Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022

Kazalo

1030. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava – Népi egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképzőintézete Lendva, stran 3092.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 27. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20) ter na podlagi 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 21. redni seji dne 30. 3. 2022 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava – Népi egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképzőintézete Lendva 
I. SPLOŠNE IN STATUSNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen odloka) 
S tem odlokom Občina Lendava (v nadaljevanju ustanoviteljica) ureja organizacijske, upravljavske in druge spremembe v javnem zavodu Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava, zaradi izstopa ustanoviteljic javnega zavoda Občine Turnišče, Občine Odranci in Občine Kobilje.
Ta odlok predstavlja ustanovitveni akt javnega zavoda Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava – Népi egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképzőintézete Lendva in v celoti nadomešča Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Lendava, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine (Uradni list RS, št. 92/98 in 16/99).
2. člen 
(ustanoviteljstvo) 
S tem odlokom Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava – Lendva (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanavlja na področju izobraževanja odraslih in mladine javni zavod Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava – Népi egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképzőintézete (v nadaljevanju: zavod).
Zavod deluje na območju UE Lendava in izven njega. O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih iz ustanoviteljskih pravic odloča Občinski svet Občine Lendava.
3. člen 
(status) 
Zavod je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določa zakon in ta odlok.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
4. člen 
S tem odlokom ustanoviteljica ureja status zavoda, razmerja med ustanoviteljico in zavodom ter temeljna vprašanja glede organov zavoda ter dejavnosti in način financiranja zavoda.
5. člen 
(poslanstvo) 
Poslanstvo zavoda je, da vključuje v vseživljenjsko učenje najširši krog ljudi, ki bodo v spodbudnem okolju razvijali ključne kompetence, vsakemu posamezniku dvigovale zaposlitvene možnosti, spodbujale podjetniško miselnost, pustile ustvarjalnosti prosto pot ter omogočile kakovostno bivanje v družbi.
II. IME IN SEDEŽ
6. člen 
(ime in sedež zavoda) 
Ime zavoda: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava – Népi egyetem, Felnőttek és Fiatalok továbbképzőintézete.
Skrajšano ime zavoda: Ljudska univerza Lendava – Népi egyetem Lendva.
Sedež zavoda: Kidričeva ulica 1, 9220 Lendava – Lendva.
Sestavni del imena zavoda je tudi znak ali grafična oblika imena zavoda, ki se določi s pravili zavoda.
III. PEČAT ZAVODA 
7. člen 
(pečat zavoda) 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 38 mm, sredi pečata je grb Republike Slovenije na obodu pa napis LJUDSKA UNIVERZA NÉPI EGYETEM – Zavod za izobraževanje odraslih in mladine LENDAVA – Felnőtek és Fiatalok Továbbképzőintézete LENDVA. Zavod ima tudi pečat okrogle oblike s premerom 20 mm, sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa napis LJUDSKA UNIVERZA LENDAVA.
Direktor zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. DEJAVNOST ZAVODA 
8. člen 
(osnovne dejavnosti) 
Zavod je ustanovljen z namenom opravljanja javne službe na področju izobraževanja odraslih, katere izvajanje je v javnem interesu.
Osnovna dejavnost zavoda je izobraževanje odraslih, ki niso vključeni v redno šolsko ali univerzitetno izobraževanje, ter obsega splošno in druge oblike izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, vključno s pridobivanjem izobrazbe.
Zavod lahko izvaja dodatne izobraževalne dejavnosti za otroke in mladino.
Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki so komplementarne z osnovno dejavnostjo in skupaj z njo tvorijo smiselno in celovito ponudbo na področju izobraževalne dejavnosti.
Zavod opravlja kot javno službo in na način ter pod pogoji, ki veljajo za javno službo, naslednje dejavnosti:
– osnovnošolsko dejavnost za mladostnike in odrasle;
– svetovalno dejavnost pri vključevanju v program osnovne šole za odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti, pri vključevanju v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi javno veljavna izobrazba ter pri vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle in ugotavljanju in dokumentiranju znanja, spretnosti in veščin, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju na podlagi dokumentacije, in sicer za osebnostni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela, ter samostojnem učenju;
– raziskovalno-razvojne dejavnosti: raziskave, razvoj programov in metod neformalnega izobraževanja, razvoj učnih gradiv, razvoj kadrov, razvoj presojanja in razvijanja kakovosti, razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema in druge razvojne dejavnosti;
– druge dejavnosti: izmenjava znanja in druge oblike učenja, usklajevanje in izvajanje nacionalno pomembnih nalog v izobraževanju odraslih, aktivnosti pri razvoju in pospeševanju izobraževanja odraslih, mednarodna dejavnost, publicistična dejavnost, informiranje, promocija in druge naloge;
– srednješolsko izobraževanje za pridobitev ustreznih javno veljavnih listin;
– višješolsko izobraževanje in visoko strokovno izobraževanje;
– pripravo predlogov za letni program izobraževanja odraslih;
– pripravo in izvajanje programov na področju izobraževanja odraslih;
– pripravo in izvajanje neformalnih programov za dvig ravni pismenosti;
– izvajanje strategije izobraževanja odraslih v Občini Lendava;
– sodelovanje pri pripravi strategij izobraževanja odraslih na lokalni in državni ravni;
– pripravo in izvajanje javnih izobraževalnih programov za delo z otroki in mladimi;
– sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini, ter po potre vključevanje v domače in mednarodne povezave in projekte;
– redno izvajanje evalvacije svojih programov in projektov in dajanje pobud ter predlogov ustanovitelju za izboljšanje stanja na področju izobraževanja odraslih.
9. člen 
(druge dejavnosti) 
Poleg izvajanja osnovnih dejavnosti iz prejšnjega člena tega odloka, lahko zavod opravlja tudi naslednje gospodarske dejavnosti, ki so namenjene izvajanju osnovnih dejavnosti in se financirajo izključno iz nejavnih virov, in sicer:
– pripravlja, organizira in izvaja druge vrste izobraževanj, seminarjev, predavanj, delavnic, okroglih miz in srečanj;
– opravlja založniške dejavnosti;
– izdaja zvočne, filmske in druge zapise, ki izhajajo iz poslanstva zavoda;
– izdaja strokovne in znanstvene publikacije, razstavne kataloge in poljubne publikacije iz svojega področja;
– izvaja dejavnost prevajanja in tolmačenja;
– izvaja dejavnost arhiva;
– upravlja z objekti in s prostori, ki jih ima v upravljanju;
– opravlja računalniška programiranja in svetovanja;
– opravlja dejavnosti stikov z javnostjo, raziskovanje trga in javnega mnenja;
– opravlja dejavnosti oglaševalskih agencij;
– izvaja dejavnosti knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčnega svetovanja;
– organizira in izvaja kongrese, posvetovanja in sejme;
– izvaja programe socialne vključenosti.
10. člen 
(standardna klasifikacija dejavnosti) 
Dejavnosti, ki jih na podlagi tega odloka opravlja zavod, se razvrščajo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
– 85.100 Predšolska vzgoja
– 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
– 85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje
– 85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
– 85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
– 85.421 Višješolsko izobraževanje
– 85.422 Visokošolsko izobraževanje
– 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– 58.110 Izdajanje knjig
– 58.130 Izdajanje časopisov
– 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– 58.190 Drugo založništvo
– 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– 62.010 Računalniško programiranje
– 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
– 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
– 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
– 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
– 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
– 74.300 Prevajanje in tolmačenje
– 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
– 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
– 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
– 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
– 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
11. člen 
(opravljanje dejavnosti) 
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni predpisani pogoji za opravljanje dejavnosti.
12. člen 
(javne listine) 
Zavod izdaja javne listine v skladu z zakonom.
V. ORGANI ZAVODA 
13. člen 
(organi zavoda) 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovna organa.
14. člen 
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. Svet zavoda šteje 5 članov, sestavljajo ga:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– en predstavnik udeležencev izobraževanja.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Lendava, in sicer enega na predlog sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Lendava.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlagajo delavci na zboru delavcev, kjer oblikujejo kandidatno listo. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljena sta kandidata, ki sta dobila večino glasov delavcev, ki so volili.
Predstavnika udeležencev, ki so vključeni v izobraževanje v zavodu, izvolijo udeleženci izobraževanja neposredno na tajnih volitvah. Polnoletni udeleženci oblikujejo kandidatno listo na podlagi predlogov kandidatov. Kot predstavnik udeležencev lahko kandidira udeleženec, ki sodeluje v daljših programih izobraževanja (nad 50 ur). Izvoljen je kandidat, ki je dobil večino glasov udeležencev, ki so volili.
15. člen 
(mandat članov sveta in pravila odločanja sveta) 
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Po preteku mandata so lahko iste osebe ponovno imenovane oziroma izvoljene. Direktor je dolžan o izteku mandata članov sveta zavoda pisno obvestiti ustanovitelja, preko oglasnih tabel zavoda pa delavce v zavodu in slušatelje zavoda, najmanj 90 dni pred iztekom mandata.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov sveta zavoda.
Podrobnejše delovanje sveta uredi svet zavoda s svojim poslovnikom. Direktor ne more voliti in biti izvoljen oziroma imenovan v svet zavoda.
16. člen 
(pristojnosti sveta zavoda) 
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta,
– sprejema letni finančni načrt in letno poročilo,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema cenik storitev,
– obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava zadeve, ki mu jih predložijo direktor, strokovni organi zavoda, inšpekcija ali reprezentativni sindikat zaposlenih,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom udeleženca kot drugostopenjski organ,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– predlaga ustanoviteljici spremembo in razširitev dejavnosti,
– obravnava pobude pristojnih organov ustanoviteljice in se o njih opredeljuje,
– daje ustanoviteljici in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– skladno z zakonom sprejema programe prioritet za delitev presežka prihodkov nad odhodki,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, s tem odlokom, drugimi predpisi in s splošnimi akti zavoda.
17. člen 
(razpis volitev v svet zavoda) 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta, ki se volijo, imenuje pa se tudi volilna komisija.
Sklep o razpisu se javno objavi na oglasni deski zavoda.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
18. člen
(predstavnik delavcev) 
Kandidate za člana sveta zavoda predlagajo delavci zavoda na zboru delavcev in andragoški zbor.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni in s podpisi vseh predlagateljev ter s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
19. člen 
(volilna komisija) 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem.
Voli se z glasovnicami. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo ime zavoda, navedba, da gre za volitev članov sveta zavoda, imena kandidatov po abecednem redu priimkov, navedba, koliko kandidatov se voli, ter način glasovanja.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, je neveljavna.
Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti. Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda.
20. člen 
(izvolitev predstavnikov) 
Za člana sveta zavoda sta izvoljena tista kandidata, ki sta dobila največje število glasov. Če je več kandidatov dobilo enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatu volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.
21. člen 
(prenehanje mandata) 
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov, ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
– je razrešen ali odpoklican,
– predstavniku delavcev preneha delovno razmerje v zavodu ali
– iz drugih razlogov, v skladu z veljavnimi predpisi.
V primeru iz prve alineje prejšnjega odstavka tega člena, član sveta sam zahteva razrešitev tako, da svetu zavoda poda odstopno izjavo, in sicer ustno, na sami seji sveta zavoda, ali pisno. V primeru, če član sveta zavoda poda pisno odstopno izjavo, mora pisno odstopno izjavo nasloviti na svet zavoda. Pisna odstopna izjava mora biti poslana priporočeno. Članu sveta zavoda v odstopni izjavi ni potrebno navajati razlogov za odstop.
V primeru iz druge alineje prvega odstavka tega člena lahko članu sveta zavoda mandat preneha ali z odstopno izjavo ali z razrešitvijo. Član sveta zavoda je razrešen, če se zaradi bolezni ali daljše odsotnosti ali drugih razlogov, zaradi katerih ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda, ne more udeležiti treh zaporednih sej sveta zavoda. Član sveta zavoda lahko iz razlogov, ki so navedeni v tem odstavku, če oceni, da je to v interesu zavoda, tudi sam odstopi, in sicer tako, da poda odstopno izjavo. Za način podaje odstopne izjave se uporabljajo določbe o odstopni izjavi, navedene v prejšnjem odstavku.
Član sveta zavoda je lahko razrešen, poleg razlogov navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, iz naslednjih razlogov:
– če se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta,
– če s svojimi ravnanji in izjavami zmanjšuje ugled zavoda.
Član sveta zavoda, ki je predstavnik ustanoviteljice, je lahko razrešen tudi, če:
– ne zastopa interesov ustanoviteljice,
– ustanoviteljica ugotovi, da obstaja konflikt interesov na podlagi zakona,
– ob pričetku novega mandata občinskega sveta, po izvedenih lokalnih volitvah.
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda, andragoškega zbora oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat. Zahtevo za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo podpisati delavci, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija zaradi formalnih nepravilnosti ne zavrže zahteve za odpoklic, mora svet zavoda na njen predlog v 30 dneh razpisati glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določiti datum glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda.
Predstavniku javnih uslužbencev v primeru iz četrte alineje prvega odstavka tega člena preneha mandat člana sveta zavoda z dnem prenehanja delovnega razmerja.
Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat po tem členu, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nadomestni član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat. Če je potekel mandat predstavniku javnih uslužbencev ali predstavniku udeležencev, svet zavoda takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo za izvedbo nadomestnih volitev.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
22. člen 
(pravila postopka izvolitve) 
Svet zavoda na osnovi zakona in tega odloka s pravili zavoda podrobneje uredi postopek izvolitve in razrešitve predstavnikov delavcev in predstavnikov udeležencev izobraževanja.
23. člen 
(konstituiranje sveta zavoda) 
Svet zavoda se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki. Svet zavoda se konstituira na prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta in njegovega namestnika. Z dnem konstitutivne seje sveta zavoda začne teči mandat članov sveta. Mandat posameznega člana sveta je v mandatnem obdobju vezan na mandat sveta zavoda kot celote.
Prvo sejo sveta zavoda skliče dotedanji predsednik sveta najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta najstarejši član sveta zavoda.
Svet zavoda predstavlja in zastopa predsednik sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika sveta zavoda.
24. člen 
(način dela sveta zavoda) 
Svet zavoda razpravlja in odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika. Predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika izvolijo člani sveta zavoda. Predsednik sveta zavoda je praviloma predstavnik ustanovitelja, namestnik predsednika pa predstavnik delavcev.
Predsednik sklicuje seje sveta zavoda po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno, mora pa jo sklicati tudi na zahtevo najmanj dveh članov sveta.
Svet zavoda odloča z večino glasov prisotnih članov. Glasovanje je javno, razen če se člani sveta odločijo, da o posamezni zadevi glasujejo tajno. Svet zavoda lahko v skladu z zakonom in tem odlokom podrobneje določi način svojega dela s poslovnikom.
25. člen 
(direktor zavoda) 
Direktor zavoda je pedagoški in andragoški vodja ter poslovodni organ zavoda. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod brez omejitev ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
Mandat direktorja traja 5 let.
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja predlog programa razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– pripravlja predlog letnega finančnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– pripravlja vsebinska in finančna poročila o poslovanju zavoda,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti udeležencev izobraževanja,
– vodi delo andragoškega zbora,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in pravili zavoda.
Pristojnosti direktorja ureja statut zavoda.
26. člen 
(imenovanje direktorja) 
Direktorja zavoda imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa, ki mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred iztekom mandata. Svet zavoda si mora pred imenovanjem pridobiti mnenje ustanoviteljice in andragoškega zbora.
Razpis za imenovanje direktorja se objavi v sredstvih javnega obveščanja. V razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, ne sme biti krajši kot 8 dni.
Svet zavoda mora v roku, določenem v razpisu, obvestiti vsakega prijavljenega kandidata o izbiri in ga poučiti, da ima pravico pregledati razpisno gradivo in v petnajstih dneh po prejemu obvestila zahtevati sodno varstvo pri pristojnem sodišču, če misli, da je bil kršen za izvedbo razpisa določeni postopek in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev o izbiri kandidata ali da izbrani kandidat ne izpolnjuje v razpisu določenih pogojev.
Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja predsednik sveta zavoda v imenu sveta zavoda sklene z izbranim kandidatom pogodbo o zaposlitvi.
Za direktorja je lahko imenovan kdor ima:
– izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje,
– pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja,
– znanje madžarskega jezika na višji ravni,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika na osnovni ravni,
– opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja in
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.
Kandidat mora predložiti program in vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Način izpolnjevanja pogojev in dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev se podrobneje določijo v statutu zavoda.
Na podlagi javnega razpisa za direktorja imenuje svet zavoda direktorja po postopku, določenem z zakonom.
Mandat direktorja traja pet let, po preteku roka je lahko v skladu s postopki, opisanimi v predhodnih alinejah ponovno imenovan isti kandidat.
27. člen 
(razrešitev direktorja) 
Direktorja lahko razreši svet zavoda po postopku, določenemu z zakonom, in pod pogoji, ki jih določa zakon.
Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Pred sprejemom sklepa o razrešitvi mora svet zavoda seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjasni. O začetku postopka in predlogu za razrešitev direktorja mora svet zavoda v najkrajšem možnem roku seznaniti andragoški zbor in ustanovitelja.
Če ustanoviteljica ne poda mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi direktorja brez tega mnenja.
Mnenje ustanoviteljice ni potrebno, če direktor sam zahteva razrešitev. V tem primeru svet zavoda o razrešitvi obvesti ustanoviteljico in andragoški zbor.
Zoper odločitev o razrešitvi je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja delovanje zavodov.
28. člen 
(predčasno prenehanje mandata) 
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar največ za dobo enega leta.
Če svet zavoda petnajst dni pred prenehanjem mandata direktorja ne imenuje niti direktorja niti vršilca dolžnosti direktorja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja v naslednjih osmih dneh na predlog župana občinski svet ustanovitelja.
Ista oseba v istem javnem zavodu za izobraževanje odraslih opravlja funkcijo vršilca dolžnosti direktorja največ dvakrat zaporedoma.
Svet zavoda mora v primeru imenovanja vršilca dolžnosti direktorja takoj pričeti s postopkom za imenovanje direktorja.
29. člen 
(vodja izobraževalnega področja in vodja organizacijske enote) 
Direktor lahko imenuje vodjo izobraževalnega področja in vodjo organizacijske enote.
Za vodjo izobraževalnega področja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za strokovnega delavca v skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih in ima najmanj tri leta delovnih izkušenj v izobraževanju odraslih.
Vodja izobraževalnega področja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti direktor in obsegajo vsaj vodenje dela strokovnega aktiva, načrtovanje in organiziranje izobraževanja odraslih, analiziranje izobraževalnega dela in njegovih rezultatov, spremljanje napredovanja udeležencev, opravljanje in organiziranje dejavnosti svetovanja in opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom.
Vodjo izobraževalnega področja razreši direktor. Direktor vodjo izobraževalnega področja, ki ga razreši, seznani z razlogi za razrešitev.
Za vodjo organizacijske enote je lahko imenovan, kdor ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje, pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja in najmanj tri leta delovnih izkušenj v izobraževanju odraslih.
Vodjo organizacijske enote imenuje direktor zavoda.
Vodja organizacijske enote opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi strokovno delo organizacijske enote ter je odgovoren zanj,
– pripravlja predlog programa razvoja in letnega programa dela ter odgovarja za njuno izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje letnega programa dela, finančnega načrta in razvojnega programa organizacijske enote in pripravlja predlog letnega poročila,
– vodi delo andragoškega zbora, spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– zagotavlja zakonitost dela organizacijske enote v okviru svojih pooblastil,
– skrbi za kakovost izvedbe programov in dejavnosti ter drugih nalog organizacijske enote,
– odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev organizacijske enote,
– je odgovoren za uresničevanje pravic udeležencev ter
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
30. člen 
(strokovna organa zavoda) 
Strokovna organa v zavodu sta andragoški zbor in strokovni aktiv.
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in drugi akti zavoda.
Strokovna organa sprejmeta poslovnik o svojem delovanju.
31. člen 
(pravice in obveznosti udeležencev izobraževanja) 
Pravice in obveznosti udeležencev posameznih oblik izobraževanja v zavodu se podrobneje uredijo s pravili zavoda.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
32. člen 
(premoženje zavoda, prostori) 
Za izvajanje dejavnosti zavoda, za katere je slednji ustanovljen, je ustanovitelj dolžan zavodu zagotoviti brezplačne prostore, v skladu z normativi in standardi, ki so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o normativih in standardih v izobraževanju odraslih.
33. člen 
(upravljanje s premoženjem) 
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno premoženje.
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno, v okviru evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu.
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, ki ga ustanovitelj daje zavodu v upravljanje za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem.
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v upravljanje za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
VII. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
34. člen 
(viri financiranja dejavnosti zavoda) 
Zavod skladno z zakonom pridobiva sredstva za delo iz:
– sredstev državnega proračuna in proračuna ustanovitelja ter drugih javnih sredstev,
– plačil in prispevkov udeležencev izobraževanja,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– donacij, prispevkov sponzorjev in drugih virov.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje osnovnih dejavnosti, določenih v tem odloku, v skladu z zakonom, izvršilnimi predpisi, pogodbami in drugimi akti pristojnega organa. Zavodu se sredstva iz proračuna ustanovitelja zagotovijo z letno pogodbo o financiranju zavoda, in sicer v višini, ki je določena z vsakoletnim proračunom ustanovitelja, pri čemer je zavod dolžan izvajati dejavnosti iz 8. člena tega odloka in v skladu z letnim programom izobraževanja odraslih, ki ga direktor zavoda pripravi skupaj z ustanoviteljem.
Podatke o finančnem in materialnem poslovanju o sredstvih za delo zavoda, ki jih pridobi z opravljanjem pridobitne dejavnosti, mora izkazovati ločeno, v skladu z veljavno zakonodajo.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
35. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda oziroma le za obnovo in razvoj nepremičnin, prejetih v upravljanje.
O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki po zaključnem računu odloča ustanoviteljica na predlog sveta zavoda.
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so v proračunu ustanoviteljice predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
36. člen 
(pooblastila v pravnem prometu) 
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register, z omejitvijo, da ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem, razen oddajanja v najem ali uporabo.
Zavod lahko oddaja nepremičnine, ki jih ima v upravljanju, v najem do trideset dni, in sicer brez predhodnega soglasja ustanovitelja. Pod pogojem, da jih zavod ne potrebuje za izvajanje dejavnosti, jih lahko odda v najem, daljši od trideset dni, vendar le po predhodnem soglasju župana Občine Lendava.
Stvarno premoženje s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim stvarnim premoženjem po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
37. člen 
(obseg odgovornosti ustanovitelja) 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so zagotovljena v proračunu Občine Lendava za tekoče leto in predvidena za izvajanje osnovnih dejavnosti zavoda, določenih s tem odlokom.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJICO IN ZAVODOM 
38. člen 
Ustanoviteljica zavodu zagotavlja ustrezne pogoje za opravljanje dejavnosti.
Vse premično in nepremično premoženje in druga lastniška upravičenja, s katerimi upravlja zavod, so v lasti ustanoviteljice.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Zavod je odgovoren ustanoviteljici za dobro gospodarjenje s sredstvi, danimi v upravljanje.
39. člen 
Ustanoviteljica s posebnim aktom določi premoženje, ki ga ima zavod v upravljanju.
Medsebojne pravice in obveznosti zavoda in ustanoviteljice v zvezi z upravljanjem premoženja ustanoviteljice se določijo s posebno pogodbo.
Zavod je s premoženjem, ki ga ima v upravljanju dolžan ravnati v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnost.
Zavod brez predhodnega soglasja ustanoviteljice ne sme sklepati pravnih poslov, s katerim bi premoženje odtujil ali obremenil s stvarnimi pravicami.
Zavod lahko za svojo dejavnost upravlja in koristi tudi druge prostore nepremičnin, ki se nahajajo na območju Občine Lendava, če z njihovimi lastniki sklene ustrezno pogodbo o upravljanju in koriščenju.
40. člen 
(pravice in obveznosti ustanovitelja) 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost načrtov in programov dela zavoda z načrti in programi Občine Lendava,
– redno zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda za namene in v obsegu, kot jih v skladu z zakonom in tem odlokom določa njegov proračun,
– sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda, ki jih na podlagi 5. člena tega odloka zagotavlja ustanovitelj, se določijo na podlagi letnega programa zavoda in v dogovoru med direktorjem in županom,
– v okviru svojih materialnih možnosti zagotavlja sredstva za ohranjanje in izboljševanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti zavoda,
– spremlja skladnost porabe sredstev, ki jih je zavodu zagotovila v svojem proračunu, z nameni, za katere so bila sredstva zagotovljena,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje soglasje k spremembi ali širitvi dejavnosti zavoda,
– daje soglasje k statutu zavoda,
– daje pobude svetu zavoda in direktorju,
– izvaja druge naloge in obveznosti ustanoviteljice ter opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, statutom Občine Lendava, tem odlokom in drugimi predpisi.
41. člen 
(obveznosti zavoda do ustanovitelja) 
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– zagotavljati namensko in racionalno rabo oziroma porabo vseh sredstev ustanovitelja, ki jih ima v upravljanju oziroma jih tekoče pridobiva za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen,
– zagotavljati ustanovitelju podatke in informacije, potrebne za spremljanje stanja, izvajanje njegovih pravic, obveznosti in pristojnosti do zavoda, načrtovanje razvoja zavoda in dejavnosti zavoda ter druge podatke v skladu z zakonom,
– na pristojnih organih obravnavati pobude ustanovitelja in mu poročati o sklepih teh organov,
– posredovati ustanovitelju program razvoja zavoda, letni delovni načrt in finančni načrt,
– enkrat letno, na zahtevo ustanovitelja pa tudi med letom, poročati o izvajanju delovnega načrta, o rezultatih poslovanja zavoda, o uporabi namenskih sredstev ustanovitelja in o drugih zadevah, o katerih mora biti oziroma bi želel biti ustanovitelj seznanjen zaradi celovitega spremljanja stanja v zavodu,
– voditi evidenci nepremičnega in premičnega stvarnega premoženja v skladu z veljavno zakonodajo;
– izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
42. člen 
Zavod lahko sklene pogodbo o medsebojnem sodelovanju z drugimi občinami v regiji.
Zavod lahko sodeluje in se povezuje tudi z drugimi organizacijami.
XI. JAVNOST DELA 
43. člen 
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili javnosti ter z objavami na oglasnih deskah na sedežu zavoda ter z objavami na spletni strani zavoda.
Direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti, obvešča javnost o delu zavoda.
XII. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
44. člen 
Za izvajanje izobraževanja odraslih in mladine, za spremljanje dejavnosti in v statistične namene zavod vodi, uporablja, shranjuje in varuje zbirke podatkov v skladu z zakonom in podzakonskim predpisom, izdanim na njegovi podlagi.
XIII. VAROVANJE TAJNOSTI PODATKOV ZAVODA 
45. člen 
(varovanje osebnih podatkov) 
Direktor in drugi delavci zavoda morajo v skladu z zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih in drugih podatkov, varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati tajnost podatkov in listin tudi po prenehanju delovnega razmerja. Predmet varovanja tajnosti podatkov so:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– osebni podatki o udeležencih izobraževanja, vključenih v zavod, in o delavcih zavoda,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno skrivnost,
– zaupni podatki in dokumenti, ki jih zavodu sporoči ali posreduje pristojni organ ali druga organizacija.
XIV. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
46. člen 
Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve, ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, uredi s pravili oziroma drugimi splošnimi akti, s katerimi uredi tudi svojo notranjo organizacijo in delo.
Pravila in druge splošne akte sprejme svet zavoda, razen tistih, za katera je z zakonom določeno, da jih sprejme direktor zavoda.
Pravila in drugi splošni akti ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
47. člen 
(uskladitev notranje organizacije) 
V roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka ustanoviteljica imenuje enega novega člana sveta zavoda, ki deluje v isti sestavi do izteka mandata.
S svojim delom nadaljujejo do izteka mandata tudi ostali organi.
Splošni akti zavoda se uskladijo z določbami tega odloka v roku 90 dni po začetku veljavnosti tega odloka.
48. člen 
Za zadeve, ki s tem odlokom niso posebej urejene, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja zavode, in zakona, ki ureja izobraževanje odraslih, razen če jih posebni zakon ureja drugače.
49. člen 
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, pod vložno številko 10006100.
50. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Lendava zavod za izobraževanje odraslih in mladine (Uradni list RS, št. 92/98 in 16/99) in določbe splošnih aktov zavoda, ki so v nasprotju s tem odlokom.
51. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2020-9
Lendava, dne 31. marca 2022
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti