Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1005. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

1006. Pravilnik o spremembah Pravilnika o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest
1007. Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
1008. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Vipassana, ustanova za meditacijo«

USTAVNO SODIŠČE

1009. Odločba o razveljavitvi sklepov Vrhovnega sodišča in Višjega sodišča v Ljubljani, o odločitvi o sporni pravici ter o zavrženju pobud
1010. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1011. Odločba o prenehanju veljavnosti Odločbe o določitvi mej posebno nadzorovanega območja rumenih krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis Woll.)

OBČINE

Črenšovci

1012. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2017

Dobje

1013. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu za Občino Dobje

Dobrna

1014. Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2016
1015. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna
1016. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
1017. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Dobrova-Polhov Gradec

1018. Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016
1019. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora PG-12
1020. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrova - Polhov Gradec od leta 2017 do 2023

Dravograd

1021. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«

Gorenja vas-Poljane

1022. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Gorenja vas - Poljane

Gornji Petrovci

1023. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2016
1024. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2018
1025. Odlok o plakatiranju v Občini Gornji Petrovci
1026. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2017
1027. Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci
1028. Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Gornji Petrovci

Grosuplje

1029. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje
1030. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017
1031. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. I/2017

Idrija

1032. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Pustota – SI_11/1_SSe v Spodnji Idriji

Ig

1033. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2016
1034. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Ig
1035. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo in zaračunanih cenah odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig

Ilirska Bistrica

1036. Pravilnik o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje opreme za izobraževalni center sodobnih tehnologij
1037. Sklep o potrditvi mandata za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

Ivančna Gorica

1038. Odlok o predkupni pravici Občine Ivančna Gorica
1039. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov izvajalcev, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Ivančna Gorica
1040. Sklep o podelitvi priznanj oziroma nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2017
1041. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
1042. Sklep o pridobiti statusa javnega dobra na parc. št. 600/6, k.o. 1819 – Velike Pece
1043. Sklep o pridobiti statusa javnega dobra parc. št. 1166/4, 899/15, 899/14, 899/12, 897/6 vse k.o. 1821 – Vrhe
1044. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 873/28, parc. št. 873/29 obe, k.o. 1819 – Velike Pece
1045. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1529/2, k.o. 1821 – Vrhe
1046. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 974/2, 1011/2, obe k.o. 1827 – Krka in parc. št. 1489/1, 1491/1, 1492/1, 1493/1, 1496/1, 1518/1 vse k.o. 1821 – Vrhe
1047. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 881/2, 882/1, 882/2, 882/3, 882/4, 882/5, 882/6, 882/7, 882/8, 882/9 vse k.o. 1821 – Velike Pece in parc. št. 776/2, k.o. 1820 – Gorenja vas
1048. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra na zemljiščih

Jesenice

1049. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

Kamnik

1050. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kamnik
1051. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik
1052. Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Občini Kamnik
1053. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
1054. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik
1055. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Kamnik

Kranj

1087. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – spremembe št. 1
1088. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – spremembe št. 2

Loški Potok

1056. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2016
1057. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok
1058. Pravilnik o pokroviteljstvu ter financiranju drugih društvenih dejavnosti v Občini Loški Potok
1059. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok
1060. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 na območju Občine Loški Potok

Metlika

1061. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Metlika

Miren-Kostanjevica

1062. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 370/49, 370/51 in 370/55 vse k.o. 2318 – Bilje

Mirna

1063. Odlok o spremembi poteka meje med naseljema Stan in Debenec

Mirna Peč

1064. Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2016

Piran

1065. Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2017

Podčetrtek

1066. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Podčetrtek
1067. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2016
1068. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči iz proračuna Občine Podčetrtek
1069. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1070. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1210 – Pristava
1071. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1240 – Sedlarjevo
1072. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1233 – Verače

Straža

1073. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža

Tišina

1074. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2016
1075. Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Tišina
1076. Sklep o ceniku storitev režijskega obrata Občine Tišina
1077. Sklep o odpisu terjatev do kupcev

Trebnje

1089. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans I
1090. Sklep o določitvi tržne najemnine za službena stanovanja v lasti Občine Trebnje

Vipava

1078. Spremembe Statuta Občine Vipava
1079. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2016
1080. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v naselju Goče, v Občini Vipava
1081. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1082. Sklep o določitvi osnovne plače direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava

Zagorje ob Savi

1083. Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2016
1084. Odlok o koriščenju sredstev proračunske rezerve Občine Zagorje ob Savi v letu 2017 za odpravo posledic naravnih nesreč
1085. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1086. Sklep o soglasju k ekonomski ceni socialno varstvene storitve »pomoč na domu«

POPRAVKI

1091. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta območja Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah

PREKLICI

1092. Preklic Odloka o načinu izvajanja oskrbe s pitno vodo v Občini Ig

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

20. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije o zaposlovanju vzdrževanih družinskih članov diplomatskega in konzularnega osebja

Ministrstvo za zunanje zadeve

21. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 186 o delu v pomorstvu za Republiko Slovenijo

Popravki

22. Popravek Obvestila o začetku veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom
23. Popravek Obvestila o začetku veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja in prenehanju veljavnosti Sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti