Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022

Kazalo

Št. 370-3/2022/2 Ob-2029/22, Stran 1133
Javni razpis 
za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2022 v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE - LIFE17 IPC/SI/000007 Financirano s sredstvi Sklada za podnebne spremembe
1. Javni razpis
1.1. Poziv in financer
Ministrstvo za infrastrukturo (MZI), Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, kot partner v projektu LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE poziva potencialne vlagatelje, da v predpisanem roku oddajo vlogo za dodelitev sredstev za pripravo in izvedbo aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2022. Aktivnosti financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) iz Sklada za podnebne spremembe. MZI v razpisu sodeluje kot posredniški organ in skrbi za celotno vsebinsko izvedbo razpisa.
1.2. Pravna in programska podlaga za izvedbo javnega razpisa
Sofinanciranje bo izvedeno na podlagi:
– Sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev Evropske komisije projekt št. LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE, ki sta podpisala MOP in EK – Izvršna agencija za mala in srednja podjetja (EASME) dne 20. 12. 2018 in v skladu z Amandmajem št. 2 z dne 29. 12. 2020 k sporazumu;
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št 174/20);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22);
– Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 (Uradni list RS, št. 101/21);
– Uredbe št. 1293/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta EU, z dne 11. 12. 2013 o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007, (ULL 347/185 z dne 20. 12. 2013);
– Pogodbe o sodelovanju pri izvedbi projekta št. LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE, sklenjena med MOP in MZI z dne 13. 11. 2019.
1.3. Izhodišče
Evropski teden mobilnosti (ETM) je kampanja, ki se odvija pod okriljem Evropske komisije vsako leto med 16. in 22. septembrom. Njen namen je spodbuditi občine k izvajanju ukrepov in promociji trajnostne mobilnosti ter s tem prispevati k zmanjševanju osebnega motornega prometa in s tem k izboljšanju zdravja, razvoju mest po meri pešca in kolesarja in večji kvaliteti bivanja na splošno. Zadnji dan, 22. september, je tradicionalno namenjen dnevu brez avtomobila. Nekatera sodelujoča mesta na ta dan zaprejo del središč za motorni promet. Občine svojim prebivalcem in obiskovalcem omogočijo doživetje mesta brez avtomobila, organizirajo različne izobraževalne, kulturne in zabavne dogodke ter v dogajanje vključijo čim več lokalnih interesnih skupin in širše javnosti, med drugim podjetja, šole, različna društva in nevladne organizacije. Pestro dogajanje in prijetno vzdušje, ki nastane ob pripravljenih dogodkih, pokažeta prebivalcem in mestnim oblastem, da je mogoče to z novo in trajnostno ureditvijo prometa razširiti na vse leto in v dobro vseh.
ETM predstavlja priložnost pokazati javnosti, kaj vse je bilo narejeno na področju trajnostne mobilnosti tekom leta ter še dodatno promovirati ukrepe trajnostne mobilnosti in ozaveščati javnost.
1.4. Namen in cilj razpisa
Namen razpisa je informiranje in ozaveščanje javnosti ter promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder itd. Glede na trenutno stanje na področju trajnostne mobilnosti v Sloveniji je poleg izvedbe ETM v času med 16. in 22. septembrom nujno potrebno aktivnosti informiranja in ozaveščanja javnosti ter promocijo trajnostne mobilnosti vsebinsko obogatiti ter časovno razširiti.
Ciljrazpisa je podpreti občine pri izvedbi ETM 2022 s pomočjo že izdelanih predlogov aktivnosti kot izhajajo iz Kataloga aktivnosti (priloga 8 razpisni dokumentaciji), s katerimi lahko občina razširi in obogati svoj program in podpre že obstoječe aktivnosti na ravni občine. Katalog aktivnosti so sestavili in predlagali partnerji s področja trajnostne mobilnosti na projektu LIFE IP CARE4CLIMATE skupaj z lokalnimi koordinatorji Evropskega tedna mobilnosti.
S predlaganimi aktivnostmi želimo podpreti in razširiti občinske programe ETM, kjer je za učinkovito izvedbo potrebno tudi nekaj finančnih sredstev in je doseg aktivnosti ambicioznejši.
1.5. Predmet
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti informiranja in ozaveščanja javnosti ter promocije trajnostne mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2022 (v nadaljevanju ETM 2022). Javni razpis je namenjen za izvedbo naslednjih aktivnosti:
– A: Organizacija prireditev in preureditev na prostem ob zaporah ulic in trgov
– B: Delavnice za starejše »Ostanimo mobilni«
– C: Promocijska kampanja o javnem prevozu
– D: Uvedba prevozov na klic ali novih linij javnega prevoza
– E: Aktivno v vrtec ali šolo
– F: Šolska ulica
– G: Parkirni dan
– H: Popravljalnica in izmenjevalnica koles
– I: Aktivnosti za mladino
– J: Peš kažipoti
– K: Spodbujanje trajnostne mobilnosti.
Podrobneje so aktivnosti opisane v »Katalogu aktivnosti«, ki je priloga razpisne dokumentacije (Priloga 8).
Predmet sofinanciranja je lahko tudi izvedba posamezne dejavnosti med letom (npr. Peš kažipoti v okviru aktivnosti J) ter njena predstavitev širši javnosti v tednu med 16. 9.–22. 9. 2022. Občina lahko od podpisa pogodbe o sofinanciranju do ETM 2022 že izvede del aktivnosti ali prične z izvedbo pred uradnim začetkom ETM 2022, vendar mora skladno z minimalnimi zahtevami le te izvesti tudi v tednu od 16. 9.–22. 9. 2022. Predmet sofinanciranja so le upravičeni stroški, ki nastanejo od datuma objave javnega razpisa do 31. 10. 2022 (datum opravljene storitve na računu mora biti najkasneje do 31. 10. 2022).
1.6. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila za ocenjevanje vlog
1.6.1. Prejemniki sredstev
Na javni razpis se lahko prijavijo posamezne občine v Republiki Sloveniji, ki sodelujejo v ETM 2022, kar se izkaže s podpisano listino o sodelovanju. Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane.
Pristopna listina ETM 2022 za občine o sodelovanju na ETM 2022 se nahaja na spletni strani https://www.tedenmobilnosti.si/za-koordinatorje pod naslovom Pristopna listina ETM 2022 za občine in je obvezna priloga vlogi. Pristopne listine se hranijo pri nacionalni koordinatorki za ETM, v prostorih MZI. V kolikor je bila pristopna listina oddana pred oddajo vloge, se kopija obvezno priloži k vlogi.
1.6.2. Namenska poraba, višina in delež upravičenih sredstev po javnem razpisu
Pridobljena sredstva lahko porabniki porabijo za sofinanciranje aktivnosti, ki so določene v prilogi 8 – Katalog aktivnosti. V poglavju 2. Sofinanciranje aktivnosti – minimalne zahteve, so določeni tudi zneski sofinanciranja, delež sofinanciranja pa je določen v podpoglavju 1.9. Dodelitev sredstev. Sofinancirani bodo le upravičeni stroški, ki bodo v skladu s predvideno finančno konstrukcijo, ki je del obrazca za prijavo na razpis.
V zvezi s sofinanciranjem aktivnosti so upravičeni naslednji stroški:
– neposredni materialni stroški, vezani na izvedbo aktivnosti;
– stroški informiranja in oglaševanja v medijih;
– stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov, seznam stroškov, ki niso predmet sofinanciranja in pogoji za predložitev dokazil o nastalih stroških so navedeni v podpoglavju 2.3. Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov.
Aktivnosti ne smejo biti dvojno financirane.
1.6.3. Rok za porabo sredstev
Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov, na strani upravičenca, je od datuma objave javnega razpisa do 31. 10. 2022 (datum opravljene storitve na računu mora biti najkasneje do 31. 10. 2022).
Sofinancirajo se upravičeni stroški in izdatki na podlagi potrjenega zaključnega poročila o izvedenih aktivnostih s prilogami ter dokazilih o nastanku stroškov.
Upravičenec mora h zaključnemu poročilu o izvedbi aktivnosti ETM obvezno priložiti tudi potrdila o plačilu nastalih stroškov v skladu z navodili in ostalo dokumentacijo. Zaključno poročilo o izvedbi aktivnosti ETM se po elektronski pošti odda skrbniku pogodbe na MZI, ki ga bo pregledal ter upravičencu izdal pisno potrdilo o ustreznosti zaključnega poročila, ki je podlaga za izdajo zahtevka za izplačilo sredstev.
Upravičenec po prejemu pisnega potrdila o ustreznosti zaključnega poročila s strani MZI, na MOP posreduje e-račun h kateremu obvezno priloži pisno potrdilo skrbnika pogodbe MZI o ustreznosti zaključnega poročila s prilogami ter dokazilih o nastanku stroškov. Upravičenec odda samo en predlog zahtevka za izplačilo sredstev za vse nastale stroške skupaj.
Rok za oddajo zaključnega poročila s prilogami ter dokazilih o nastanku stroškov na MZI je do datuma zaključka aktivnosti oziroma najkasneje do 15. 11. 2022.
Rok za oddajo e-računa na MOP, je 8 dni po prejemu potrdila o ustreznosti zaključnega poročila.
1.6.4. Izločitveni pogoj
Vloga, ki ni v skladu s 1.4., 1.5., 1.6., in 1.8. točko iz poglavja 1. »Javni razpis«, se vrne vlagatelju in se ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje vlog.
1.6.5. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog in sofinanciranje aktivnosti so:
(1) kakovost načrta aktivnosti;
(2) prispevek aktivnosti k večji ozaveščenosti javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti in
(3) finančni načrt aktivnosti.
Ocenjevanje popolnih vlog in določitev višine sredstev sofinanciranja bo opravljeno na podlagi meril za ocenjevanje vlog. Podrobnejša razčlenitev meril je v razpisni dokumentaciji v podpoglavju 3.2. Merila za ocenjevanje vlog.
Komisija bo obravnavala in ocenila samo popolne vloge in jih točkovala v skladu z merili, navedenimi v razpisu. Vloge, ki v postopku točkovanja pri merilu za ocenjevanje vlog »Kakovost načrta aktivnosti« ne bodo dosegle vsaj 15 točk in pri merilu »Finančni načrt aktivnosti« ne bodo dosegle vsaj 10 točk, ne bodo upravičene do sofinanciranja. Če pri ocenjevanju vlagatelj prejme 0 točk pri točkah »Kakovost načrta aktivnosti«, »Prispevek aktivnosti k večji ozaveščenosti javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti« ali »Finančni načrt aktivnosti«, se vloga vrne pošiljatelju.
1.7. Predvidena sredstva razpisa
Predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: 290.000,00 EUR.
Sredstva za izplačilo so zagotovljena v državnem proračunu na projektu LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE, NRP št. 2550-19-0039, na proračunski postavki 559 – Sklad za podnebne spremembe.
1.8. Roki
1.8.1. Razpisni roki
Rok za dospelost vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 13. 5. 2022 do 12. ure.
Vloga se do navedenega roka posreduje preko elektronske pošte, na naslov: gp.mzi@gov.si. Če se vloga odda na ta način, mora biti v zadevi jasno označena navedba javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša (naziv in naslov vlagatelja, naziv razpisa s pripisom »Ne odpiraj – vloga«).
Vloga se lahko pošlje fizično na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana oziroma dostavi osebno v glavno pisarno na naslovu ministrstva vsak delovni dan med 9. in 15.30 (v petek do 14.30) do dneva in ure, določenega kot skrajni rok za dospetje vloge, v zaprti ovojnici, ovitek pa mora biti označen z vidno navedbo javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, kot to določa obrazec št. 6 (naziv in naslov vlagatelja, naziv razpisa s pripisom »Ne odpiraj – vloga«).
Vse vloge ne glede na način pošiljanja morajo prispeti v glavno pisarno do skrajnega roka 13. 5. 2022 do 12. ure.
Nepravilno označene in nepravočasno prejete vloge se vrnejo pošiljatelju.
1.8.2. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo potekalo dne 16. 5. 2022 ob 10. uri na naslovu: Ministrstva za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja. Odpiranje vlog ne bo javno.
1.8.3. Rok za obvestilo o izbiri
MZI bo vlagateljem vlog posredoval sklep o izbiri oziroma obvestilo o ne izbiri najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog.
1.8.4. Rok za izvedbo aktivnost
Aktivnosti morajo biti v celoti izvedene do vključno 31. 10. 2022.
1.8.5. Rok za oddajo končnega poročila in e-računa za izplačilo sredstev
Skrajni rok za oddajo zaključnega poročila o izvedenih aktivnostih s prilogami ter dokazili o nastanku stroškov je 15. 11. 2022. Zaključno poročilo o izvedenih aktivnostih s prilogami ter dokazili o nastanku stroškov se po elektronski pošti odda skrbniku pogodbe na MZI, ki ga bo pregledal ter upravičencu izdal pisno potrdilo o ustreznosti zaključnega poročila, ki je podlaga za izdajo zahtevka za izplačilo sredstev.
Upravičenec po prejemu pisnega potrdila o ustreznosti zaključnega poročila s strani MZI, na MOP posreduje e-račun h kateremu obvezno priloži pisno potrdilo skrbnika pogodbe MZI o ustreznosti zaključnega poročila s prilogami ter dokazilih o nastanku stroškov. Upravičenec odda samo en predlog zahtevka za izplačilo sredstev za vse nastale stroške skupaj. Rok za oddajo e-računa na MOP je najkasneje 8 dni po prejemu potrdila o ustreznosti.
1.9. Dodelitev sredstev (način določanja deleža sredstev, ki ga prejme posamezni prejemnik)
Izpolnjevanje pogojev in vrednotenje vlog bo ugotavljala komisija, ki vodi postopek javnega razpisa. Komisijo imenuje minister, pristojen za infrastrukturo.
Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov aktivnosti, pri čemer dodeljen znesek za sofinanciranje posamezne aktivnosti ne sme presegati omejitev podanih v minimalnih zahtevah – podpoglavje 2.2. Najvišja skupna višina sofinanciranja, ki jo lahko občina prejme je 7.500,00 EUR. V primeru, da občina zaprosi za višji znesek sofinanciranja, bo MZI občino pozval k spremembi finančnega načrta, ki bo v skladu z razpisno dokumentacijo.
Strokovna komisija bo na osnovi rezultatov ocenjevanja oblikovala Predlog liste prejemnikov sredstev. Prejete vloge bodo razvrščene glede na število prejetih točk od najvišjega št. točk prijavitelja do najnižjega, pri čemer bodo do sofinanciranja upravičene aktivnosti v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na Predlog liste prejemnikov sredstev za sofinanciranje presežena skupna razpoložljiva sredstva, se kot ustrezne izberejo vloge, ki so dosegle višje število točk iz merila »Kakovost načrta aktivnosti« nato iz merila »Prispevek aktivnosti k večji ozaveščenosti javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti« in nazadnje »Finančni načrt aktivnosti«.
V primeru, da za financiranje vloge, ki pride kot zadnja v poštev za sofinanciranje, ne bo dovolj sredstev za sofinanciranje v celotnem zaprošenem znesku, si MZI in MOP pridržujeta pravico, da se vlogo sofinancira v nižjem znesku. V kolikor ta prijavitelj ne sprejme predloga za delno sofinanciranje oziroma ne zagotovi manjkajočega zneska sofinanciranja iz drugih virov, se sofinanciranje v nižjem znesku ponudi prijavitelju vloge z naslednjim najvišjim številom točk. Postopek se ponavlja, dokler eden od uvrščenih prijaviteljev ne sprejme pogoje sofinanciranja vloge oziroma se ustavi, v kolikor noben od uvrščenih prijaviteljev ne sprejme predloga.
1.10. Sklep o dodelitvi sredstev, pravno varstvo in podpis pogodbe
Prispele vloge bodo obravnavane v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22). Vloge bodo odprte, pregledane in ocenjene z upoštevanjem razpisnih pogojev in uporabo meril za ocenjevanje.
Strokovna komisija bo ocenila posamezno vlogo in jo točkovala na podlagi meril, ki so podrobneje specificirana v podpoglavju 1.6.5 in 3.2. Merila za ocenjevanje vlog tega razpisa.
V primeru, da je vloga nepopolna (torej ne vsebuje vseh obveznih sestavin vloge), bo posredniški organ (MzI) vlagatelja pozval k dopolnitvi vloge. V primeru, da vlagatelj v danem roku ne bo dopolnil vloge, se vloga zavrže s sklepom. Vloge ne morejo biti dopolnjene z vsebinsko dopolnitvijo, ki spreminja dokumentacijo o predlaganih aktivnostih in vpliva na ocenjevanje vloge po razpisanih merilih, razen v primeru spremembe finančnega načrta zaradi presežka maksimalne dopustne višine sofinanciranje.
O dodelitvi sredstev odloči MZI s sklepom, v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog. Zoper sklep pritožba ni dovoljena, temveč je možen upravni spor z vložitvijo tožbe, ki se vloži pri pristojnem Upravnem sodišču Republike Slovenije, v roku trideset dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno na sodišču ali priporočeno po pošti. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge za vložitev pritožbe, med katerimi ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje, mora pristopiti k podpisu pogodbe o sofinanciranju v danem roku po prejemu poziva k podpisu pogodbe. V primeru, da prejemnik sredstev ne podpiše pogodbe v danem roku, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za pridobitev denarnih sredstev.
1.11. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletnem naslovu www.gov.si v rubriki Javni razpisi (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/javne-objave-ministrstva-za-infrastrukturo/).
Potencialni vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa na spletno pošto mzi.etm@gov.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 6. 5. 2022. Posredniški organ bo odgovoril na vprašanja, ki bodo zastavljena do 6. 5. 2022. Vprašanja zastavljena po tem datumu ne bodo odgovorjena. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja podalo najkasneje 10. 5. 2022.
Vprašanja, zastavljena v zvezi z javnim razpisom in odgovori nanje bodo objavljeni na spletni strani ministrstva pod objavo javnega razpisa https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/javne-objave-ministrstva-za-infrastrukturo/). Identifikacijski podatki organizacije/osebe, ki je zastavila vprašanje, ne bodo zavedeni. Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije. Ministrstvo na vprašanja, ki se ne nanašajo na predmetni javni razpis, ne bo odgovarjalo.
Ministrstvo za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina