolje in prostor določi obveznost postopka Celovite presoje vplivov na okolje,
– morebitne druge študije, če jih bodo zahtevali NUP.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Ta sklep se skupaj z mnenjem zavoda za ohranjanje narave ter mnenjem o obveznosti izvedbe presoje o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja ter mnenjem ministrstva, pristojnega za celovito presojo vplivov na okolje, objavi v prostorsko informacijskem sistemu ter na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si/za-obcane/prostorski-akti/.
Št. 3500-0013/2021-11
Nova Gorica, dne 14. junija 2022
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti