Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1268. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1269. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1270. Sklep o razrešitvi guvernerja Banke Slovenije
1271. Sklep o izvolitvi treh članov Sodnega sveta, ki jih voli Državni zbor

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1272. Uredba o informacijski varnosti v državni upravi

Sklepi

1273. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Lublinu, v Republiki Poljski
1274. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Lublinu, v Republiki Poljski

MINISTRSTVA

1275. Pravilnik o kolesarskih povezavah
1276. Pravilnik o usposabljanju za spremljevalce izrednih prevozov
1277. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski
1278. Sklep o popravku Odločbe o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Vipassana, ustanova za meditacijo«

USTAVNO SODIŠČE

1279. Odločba o ugotovitvi, da 53. člen Zakona o socialno varstvenih prejemkih ni bil v neskladju z Ustavo ter sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

BANKA SLOVENIJE

1280. Sklep o uporabi Smernic o povezanih strankah iz člena 4(1)(39) Uredbe (EU) št. 575/2013
1281. Sklep o poročanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1282. Aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
1283. Pristop k že sklenjenemu Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

OBČINE

Ajdovščina

1284. Obvezna razlaga 20. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina

Beltinci

1285. Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Beltinci
1286. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Beltinci

Braslovče

1287. Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2017
1288. Pravilnik o dodelitvi sredstev za namene pokroviteljstva občine
1289. Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov športa v Občini Braslovče

Cerknica

1290. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici občinskega sveta in prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste

Dobrova-Polhov Gradec

1291. Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2017
1292. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018
1293. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Gornji Petrovci

1294. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2017
1295. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Ig

1296. Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2017

Ilirska Bistrica

1297. Sklep o razpisu referenduma za izločitev naselja Bač iz Krajevne skupnosti Knežak in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Bač za naselje Bač

Jesenice

1298. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2
1299. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice
1300. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice
1301. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1
1302. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB1
1303. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
1304. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
1305. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice - UPB1
1306. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice

Kranj

1307. Sklep o ugotovitvi stanja in nadaljevanju postopkov priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju

Lendava

1308. Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2017
1309. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dvojezična osnovna šola II Lendava

Litija

1310. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017
1311. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2018
1312. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija
1313. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

1314. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017
1315. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 391 Jurčkova
1316. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta 420 Polje – Pokopališče
1317. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 147 – območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti
1318. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih
1319. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped

Loški Potok

1320. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Medvode

1321. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2017
1322. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec
1323. Sklep o dopolnitvi Sklepa o potrditvi Cenika storitev na pokopališčih v Občini Medvode

Piran

1324. Tržni red za tržnico na Zelenjavnem trgu v Piranu
1325. Tržni red za tržnico v Luciji

Prebold

1326. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika člana občinske volilne komisije

Rogatec

1327. Statut Občine Rogatec
1328. Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec
1329. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2017
1330. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec

Sežana

1343. Odlok o soglasju k pripojitvi družbe Visokošolsko središče Sežana d.o.o. k družbi INKUBATOR d.o.o., ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, Sežana in prenehanju družbe Visokošolsko središče Sežana d.o.o. zaradi pripojitve

Slovenj Gradec

1331. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«

Sodražica

1332. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica
1333. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2017
1334. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Straža

1335. Odlok o dopolnitvi Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža
1336. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža

Šalovci

1337. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šalovci

Zagorje ob Savi

1338. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Regionalne razvojne agencije Zasavje v plačni razred

Železniki

1339. Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2017
1340. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2018
1341. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 2018 in Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 2018
1342. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

POPRAVKI

1344. Popravek Sklepa o uporabi Smernic za upravljanje kreditnega tveganja in obračunavanje pričakovanih kreditnih izgub v kreditnih institucijah
1345. Popravek Skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji mladinskih centrov, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju
1346. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti