Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1210. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2017, stran 4102.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je občinski svet na 28. redni seji dne 3. 4. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2017.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0001/2018-18
Šmarjeta, dne 4. aprila 2018
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.