Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1309. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dvojezična osnovna šola II Lendava, stran 4337.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40., 41., 42. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17), po predhodnem soglasju sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava je Občinski svet Občine Lendava na 20. /redni/ seji dne 12. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dvojezična osnovna šola II Lendava 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Dvojezična osnovna šola II Lendava – (Uradni list RS, št. 4/97, 52/98 – popr. in 67/08 – popr.) se spremeni naziv odloka, ki sedaj glasi:
»Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Dvojezična osnovna šola II Lendava – 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola«
2. člen 
Prvi odstavek 2. člena odloka se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(1) Ime zavoda: Dvojezična osnovna šola II Lendava – 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola«
Drugi odstavek 2. člena odloka se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(2) Skrajšano ime zavoda: DOŠ II Lendava – 2. Sz. Lendvai KÁI«
Tretji odstavek 2. člena odloka se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(3) Sedež zavoda je: Ulica heroja Mohorja 1, 9220 Lendava.«
Črta se četrti odstavek 2. člena odloka.
3. člen 
7. člen odloka se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Zavod je ustanovljen z namenom zadovoljevanja potreb po izobraževanju otrok s posebnimi potrebami.«
4. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavod opravlja dejavnosti in storitve za katere je registriran. Dejavnost zavoda je javna služba in njeno izvajanje je v javnem interesu in interesu ustanovitelja zavoda.
(2) Zavod glede na namen, za katerega je ustanovljen opravlja naslednje dejavnosti, ki jih ima registrirane v sodnem registru sodišča:
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so naslednje:
a) javna služba:
P 85.200
Osnovnošolsko izobraževanje
b) tržna dejavnost:
A 01.610
Storitve za rastlinsko pridelavo
C 16.290 
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
C 23.1 
Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov
C 23.410 
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
C 32.1 
Proizvodnja nakita, bižuterije in podobnih izdelkov
C 32.400 
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
G 47.7 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugimi izdelki
G 47.890 
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.990 
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H 49.391 
Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
I 56.102 
Okrepčevalnica in podobni obrati
I 56.21 
Priložnostna priprava in dostava jedi
I 56.290 
Druga oskrba z jedmi
I 56.300 
Strežba pijač
J 58.110 
Izdajanje knjig
J 58.140 
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 
Drugo založništvo
L 68.200 
Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
M 72.200 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
N 78.100 
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N 81.100 
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N 81.2 
Čiščenje
N 81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.5 
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.510 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P 85.520 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P 85.590 
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600 
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 90.010 
Umetniško uprizarjanje
R 91.011 
Dejavnost knjižnic
R 93.110 
Obratovanje športnih objektov
R 93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S 94.991
Dejavnost invalidskih organizacij
(3) Zavod lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu opravljajo ob navedenih dejavnosti in lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivost, sredstev in znanja zavoda.
(4) Dejavnosti iz točke (b) drugega odstavka tega člena se izvajajo kot tržna dejavnost.
(5) Zavod opravlja naslednje javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe:
– program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo;
– posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
(6) V okviru javnih služb zavod opravlja tudi naslednje naloge, ki so potrebne za izvajanje javnih služb:
– svetovanje vzgojno-izobraževalnim zavodom in staršem na področju posebnih potreb otrok,
– svetovanje vrtcem in staršem na področju zgodnje obravnave s posebnimi potrebami,
– zagotavljanje izvajanje dodatne strokovne pomoči (mobilne službe) za otroke s posebnimi potrebami,
– organiziranje in izvajanje nadaljnjega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev,
– izposoja didaktičnih materialov in pripomočkov, učbenikov in strokovnih gradiv,
– različne alternativne oblike terapij,
– zdravstvene dejavnosti,
– pomoč pri zaposlovanju in spremljanju mladostnikov v življenje ter zaposlitveno rehabilitacijo,
– dejavnosti zaposlitvenih centrov in programov socialne vključenosti,
– druge socialne dejavnosti, ki so druga pomoč posamezniku, socialna oskrba na domu,
– posebne in obogatitvene oblike dela.«
5. člen 
Doda se nov člen, ki postane 8.a člen in sesedaj glasi:
»(1) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
(2) Za morebiten pristop drugih pravnih oseb kot soustanoviteljev mora ustanovitelj predhodno pridobiti soglasje sveta zavoda in madžarske narodne skupnosti, ki je soustanoviteljica zavoda.«
6. člen 
Črta se točka b) 22. člena odloka.
7. člen 
Na odlok je dne 29. 3. 2018 podano soglasje sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0002/2018-9
Lendava, dne 12. aprila 2018
 
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost