Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1160. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2017, stran 4009.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), Zakona o računovodstvu ((Uradni list RS, št. 23/99 in sprem.), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in sprem.), Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 in sprem.), Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na 26. redni seji dne 12. 4. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Bovec za leto 2017 
1. člen 
Zaključni račun proračuna je akt občine, kjer je v splošnem delu podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov občine za preteklo leto. Zaključni račun je poročilo o izvršitvi s proračunom opredeljenih ciljev in nalog občine in s tem prikaz uporabe javnega denarja, je torej odraz preteklega delovanja proračunskih uporabnikov.
2. člen 
Zaključni račun Občine Bovec za leto 2017 izkazuje:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.892.960,41
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.422.320,37
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.496.314,93
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.745.101,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
326.397,31
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
424.816,62
706 DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
926.005,44
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
620.381,19
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
6.414,12
712 DENARNE KAZNI
5.444,33
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV
256.463,86
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
37.301,94
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
470.692,47
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
358.374,78
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG. SREDSTEV
112.317,69
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
4.900,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
4.900,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
618.427,34
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
591.626,31
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SRED. PRORAČUNA EU
26.801,03
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
376.620,23
787 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
376.620,23
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.977.766,24
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.591.645,56
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
461.069,30
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
71.135,54
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.036.784,86
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
20.255,86
409 SREDSTVA, IZLOČENA 
V REZERVE
2.400,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.798.606,21
410 SUBVENCIJE
15.123,12
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
554.860,04
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
149.072,38
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.079.550,67
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.291.433,74
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.291.433,74
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
296.080,73
431 INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.
100.577,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
195.503,73
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (prih.-odhod.)
–84.805,83
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
36.640,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
36.640,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
7.500,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
7.500,00
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
29.140,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
600.693,36
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
600.693,36
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–656.359,19
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII:)
–600.693,36
XI.
NETO FINANCIRANJE
–84.805,83
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 
NA DAN 31. 12. 2016 
1.760.414,36
XIII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 
NA DAN 31. 12. 2017 
1.134.652,06
3. člen
Presežek sredstev na računu na dan 31. 12. 2017 se prenese v naslednje leto.
4. člen 
Nadzorni odbor Občine Bovec se je dne 22. 3. 2018 seznanil s predlogom zaključnega računa proračuna Občine Bovec za leto 2017.
5. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2017.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2016-11
Bovec, dne 13. aprila 2018
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.