Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017

Kazalo

1061. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Metlika, stran 3137.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 17. redni seji, dne 30. 3. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Metlika 
1. člen 
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Metlika (v nadaljevanju: pravilnik) določa postopek in kriterije za dodelitev sredstev, zagotovljenih na proračunski postavki »Stroški raznih proslav – pokroviteljstva« v proračunu Občine Metlika (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
Občina je lahko pokrovitelj manjših in večjih prireditev, dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti (v nadaljevanju: prireditve in dejavnosti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih.
Sredstva iz prvega člena tega pravilnika se namenjajo za sofinanciranje prireditev in dejavnosti:
– ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije);
– ki so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave;
– ki promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potenciale;
– ki so neposredno vezana na gostovanje skupin iz tujine;
– ki so neposredno vezana na medregijsko in mednarodno sodelovanje;
– ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim;
– ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem.
Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam.
3. člen 
Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva največ do:
– 100 evrov za sofinanciranje manjših prireditev in dejavnosti;
– 200 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti;
– 300 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in za občino večjega pomena;
– 400 evrov za sofinanciranje prireditev in dejavnosti z medregijsko in mednarodno udeležbo;
– 500 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in za občino večjega pomena, z medregijsko in mednarodno udeležbo ali z velikim promocijskim učinkom, ki trajajo dalj časa;
– 600 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in za občino večjega pomena, z medregijsko in mednarodno udeležbo, z velikim promocijskim učinkom, ki trajajo dalj časa;
– 600 evrov ali več za sofinanciranje prireditev in dejavnosti po posebni odločitvi župana z ustrezno utemeljitvijo.
4. člen 
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so:
– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;
– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če prireditev ali dejavnost organizirajo na območju občine;
– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihova prireditev ali dejavnost, ki je organizirana izven občine, pomembna za občino.
5. člen 
Občina vsako leto objavi javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje, postopke, merila ter vsebino vloge za dodelitev sredstev.
Za dodelitev proračunskih sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika. Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
Prosilci lahko oddajo vloge za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku kadarkoli v okviru tekočega leta, vendar najkasneje do 15. novembra za tekoče leto.
6. člen 
Vse popolne vloge obravnava Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Metlika (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo imenuje župan. Sestavljajo jo predsednik in dva člana. Komisija je imenovana za obdobje mandata župana.
7. člen 
Komisija se praviloma sestane ob koncu vsakega meseca in obravnava vse tekoče popolne vloge.
Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga dodelitve proračunskih sredstev upošteva predvsem pomembnost prireditve za občino in za družbeno življenje občanov, pričakovano udeležbo ter sorazmernost sofinanciranja podobnih prireditev ali dejavnosti.
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev odloči župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
V roku 15 dni od vročitve sklepa in podpisa pogodbe o sofinanciranju prireditev in pokroviteljstev se izvede nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na transakcijski oziroma osebni račun upravičenca, razen v primeru, ko se vloga nanaša na prireditev ali dejavnost, ki bo realizirana z večjim časovnim zamikom od datuma dospetja vloge na občino in se nakazilo izvrši v mesecu, ko se prireditev ali dejavnost izvede.
8. člen 
Letno se vloge obravnavajo do porabe vseh proračunskih sredstev po tem pravilniku.
9. člen 
Dodeljena proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. V primeru, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, lahko občina zahteva vrnitev le-teh skupaj z zamudnimi obrestmi.
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-45/2017
Metlika, dne 30. marca 2017
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost