Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1199. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, stran 4082.

  
Na podlagi 3., 25., 26. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB in 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 29. redni seji dne 11. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica 
1. člen 
V 6. členu Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica (Uradni list RS, št. 2/17) se spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:
»(1) Osnovni kapital javnega podjetja, ki je hkrati osnovni vložek ustanovitelja v javno podjetje, znaša 431.715,04 EUR in ga sestavljajo premične in nepremične stvari ter poslovna sredstva, ugotovljena in izkazana z bilanco stanja na dan 31. 12. 2017 ter na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Sevnica, z dne 11. aprila 2018.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2018
Sevnica, dne 12. aprila 2018
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost