Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1225. Odlok o pokopališkem redu in pogrebni dejavnosti v Občini Žirovnica, stran 4120.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 4. in 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 17/00, 11/01, UVG št. 13/02, Uradni list RS, št. 89/07, 73/16) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16, 7/17 – popr.) je Občinski svet Občine Žirovnica na 22. redni seji dne 29. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu in pogrebni dejavnosti v Občini Žirovnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se podrobneje določa izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju Občine Žirovnica.
Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališč, pogrebna dejavnost pa obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.
2. člen 
(območje) 
Na območju Občine Žirovnica sta naslednji pokopališči:
– pokopališče na Breznici,
– pokopališče na Rodinah.
Do pogreba krsta s pokojnikom ali žara leži v mrliški vežici na Breznici za obe pokopališči.
Na teh dveh pokopališčih se pokopavajo vsi, ki umrejo v okolišu, za katerega sta pokopališči namenjeni, z izjemo oseb, ki so izrazile željo, da želijo biti pokopane na katerem drugem pokopališču ali če tako želijo njihovi svojci. Na pokopališču so lahko pokopane tudi osebe, ki so bile rojene v tem okolišu, a so živele drugod, izrazile pa so željo, da so pokopane doma ali pa tudi osebe, za katere svojci, ki živijo v tem okolišu, izrazijo željo, da so tu pokopane.
Na pokopališču na Breznici se lahko pokopavajo tudi pokojniki iz drugih območij Republike Slovenije, če prostorske možnosti to omogočajo. O tem odloča upravljavec pokopališča.
Neidentificirana trupla se pokopavajo na pokopališču na Breznici.
Pokopališče na Rodinah je namenjeno le vaščanom Smokuča in Rodin. Pokopi so možni samo v obstoječe grobove.
II. POGREBNA DEJAVNOST 
3. člen 
(način izvajanja) 
Pokopališko dejavnost in 24-urno dežurno službo pogrebne dejavnosti opravlja javno podjetje JEKO, Javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
Pogrebna dejavnost, razen 24-urne dežurne službe, se izvaja na trgu.
Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega naslednje storitve:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba;
– pripravo pokojnika;
– upepelitev pokojnika;
– pripravo in izvedbo pogreba.
Izvajalec ali izvajalka (v nadaljevanju izvajalec) pogrebne dejavnosti je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in je pridobila dovoljenje za opravljanje te dejavnosti od pristojnega ministrstva.
4. člen 
(zagotavljanje 24-urne dežurne službe) 
Izvajalec javne službe mora izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje za izvajanje 24-urne dežurne službe in upoštevati pokopališki red občine, ki je zajet v tem odloku.
Ceno storitve zagotavljanja 24-urne dežurne službe predlaga izvajalec javne službe na podlagi uredbe Vlade Republike Slovenije, ki določa metodologijo za oblikovanje cen te službe, potrdi pa jo občinski svet.
Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe.
5. člen 
(obseg 24-urne dežurne službe) 
24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače.
Izvajalec 24-urne dežurne službe mora izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje in ravnati v skladu s pokopališkim redom in drugimi predpisi občine.
6. člen 
(pogrebna slovesnost) 
Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom ali upepelitvijo pokojnika. Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladijo naročnik pogreba, izvajalec javne službe in izvajalec pogrebne dejavnosti.
Pokop ali raztros se lahko opravi v ožjem družinskem krogu, če je bila to želja pokojnika ali želja naročnika pogreba.
Javnost obvesti o pogrebni slovesnosti izvajalec javne službe z obvestilom na oglasni deski pokopališča in na svoji spletni strani, če naročnik pogreba oziroma svojci pokojnika s tem soglašajo.
Pogrebna slovesnost se opravi na za to določenem prostoru pred mrliško vežico oziroma na mestu pokopa ali raztrosa.
Pogrebna slovesnost se prične z dvigom in prenosom krste oziroma žare s poslovilnega odra v mrliški vežici.
Dvig, prenos oziroma odvoz krste ali žare v pogrebnem sprevodu in položitev krste ali žare v jamo oziroma na mesto določeno za raztros, opravijo pogrebniki izvajalca na krajevno običajen način. Pogrebniki morajo biti oblečeni v svečane obleke.
Pogrebni sprevod se odvija izpred mrliške vežice. Če pri pogrebu sodeluje godba ali poleg godbe še pevci, zaigra godba žalostinko, sledi govor, nato pevci zapojejo pesem.
Razvrstitev v pogrebnem sprevodu je naslednja:
Na čelu pogrebnega sprevoda gresta zastavonoša z državno zastavo z žalnim trakom in vodja pogreba, v primeru verskega pogreba pa tudi nosilec križa ali drugega verskega simbola. Za njima se razvrstijo nosilci drugih zastav in praporov z žalnimi trakovi, nosilci odlikovanj in priznanj umrlega, godba, pevci, nosilci vencev, v primeru verskega pogrebnega obreda duhovnik, krsta s pokojnikom ali žara pokojnika, svojci in drugi udeleženci pogreba.
V primeru pogreba z mašo, se krsta s pokojnikom ali žaro iz mrliške vežice prenese v sprevodu v cerkveno ladjo in se po zaključku nadaljuje s sprevodom na mesto pokopa.
Ob mestu pokopa ali raztrosa se udeleženci pogrebnih svečanosti razvrstijo tako, da so neposredno ob mestu pokopa ali raztrosa svojci umrlega, nosilci odlikovanj in priznanj, državne zastave ter prapor, v primeru verskega obreda pa tudi duhovnik in križ oziroma drug verski simbol.
Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se položi v grob oziroma se pepel raztrese. Nato se opravi del verskega obreda, če gre za verski pogrebni obred.
Nazadnje sledijo poslovilni govori in se zaključi obred na krajevno običajen način.
7. člen 
(posebnosti pogrebne slovesnosti) 
Društva, ki imajo ob pogrebih svojih članov posebne običaje (lovci, gasilci idr.), se lahko z njimi vključijo v pogrebne svečanosti.
Če pri pogrebni svečanosti sodeluje strelska enota, ki izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar je odgovoren poveljnik oziroma vodja te enote.
Če pri pogrebu zvonijo, zvonjenje lahko traja v skladu s predpisi verske skupnosti. Med govorom, petjem in igranjem godbe se ne sme zvoniti.
8. člen 
(storitve pokopališko pogrebnega moštva) 
Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba ter prekop posmrtnih ostankov.
Najkasneje v roku ene ure po končani pogrebni slovesnosti so grobarji dolžni grob zasuti in izvesti prvo ureditev na način, da ne poškodujejo sosednjih grobov.
Prva ureditev groba zajema izravnavo zemlje na grobu in odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče ter čiščenje spomenika (v kolikor gre za obstoječ grob), če se je zamazal zaradi pokopa.
Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
Storitve grobarjev in pokopališko pogrebnega moštva mora zagotoviti izvajalec pokopališke dejavnosti.
9. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
Naročilo pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop ali raztros, vključno s pogrebno opremo.
Osnovni pogreb se izvede na podlagi osnovnih standardov in normativov, ki vključujejo najmanj: žaro oziroma krsto ustreznih dimenzij z oblogo ter spremljajočo opremo za pokojnika, nagrobno obeležje, spremstvo v prevozu pokojnika, pripravo pokojnika, pripravo grobne jame ustreznih dimenzij z zasutjem oziroma pripravo mesto raztrosa (košnja trave, obrez grmičja ipd.), pogrebno moštvo ter minimalno pogrebno svečanost.
10. člen 
(naročilo pogreba) 
Pokop prijavi izvajalcu javne službe pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina v primeru brezdomca oziroma pokojnika brez svojcev.
K prijavi pokopa je treba priložiti potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti, ki ga izda pooblaščena oseba po predpisih o mrliški pregledni službi.
11. člen 
(čas pokopa) 
Krsta z umrlim ali žara je do pokopa oziroma raztrosa nameščena v mrliški vežici na Breznici.
Uporabo mrliških vežic in čas uporabe določa izvajalec javne službe. V času, ko so mrliške vežice zaprte, so vstopi dovoljeni samo na podlagi predhodnega dovoljenja izvajalca javne službe.
Obratovalni čas mrliških vežic je v poletnem času od 9. ure do 18. ure, v zimskem času pa od 9. ure do 17. ure.
Prevoz v mrliško vežico je dovoljen potem, ko je ugotovljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi.
Prevoz umrlega je dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili.
Pokop se opravi, ko je preteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti.
Pokopi se opravljajo vsak dan, razen nedelje, pri pokopih s krsto med 11. in 16. uro v poletnem času in med 12. in 14. uro v zimskem času, pri pokopih z žaro pa med 11. in 17. uro v poletnem času in med 12. in 16. uro v zimskem času.
12. člen 
(pokop) 
Pokop lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s pokopališkim redom.
Način pokopa in pogrebne svečanosti se opravi v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje, odločijo o tem svojci oziroma naročnik pogreba.
Anonimni pokop se opravi s pokopom krste ali žare oziroma z raztrositvijo pepela na posebej določenem prostoru brez označbe imena umrlega.
Pokop ali upepelitev mrtvega ploda se ne glede na njegovo gestacijsko starost lahko opravi na podlagi izrecne želje staršev. Pokop ali upepelitev se opravi na podlagi zdravniškega poročila porodničarja-ginekologa o vzroku smrti in ob smiselni uporabi določb zakona.
Če pokop in pogrebne svečanosti organizira lokalna skupnost, društvo ali združenje, se umrlega pred pokopom izjemoma lahko položi tudi na določen kraj zunaj pokopališča.
Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom položijo umrlega stanovskega predstavnika do pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
Ves biološki material človeškega izvora, ki je odstranjen po operativnih ali drugih posegih in dogodkih, se upepeljuje v upepeljevalnicah za pokojnike, če to omogočajo drugi predpisi.
13. člen 
(vrste pokopa) 
Krsto z umrlim se pokoplje v grob za klasičen pokop na enem od pokopališč.
Klasičen pokop zunaj pokopališča je dovoljen samo za stanovske predstavnike verskih skupnosti v grobnice verskih skupnosti na podlagi soglasja občinskega upravnega organa.
Upepeljene ostanke umrlega se shrani v žaro in pokoplje v grob za klasičen pokop, v žarni grob ali se jih raztrese na posebej določenem prostoru na pokopališču oziroma zunaj pokopališča, če je predhodno izdano soglasje občinskega upravnega organa.
14. člen 
(plačilo pogreba) 
Stroške pogreba mora poravnati naročnik pogreba.
Če naročnika pogreba ni, mora stroške pogreba poravnati občina, ki je prijavila pokop. V tem primeru se opravi osnovni pogreb z raztrosom. Plačnik pogreba je lahko tudi druga fizična ali pravna oseba.
Plačilo osnovnega pogreba ne sme presegati višine posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot ju določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotavljati minimalni pogreb v skladu s prejšnjim stavkom.
Pogrebne storitve, ki so opravljene na zahtevo državnih organov ali drugih nosilcev javnih pooblastil, plača naročnik teh storitev.
Cene pogrebnih storitev in opreme morajo biti naročnikom pogreba na voljo na vidnem mestu v prostorih izvajalca pogrebne dejavnosti za poslovanje ter objavljene na njegovih spletnih straneh ali na krajevno običajen način. Razvidne morajo biti tudi iz specifikacije vseh posameznih opravljenih pogrebnih storitev in opreme na računu izvajalca pogrebne storitve.
Določila tega člena se smiselno uporabljajo tudi za stroške 24-urne dežurne službe.
III. UREJANJE POKOPALIŠČ 
15. člen
(vrste grobov) 
Na obeh pokopališčih so naslednje zvrsti grobov:
– klasični grobovi (enojni, dvojni, otroški grobovi),
– žarni grobovi (talni ali zidni).
Na pokopališču Breznica je urejen poseben prostor za raztros pepela.
Vse zvrsti grobov so lahko razvrščene kot vrstni grobovi ali posamično.
V en žarni grob je lahko shranjenih tudi več žar.
Vrstni grobovi so razporejeni drug ob drugem in so oblikovani ter urejeni po enotnih kriterijih, ki so določeni v načrtu pokopališča.
V skladu z ureditvenim načrtom novega pokopališča gradnja grobnic ter dvojnih in trojnih grobov ni dovoljena.
16. člen 
(evidence izvajalca javne službe) 
Izvajalec javne službe pokopališča mora za vsako pokopališče:
– izdelati pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na polja, vrste in grobove z ustreznimi oznakami in o tem voditi ustrezno evidenco z vrisanimi objekti in komunalnimi priključki,
– izdelati in sproti dopolnjevati evidenco najemnikov grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu ter tudi evidenco oseb, katerih pepel je bil raztrosen na pokopališču ali izven. Evidence vsebujejo podatke, ki jih predpisuje zakon, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in so dostopni uporabnikom, ki so z zakonom pooblaščeni za obdelavo osebnih podatkov.
17. člen 
(okvirni tehnični normativi grobov) 
Globina klasičnih grobov je najmanj 1,8 m. Širina enojnega groba je do 1 m, dolžina do 2 m. Širina dvojnega groba je do 2 m, dolžina do 2 m. Za otroške grobove določi izvajalec javne službe ustrezno manjše mere. Poglobitev klasičnih grobov je dovoljena in znaša največ do 3 m oziroma mora biti plast zemlje nad zgornjo krsto najmanj 1,5 m.
Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,6 m, vendar ne več kot 1 m. Spomeniki, nagrobne ograje, druga znamenja ter vegetacija ne smejo segati izven meje določenega grobnega prostora, v višino pa smejo segati največ do 1,2 m.
Na obstoječih delih pokopališča se morajo grobovi prilagoditi obstoječemu stanju, lahko pa izvajalec javne službe na osnovi načrta razdelitve izdela tudi drugačen, bolj racionalen načrt razdelitve.
Globina žarnega groba je najmanj 0,7 m, širina do 1 m, dolžina pa do 1,2 m. Žarni grob se sme poglobiti.
18. člen 
(prekop) 
Prekop pokojnika oziroma ponoven pokop v isti grob po oddaji groba drugemu najemniku je dovoljen po preteku mirovalne dobe.
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu in v istem grobu. Mirovalna doba ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče.
Mirovalna doba ne velja za žarne grobove.
Pred potekom mirovalne dobe se sme opraviti prekop, če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki imajo interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopališče ali v drugi grob na istem pokopališču. Izkopani posmrtni ostanki pokojnika se pred ponovnim pokopom lahko upepelijo.
Prekop je možen le s predhodnim pisnim soglasjem najemnika groba in z dovoljenjem pristojnega občinskega organa ter ob prisotnosti pooblaščenega zdravnika.
Prekopi se opravljajo v obdobjih, ko temperatura zraka ne presega +10 °C, razen prekopov potrebnih zaradi sodne preiskave.
IV. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM 
19. člen 
(najemna pogodba) 
Prostore za grobove daje v najem izvajalec javne službe. Najemna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu s tem odlokom.
Najemna pogodba mora določati:
– osebe najemnega razmerja,
– čas najema oziroma uporabe groba,
– polje, vrsto, zaporedno številko groba in vrsto groba,
– način plačevanja letne najemnine oziroma grobnine,
– obveznost najemojemalca glede urejanja groba,
– ukrepe v primeru ne izvrševanja obveznosti iz pogodbe.
20. člen 
(najem groba) 
Najemnik ali najemnica (v nadaljnjem besedilu: najemnik) groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
Pri oddaji novega groba, ki se prvič oddaja v najem, lahko najemnik dobi v najem samo en grob.
Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem izvajalec javne službe, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.
Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z izvajalcem javne službe sklene druga fizična ali pravna oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju naročnika z izvajalcem javne službe ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.
Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.
Določila prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi, če je imel najemnik groba, ki je umrl, v najemu več grobov.
Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen.
Če dedič najemnika groba ne uveljavi pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubi pravico do najema groba.
21. člen 
(trajanje najema) 
Grob se odda v najem najemniku za nedoločen čas.
Najem se lahko prekine v naslednjih primerih:
– če najemnina groba oziroma grobnina za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu;
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe;
– ob opustitvi pokopališča;
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
Po prekinitvi najema se šteje grob kot opuščen do konca mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje in odda drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne stroške odstraniti vse nagrobno obeležje v roku 30 dni, v nasprotnem primeru to na njegove stroške stori izvajalec javne službe. Nagrobna obeležja, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni spomeniki, se ne smejo odstraniti, razen v izjemnem primeru z odločbo ministrstva, pristojnega za varstvo kulturne dediščine, in se oddajo v najem skupaj z grobom.
Izvajalec javne službe lahko robnike, spomenik in drugo opremo groba odstrani in jih hrani na določenem prostoru šest mesecev. Po preteku tega časa odda prostor za grob drugemu najemniku (ob upoštevanju mirovalne dobe).
V času od odstranitve opreme z groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu najemniku, skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba izvajalec javne službe.
Sredstva za vzdrževanje iz prejšnjega odstavka tega člena zagotavlja izvajalec javne službe.
22. člen 
(dolžnosti najemnika) 
Najemniki grobov so dolžni:
– skleniti najemno pogodbo,
– vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi,
– spoštovati vse določbe iz najemne pogodbe,
– redno plačevati grobnino,
– urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasji izvajalca javne službe.
23. člen 
(grobnina) 
Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino.
Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba.
Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
Višino grobnine na predlog izvajalca javne službe, upoštevajoč predhodna odstavka, s sklepom določi občina, ki pri tem upošteva tudi morebitno pogrebno pristojbino ter druga sredstva, namenjena upravljanju tega pokopališča.
Grobnina se lahko plača za obdobje daljše od enega leta, a največ za deset let.
Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred pretekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.
V. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU 
24. člen
(obnašanje na pokopališču) 
Na območju pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove,
– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora,
– druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in objektov na območju pokopališča,
– poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in naprav ter predmetov na območju pokopališča,
– postavljanje in odstranjevanje spomenikov brez soglasja izvajalca javne službe,
– vodenje živali na pokopališče,
– vožnja s kolesom ali drugim prevoznim sredstvom,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in iz objektov na območju pokopališča.
Zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska in druga dela, ki se izvajajo z namenom urejanja pokopališč ter grobov in s tem povezanimi prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem izvajalca javne službe.
Pokopališki red mora biti izobešen na pokopališču.
V neposredni bližini območja pokopališča v času pogrebnih svečanosti niso dovoljene dejavnosti, ki motijo potek pogrebnih svečanosti (npr. povzročanje hrupa, vpitje, moteči zvoki in podobno). Izvajalec javne službe povzročitelja na to opozori pred začetkom pogrebne svečanosti.
25. člen 
(pristojnost izvajalca javne službe) 
Izvajalec javne službe ima naslednje pristojnosti:
– zagotavljanje urejenosti pokopališča;
– izvajanje investicijskega vzdrževanja;
– izvajanje investicije, za katero si koncesionar kot upravičenec pridobi sredstva iz drugih virov;
– oddajo grobov v najem;
– vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
26. člen 
(zagotavljanje urejenosti) 
Zagotavljanje urejenosti pokopališča obsega naslednje storitve:
– vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– storitve najema pokopaliških objektov in naprav;
– storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva.
Storitev vzdrževanja pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture obsega vzdrževanje objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, odvoz odpadkov, porabo vode in elektrike, nadzorno službo, storitve informacijske pisarne in druga vzdrževalna dela.
Storitve iz druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena izvajalec javne službe zaračunava izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s sprejetim cenikom.
Če izvajalec javne službe ugotovi, da se na pokopališču izvajajo dela ali opravljajo storitve v nasprotju z zakonom, mora o tem obvestiti pristojne inšpekcijske službe.
27. člen 
(izdaja soglasij) 
Izvajalec javne službe daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z veljavnimi predpisi. Objekti, ki so kulturna dediščina ali kulturni spomenik, se urejajo v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
Izvajalec javne službe mora izdati soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik.
O zavrnitvi soglasja iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ v 15 dneh. Odločitev pristojnega občinskega organa je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
Cena za izdajo soglasja zajema le neposredne stroške izdaje soglasja. Če pri izvedbi del iz prvega odstavka nastanejo upravljavcu pokopališča stroški, jih mora poravnati naročnik soglasja.
Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec teh del pri izvajalcu javne službe priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
Pristojni občinski organ daje soglasje za prekop ali soglasje za pokop zunaj pokopališča v skladu s pristojnim zakonom, odlokom občine in v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
VI. CENE 
28. člen
(cene pokopaliških in pogrebnih storitev) 
Enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture in ceno grobnine, predlaga izvajalec javne službe, potrditi pa ga mora Občinski svet Občine Žirovnica s sklepom.
Metodologijo za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe določi Vlada Republike Slovenije. Tako oblikovane cene na predlog izvajalca javne službe potrdi Občinski svet Občine Žirovnica s sklepom.
Ostale cene pogrebnih storitev se oblikujejo tržno.
29. člen 
(razmerje grobnine) 
Tabela razmerij grobnine do enojnega groba:
VRSTA GROBA
FAKTOR GROBNINE
enojni
1
dvojni
2
otroški
0,5
žarna niša
1
VII. NADZOR 
30. člen 
(nadzor nad izvajanjem odloka) 
Občinska inšpekcija izvaja nadzor nad izvajanjem tega odloka in izreka ukrepe oziroma sankcije v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE 
31. člen
(globe) 
Globe za prekrške so določene v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
41. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 73/00).
42. člen 
Do uveljavitve novih cen za 24-urno dežurno službo in pokopališko dejavnost na podlagi zakona, se uporabljajo obstoječi ceniki javnega komunalnega podjetja JEKO d.o.o. Jesenice.
43. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2017
Breznica, dne 29. marca 2018
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost