Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1316. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta 420 Polje – Pokopališče, stran 4343.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Ljubljana sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta 420 Polje – Pokopališče 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta 420 Polje – Pokopališče.
2. 
Ocena stanja, razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN in načrtovani programi 
Območje se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 420 Polje – Pokopališče (Uradni list RS, št. 43/14; v nadaljnjem besedilu: OPPN).
Območje OPPN je razdeljeno na štiri prostorske enote, in sicer: PE1, ki zajema obstoječe pokopališče, PE2, ki je namenjena širitvi pokopališča, PE3, ki je namenjena poslovilni ploščadi, poslovilnemu objektu s pripadajočimi servisnimi dejavnostmi, parkovnim površinam, dovozu in parkirišču, ter PE4, ki je namenjena ureditvam vzdolž Zadobrovške ceste.
S spremembo investicijske namere so se preoblikovali programi in gabariti poslovilnega objekta v prostorski enoti PE3. Novi parkirni normativi v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del dajejo možnost racionalnejše rabe prostora in etapne izvedbe parkirišča v prostorski enoti PE3. Z dopolnitvami določil odloka, ki se nanašajo na zazidalno zasnovo, pogoje za oblikovanje objektov in zunanjih površin, tlorisne in višinske gabarite objektov, etapnost izvedbe, mirujoči promet, dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev v prostorski enoti PE3, ter z dopolnitvijo grafičnih listov bo omogočena izdelava projektne dokumentacije in realizacija programov v območju prostorske enote PE3.
3. 
Območje sprememb in dopolnitev OPPN 
Območje sprememb in dopolnitev OPPN se nahaja v Mestni občini Ljubljana in v Četrtni skupnosti Polje. Območje je v samem središču naselja Polje, na zahodni strani Zadobrovške ceste.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN obsega naslednje parcele v katastrski občini 1772 Slape: 734/5, 735, 736, 737, 743/3, 743/4, 743/5, 743/19, 744/2, 744/11, 747/3, 747/4, 747/5, 747/39 in 748/2 ter dele parcel v katastrski občini 1772 Slape: 734/6, 734/22, 734/24, 738, 743/1, 747/1, 753/2, 753/3, 753/4, 754, 755/2 in 1529/1.
V območje sprememb in dopolnitev OPPN so zajete enote urejanja prostora (EUP) PO-204, PO-205, PO-893, PO-942, PO-943 in PO-944 ter deli EUP PO-817, PO-821, PO-822, PO-843 in PO-935.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev OPPN 
Nosilec urejanja prostora je Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN so idejne zasnove poslovilnega objekta in parkirni normativi v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del.
6. 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN 
Priprava sprememb in dopolnitev OPPN se bo vodila po skrajšanem postopku. Rok za sprejem predloga sprememb in dopolnitev OPPN je predviden šest mesecev po začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN 
Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN financira Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-11/2018-6
Ljubljana, dne 13. aprila 2018
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.