Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018, Kazalo


MINISTRSTVA

1150. Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti
1151. Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti
1152. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju

USTAVNO SODIŠČE

1153. Sklep o zavrnitvi pobude in nesprejemu ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1154. Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve
1155. Splošni akt o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalen dostop do interneta
1156. Splošni akt o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve
1157. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o povzetku letnega poročila pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov

OBČINE

Ankaran

1158. Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2017

Beltinci

1159. Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2017

Bovec

1160. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2017

Celje

1161. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Glazija
1162. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno – sever
1163. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu
1164. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje v plačni razred

Črnomelj

1165. Sklep o višini parkirnine za leto 2018

Dravograd

1166. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Gorenja vas-Poljane

1227. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017

Ivančna Gorica

1167. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2017

Kamnik

1168. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje VČ-05 Volčji Potok

Kanal ob Soči

1169. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2017
1170. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2018

Kobarid

1171. Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Občini Kobarid
1172. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Koper

1173. Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za priobalni pas Koper–Izola

Krško

1174. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Krško – SD OPN 2

Ljubljana

1175. Odlok o določitvi turistične takse v Mestni občini Ljubljana

Ljubno

1176. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2017
1177. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2018

Log-Dragomer

1178. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

Metlika

1179. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika

Miren-Kostanjevica

1180. Sklep o imenovanju nadomestnega člana – predsednika/-ice Občinske volilne komisije Občine Miren - Kostanjevica
1181. Sklep o imenovanju nadomestnega člana – namestnika/-ice predsednika/-ice Občinske volilne komisije Občine Miren - Kostanjevica

Mokronog-Trebelno

1182. Zaključni račun proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2017
1183. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2018
1184. Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2019
1185. Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Mokronog - Trebelno za leto 2017

Moravske Toplice

1228. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembi ureditveno-zazidalnega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah

Murska Sobota

1186. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (trgovski objekt)
1187. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za ureditev soboškega mestnega parka

Postojna

1188. Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2017
1189. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Postojnska jama (OPPN PJ)
1190. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna št. 6

Prebold

1191. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2017
1192. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1193. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

Puconci

1194. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2017

Radeče

1195. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče
1196. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Radeče
1197. Sklep o soglasju k oblikovanju cen izvajanje storitve gospodarske javne službe obdelave in odlaganja ostanka komunalnih odpadkov v CEROZ d.o.o.

Sevnica

1198. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2017
1199. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
1200. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica
1201. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenj Gradec

1202. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec – SD OPN 1 (skrajšan postopek)
1203. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec – SD OPN 2
1204. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne zazidave Sn 5C Pameče

Slovenska Bistrica

1205. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica

Straža

1229. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2017

Sveti Jurij ob Ščavnici

1206. Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2017

Škocjan

1207. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Škocjan

Šmarje pri Jelšah

1208. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah

Šmarješke Toplice

1209. Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice
1210. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2017
1211. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice
1212. Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček

Šmartno pri Litiji

1213. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017
1214. Odlok o pokopališkem redu v Občini Šmartno pri Litiji
1215. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Šmartno pri Litiji
1216. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Šmartno pri Litiji
1217. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji
1218. Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji
1219. Sklep o prenehanju mandata in potrditvi mandata člana Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji
1220. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1221. Letni program športa v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2018

Trebnje

1222. Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2017
1223. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za »trgovski objekt«

Žalec

1224. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd

Žirovnica

1225. Odlok o pokopališkem redu in pogrebni dejavnosti v Občini Žirovnica

Žužemberk

1226. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ

POPRAVKI

1230. Tehnični popravek Odloka o ureditvenem načrtu za zadrževalnik Veliki Potok

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o poštnih storitvah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti