Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1317. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 147 – območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti, stran 4344.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 147 – območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 147 – območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 
Območje OPPN je nepozidano zemljišče med vzhodno obvoznico in Litijsko cesto, obdano s kmetijskimi zemljišči. V širšem območju je na vzhodni strani naselje družinskih hiš, severno od območja OPPN do Ljubljanice so na kmetijskih zemljiščih vrtički, zahodno čez obvoznico je območje gramoznice, na katerem je razvojno predvidena ureditev P+R, južno čez Litijsko cesto pa so kmetijska zemljišča. Območje je, poleg bližine avtoceste, degradirano tudi zaradi dolgoletnega zasipavanja z odpadnimi materiali.
Med območjem OPPN in obvoznico je zeleni ločilni pas, kjer je po Uredbi o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič (Uradni list RS, št. 50/10) predvidena postavitev podzemnega daljnovoda. Severno in vzhodno ob območju OPPN je skladno z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R51B TE-TOL–Fužine/Vevče (Uradni list RS, št. 88/15) predvidena izgradnja prenosnega plinovoda, za vzhodni pas ob območju OPPN pa je v pripravi državni prostorski načrt za prenosni plinovod R51C Kozarje–Vevče.
Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je treba za obravnavano enoto urejanja prostora SO-2177 (v nadaljnjem besedilu: EUP) izdelati OPPN. V EUP je dopustna le gradnja zaporov in pripadajočih upravnih in drugih objektov, ki služijo temu namenu.
Ministrstvo za pravosodje želi na območju OPPN zagotoviti funkcionalne, ustrezne, sodobne, energetsko učinkovite in zadostne prostorske zmogljivosti za delovanje moškega Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, ki jih na trenutni lokaciji ne more zagotavljati. Sedanje kapacitete so bistveno premajhne in ne ustrezajo standardom glede velikosti in opreme bivalnih prostorov. S sprejetjem OPPN bo omogočena ureditev objektov in pripadajočih zunanjih površin sodobnega, varnega, humanega in resocializacijsko usmerjenega zapornega sistema za družbo, zaprte osebe in zaposlene ter dani pogoji za urbano prenovo območja, ki bo okoljsko in prostorsko sanirano.
3. 
Območje OPPN 
Območje OPPN obsega površine severovzhodnega vogala križišča med vzhodno obvoznico in Litijsko cesto. Površina meri približno 4,7 hektarja.
Območje OPPN se v fazi izdelave OPPN lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Sektor za ceste, Langusova 4, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Ljubljana, Trdinova ulica 8
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
7. Javna razsvetljava d.d.
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.
9. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo
10. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
11. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
12. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
14. Plinovodi d.o.o.
15. ELES d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje
2. DARS d.d., Izpostava Ljubljana
3. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Ljubljana – Kranj
4. Telemach d.o.o.
5. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo OPPN je prvonagrajena natečajna rešitev javnega, odprtega, anonimnega arhitekturno krajinskega natečaja za »Namen reševanja prostorske problematike zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na lokaciji OPPN MOL 147 (območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti)« avtorjev Urban Petranovič, univ. dipl. inž. arh., Davorin Počivašek, univ. dipl. inž. arh., Vid Žnidaršič, abs. arh., Urša Gantar, abs. arh., Nuša Gruden, abs. arh., Aleksi Vičič, abs. arh. in Alenka Korenjak, univ. dipl. inž. arh.
6. 
Roki za pripravo OPPN 
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo OPPN financirajo lastniki/investitorji, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-28/2015-42
Ljubljana, dne 9. aprila 2018
 
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.