Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022

Kazalo

1057. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2022, stran 3149.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS 1617) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 30. redni seji dne 6. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2022 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 194/21) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sevnica za leto 2022 je določen:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
(v evrih)
skupina/podskupine kontov
proračun leta 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
21.381.519
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
17.163.099
70 
DAVČNI PRIHODKI
14.750.235
700 Davki na dohodek in dobiček
13.290.344
703 Davki na premoženje
1.129.089
704 Domači davki na blago in storitve
329.802
706 Drugi davki
1.000
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
2.412.863
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.671.969
711 Takse in pristojbine
10.100
712 Globe in druge denarne kazni
17.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
97.500
714 Drugi nedavčni prihodki
615.794
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
433.216
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
88.136
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
345.080
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
3.885.204
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.817.951
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
2.067.253
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
24.846.661
40 
TEKOČI ODHODKI
6.081.541
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.051.022
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
161.740
402 Izdatki za blago in storitve
4.447.599
403 Plačila domačih obresti
27.480
409 Rezerve
393.700
41 
TEKOČI TRANSFERI
8.449.049
410 Subvencije
493.202
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.824.668
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
518.352
413 Drugi tekoči domači transferi
2.612.827
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
9.519.108
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
9.519.108
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
796.963
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
208.500
432 Investicijski transferi proračunskim upor.
588.463
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–3.465.142
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
0
44. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
2.750.000
50 
ZADOLŽEVANJE
2.750.000
500 Domače zadolževanje
2.750.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
674.748
55 
ODPLAČILA DOLGA
674.748
550 Odplačila domačega dolga
674.748
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)
–1.389.890
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.075.252
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
3.465.142
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega leta
1.476.346
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica: www.obcina-sevnica.si.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0024/2022
Sevnica, dne 7. aprila 2022
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost