Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1308. Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2017, stran 4337.

  
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11, 110/11 – ZDIU12, 14/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 120. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17) je Občinski svet Občine Lendava na 20. /redni/ seji dne 12. 4. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Lendava za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Lendava za leto 2017.
Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov se objavi na spletnih straneh Občine Lendava.
Št. 03504-0005/2018-3
Lendava, dne 12. aprila 2018
 
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost