Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1198. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2017, stran 4082.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 29. redni seji dne 11. 4. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Sevnica za leto 2017 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sevnica za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Sevnica pa se poleg objavijo še vsi dokumenti iz prejšnjega člena.
Št. 410-0006/2018
Sevnica, dne 12. aprila 2018
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.