Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022

Kazalo

993. Sklep o uporabi Smernic o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu z Direktivo 2013/36/EU, stran 3054.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju: ZBan-3), enajstega odstavka 243. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18, 9/18 – popr. in 102/20; v nadaljevanju: ZPlaSSIED), drugega odstavka 13. člena Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08, 85/09 in 109/12; v nadaljevanju: ZDP-2), prvega odstavka 164. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22; v nadaljevanju: ZPPDFT-2) ter prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 43. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu z Direktivo 2013/36/EU 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je v skladu s 16. členom Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1093/2010), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/2175 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in Uredbe (EU) 2015/847 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev (UL L št. 334 z dne 27. 12. 2019, str. 1) dne 16. decembra 2021 na svoji spletni strani objavil Smernice o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu z Direktivo 2013/36/EU (EBA/GL/2021/15; v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice določajo način sodelovanja in izmenjave informacij, zlasti v zvezi s čezmejnimi skupinami in v okviru odkrivanja hudih kršitev predpisov o preprečevanju pranja denarja v skladu s šestim odstavkom 117. člena Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 338; v nadaljevanju: Direktiva 2013/36/EU), zadnjič spremenjene z Direktivo (EU) 2021/338 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2021 o spremembi Direktive 2014/65/EU glede zahtev po informacijah, upravljanja produktov in omejitev pozicij ter direktiv 2013/36/EU in (EU) 2019/878 glede njune uporabe za investicijska podjetja, za podporo okrevanju po krizi zaradi covida-19 (UL L št. 68 z dne 26. 2. 2021, str. 14).
(3) Smernice so naslovljene na:
1. pristojne organe, kot so opredeljeni v (i) in (viii) 2. točke 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010,
2. pristojne organe, kot so opredeljeni v (iii) 2. točke 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010, kolikor ti organi nadzorujejo skladnost z zahtevami Direktive (EU) št. 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L št. 141 z dne 5. 6. 2015, str. 73; v nadaljevanju: Direktiva 2015/849/EU), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/758 z dne 31. januarja 2019 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za minimalne ukrepe ter vrste dodatnih ukrepov, ki jih morajo kreditne in finančne institucije sprejeti za blažitev tveganja pranja denarja in financiranja terorizma v nekaterih tretjih državah (UL L št. 125 z dne 14. 5. 2019, str. 4) pri institucijah, kot so opredeljene v 3. točki prvega odstavka 3. člena Direktive 2013/36/EU, ali izvajalcih v finančnem sektorju, kot so opredeljeni v 1(a) točki 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010, kadar so ti izvajalci vključeni v bonitetno konsolidacijo institucije, vključno s podružnicami, ustanovljenimi v Uniji, z glavnim sedežem v državi članici ali tretji državi.
2. člen 
(vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih prihodnjih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za Banko Slovenije, kadar kot pristojni organ izvaja naloge bonitetnega nadzora, kot to določa 9. člen ZBan-3, in nadzora na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: PPDFT), kot to določajo ZPPDFT-2, ZPlaSSIED in ZDP-2.
(2) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora na področju PPDFT v skladu z ZBan-3, ZPlaSSIED, ZDP-2 in ZPPDFT-2 v celoti upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 5. aprila 2022
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti