Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

982. Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30)
983. Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030 (ReNPIO22–30)
984. Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do 2030 (ReNPVŠ30)
985. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030 (ReNPSV22–30)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

986. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Hrvaški
987. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni demokratični republiki Etiopiji
988. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji
989. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Afriški uniji (AU)
990. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Zelenortski otoki
991. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Velikem vojvodstvu Luksemburg

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1061. Uredba o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
1062. Uredba o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
1063. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi

Odloki

1064. Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023
1065. Odlok o spremembi Odloka o spominski medalji »30. OBLETNICA SAMOSTOJNE IN NEODVISNE DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE«

MINISTRSTVA

992. Odredba o določitvi plačila za opravljeno delo in povračila stroškov v zvezi z delom Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko

BANKA SLOVENIJE

993. Sklep o uporabi Smernic o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu z Direktivo 2013/36/EU
994. Sklep o uporabi Smernic o skupni metodologiji ocenjevanja za izdajo dovoljenja kot kreditni instituciji v skladu s členom 8(5) Direktive 2013/36/EU

SODNI SVET

995. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
996. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
997. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

998. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

999. Sklep o uporabi Smernic o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu z Direktivo 2013/36/EU
1000. Odločba o imenovanju namestnika vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani
1001. Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju
1066. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi nujnih ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence pri prostoživečih pticah

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1002. Spremembi Statuta Univerze v Ljubljani
1003. Dodatek št. 14 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije

OBČINE

Borovnica

1004. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika in meril za sofinanciranje letnega programa kulture v Občini Borovnica
1005. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Dobrepolje

1006. Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2021
1007. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrepolje
1008. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij v Občini Dobrepolje
1009. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dol pri Ljubljani

1010. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dol pri Ljubljani

Grosuplje

1011. Odlok o turističnih vodnikih na turističnem območju Občine Grosuplje
1012. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje

Idrija

1013. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2022

Ilirska Bistrica

1014. Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.
1015. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
1016. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

Kočevje

1017. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2021
1018. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju, usmerjanju in obveščanju v Občini Kočevje
1019. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica

Komen

1020. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Komen
1021. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Komen
1022. Odlok o dopolnitvi Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe upravljanja s spomeniškimi območji in varstva nepremične dediščine v Občini Komen
1023. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen

Koper

1024. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper v plačni razred za določitev osnovne plače

Laško

1025. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Rečica
1026. Sklep o cenah storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode
1027. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 341 in 342, k. o. Laziše (1037)
1028. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 750, 759 in 765/7, k. o. Plazovje (1038)

Lendava

1029. Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2021
1030. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava – Népi egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképzőintézete Lendva
1031. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava
1032. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Lendava

Litija

1033. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

1034. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 266 Tacen – zahod – severni del
1035. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 391 Jurčkova zahod

Miren-Kostanjevica

1036. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2021
1037. Letni program športa v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2022

Murska Sobota

1056. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

Ribnica

1038. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Rogaška Slatina

1039. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Rogaška Slatina

Sevnica

1057. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2022
1058. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2021

Slovenj Gradec

1040. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Mestne občine Slovenj Gradec
1041. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot v Mestni občini Slovenj Gradec
1042. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi četrtnih in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec
1043. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja LE-20 v Mestni občini Slovenj Gradec
1044. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP OK-148 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec; ID. št. 2647
1045. Sklep o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2022: (št. 17.4)
1046. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 17.1)
1047. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot v četrtnih in vaških skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec

Straža

1059. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske

Šentjur

1048. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Hruševec – EUP ŠE190/1, ŠE190/2 in ŠE189
1049. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Trebnje

1060. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske

Vipava

1050. Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Vipava za leto 2022

Zagorje ob Savi

1051. Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2021
1052. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razgledni stolp na Čemšeniški planini
1053. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi
1054. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2820 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/795 na območju Občine Zagorje ob Savi
1055. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in ukinitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Zagorje ob Savi

POPRAVKI

1067. Popravek Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
1068. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov
1069. Tehnični popravek Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dravograd

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti