Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1200. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica, stran 4082.

  
Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-B, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07 in 61/17 – ZUreP-2), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07 in 61/17 – ZUreP-2) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB in 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 29. redni seji dne 11. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica 
1. člen 
V 23. členu Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/14) se za besedami »ima mlado družino« doda besedilo »ali je mladi investitor« tako, da se na novo glasi:
»Zavezancu za plačilo komunalnega prispevka za gradnjo stanovanjske hiše, ki ima mlado družino ali je mladi investitor, se subvencionira komunalni prispevek v skladu s posebnim občinskim predpisom o subvencijah za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0031/2018
Sevnica, dne 12. aprila 2018
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.