Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1315. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 391 Jurčkova, stran 4342.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Ljubljana sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 391 Jurčkova 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 391 Jurčkova (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
Ocena stanja, razlogi za pripravo OPPN in načrtovani programi 
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr. in 12/18 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) je območje, za katero je predvidena izdelava OPPN iz dveh nepovezanih enot urejanja prostora RN-562 in RN-577. Investitor je podal pobudo za izdelavo OPPN za enoto urejanja prostora RN-562.
V pripravi so tudi spremembe in dopolnitve OPN MOL ID, del katerih se nanaša na obravnavano območje OPPN, in sicer tako, da bosta načrtovana dva OPPN za vsako prostorsko enoto ločeno.
S sprejetjem OPPN bo omogočena gradnja večstanovanjskih stavb s poslovnimi prostori in poslovnih stavb ob Jurčkovi cesti, s pripadajočimi ureditvami prometnih in zunanjih površin ter komunalne in elektroenergetske infrastrukture. Območje bo celovito urejeno po enotni idejni rešitvi.
3. 
Območje OPPN 
Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Ljubljana in v Četrtni skupnosti Rudnik. Območje na severovzhodni strani meji na Jurčkovo cesto, na severozahodni in jugovzhodni strani ga omejuje naselje enodružinskih stavb. Na jugozahodni strani meji na nepozidan zelen prostor travniških in njivskih površin. Območje OPPN je nepozidan zelen prostor travniških površin, z izjemo dveh obstoječih stanovanjskih stavb na skrajnem severovzhodnem delu.
Območje OPPN obsega naslednje parcele ali njihove dele v katastrski občini 1695 Karlovško predmestje: 350/16, 350/231, 350/249, 350/1171, 350/1169, 350/1168, 350/1182.
Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora RN-562. Velikost območja OPPN je približno 1,6 ha in se v času priprave lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save;
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet;
7. Javna razsvetljava d.d.;
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
9. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo;
10. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda;
11. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto;
12. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom in
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo;
14. Plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje;
2. Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana;
3. Telemach d.o.o. in
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami;
5. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena na podlagi treh variantnih rešitev, prikaza stanja prostora, OPN MOL ID, investicijske namere investitorja ter strokovnih podlag.
6. 
Roki za pripravo OPPN 
Rok za sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-9/2017-26
Ljubljana, dne 11. aprila 2018
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.