Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017

Kazalo

1032. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Pustota – SI_11/1_SSe v Spodnji Idriji, stran 3096.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB) je župan Občine Idrija dne 12. 4. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Pustota – SI_11/1_SSe v Spodnji Idriji
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo akta 
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) Pustota se nahaja na vzhodnem robu naselja Spodnja Idrija in predstavlja dopolnitev oziroma zgostitev obstoječe stanovanjske pozidave naselja.
Območje, ki ga OPPN ureja, obsega enoto urejanja prostora EUP SI_11/1_SSe.
Na območju trenutno veljajo naslednji predpisi oziroma odloki.
– Občinski prostorski načrt OPN Občine Idrija; Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 107/13, 53/14, 70/16) (v nadaljevanju OPN).
Namen spremembe in izdelave sprememb prostorskega akta so:
– Za namen realizacije stanovanjske gradnje je potrebno za enoto SI_11/1_SSe sprejeti OPPN,
– Na Občino Idrija se je obrnil del lastnikov zemljišč območja EUP SI_11/1_SSe z realnimi investicijskimi potrebami po gradnji,
– OPN v 192. členu določa posebne prostorsko izvedbene pogoje za enoto EUP SI_11/1_SSe.
Osnova za izdelavo OPPN Pustota – SI_11/1_SSe je 192. člen OPN.
Pravna podlaga za pripravo akta je Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US). V skladu s 55. členom ZPNačrt je OPPN prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve iz 3. točke tretjega odstavka 39. člena ZPNačrta.
2. Predmet in programska izhodišča ter okvirno ureditveno območje 
Obravnavano območje je v OPN namenjeno stanovanjski dejavnosti.
Območje ureditve izvedbenega akta je opredeljeno v OPN z enoto urejanja prostora SI_11/1_SSe. Delno se je spremenilo katastrsko stanje zemljišč znotraj območja. Spremembe in dopolnitve izvedbenega akta bodo povzele novo stanje zemljiškega katastra.
V okviru priprave izvedbenega akta se povzame določila zakonodaje, da so možni posegi in razvoj območja v okviru predpisanih dejavnosti, kot so:
– rekonstrukcija obstoječih stavb,
– obnova obstoječega stavbnega fonda,
– možnost nad višanja in razširitev stavb,
– možnost odstranitve starih objektov z nadomestitvijo novih in
– novogradnja.
3. Podatki o varovanjih in omejitvah 
Posegi in spremembe ne posegajo v režime varstva narave, varstva voda in kulturne dediščine.
4. Ureditveno območje 
Enota urejanja prostora SI_11/1_SSe zajema naslednja zemljišča: parc. št. 284/2 – del, 287/12 – del, 287/6, 287/5, 286/5, 287/7, 286/4, 287/8, 287/4, 287/9, 286/3, 287/11, 287/10, 296/2, 294, 291/1, 544/1 – del, 291/4, 291/3, 288/3, 288/2, 288/1 in 545/3 – del vse k.o. Spodnja Idrija.
5. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Akt se pripravi v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Za pridobitev smernic in mnenj poskrbi izdelovalec akta.
6. Seznam strokovnih podlag 
Pri izdelavi strokovnih podlag OPPN se upošteva vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine:
– Kataster komunalne infrastrukture
– Smernice pristojnih soglasodajalcev. Dodatne strokovne podlage se bodo izdelale, če bo to izhajalo iz smernic nosilcev urejanja prostora ali bo to potrebno zaradi nadaljevanja postopka akta.
V postopku izdelave načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– geodetski načrt;
– podatki zemljiškega katastra in stavb;
– ovrednotenje obstoječega stanja kot izhodišče;
– druge potrebne strokovne podlage.
Geodetske podlage in druge potrebne strokovne podlage za izdelavo akta priskrbi pobudnik akta.
7. Pristojni nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki dajejo smernice in mnenja 
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve);
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje upravljanja z vodami);
3. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje ohranjanja narave);
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine);
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest);
6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje energetike);
7. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja);
8. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe);
9. Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica;
10. Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana;
11. Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija;
12. Občina Idrija, Služba za gospodarske javne službe, Mestni trg 1, 5280 Idrija.
Če se v postopku OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice in mnenja.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. členom ZPNačrt-a podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic in mnenj, se bo v skladu z ZPNačrt-a štelo, da jih nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Občina bo skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku iz drugega odstavka tega člena tudi pisno sporoči občini, ali je za občinski podrobni prostorski načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
8. Postopek in roki za pripravo občinskega lokacijskega načrta 
S pripravo akta OPPN Pustota se prične s sklepom župana.
Postopek priprave in sprejemanja OPPN bo potekal po terminskem planu skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO). Roki se lahko zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev udeležencev v postopku in nosilcev urejanja prostora na katere občina nima vpliva, spremenijo.
Opomba: V terminskem planu se po potrebi dodata dve fazi, in sicer: 1. izdelava okoljskega poročila in 2. poziv MOP za presojo skladnosti okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka MOP, v kolikor bo tako odločilo Ministrstvo za okolje in prostor v obvestilu o izvedbi CPVO.
FAZA 
Nosilec 
Rok
Sklep o začetku priprave akta
Občina, župan 
april 2017
Objava sklepa v uradnem glasilu in svetovnem spletu, MOP
Občina 
april/maj 2017
Priprava osnutka akta 
Načrtovalec 
maj 2017
Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic
Načrtovalec 
junij 2017 (rok 30 dni)
Pridobitev obvestila MOP za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje
Občina 
julij 2017
Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka akta
Načrtovalec 
julij/avgust 2017
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka akta objava v svetovnem spletu in na krajevno običajen način
Občina 
7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega predloga akta z evidentiranjem vseh pripomb
Občina, načrtovalec
30 dni/september/oktober 2017
Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave
Načrtovalec, občina, župan
7 dni po zaključku javne razgrnitve
Objava stališč do pripomb na krajevno običajen način, pisna seznanitev lastnikov parcel na območju akta 
Občina
november 2017
Obravnava odloka na občinskem svetu (1. br.),potrditev stališč
Občinski svet
december 2017
Oblikovanje dopolnjenega predloga akta na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti in prip. OS 
Načrtovalec
10 dni po potrditvi stališč
Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog akta in opredelitev pristojnih ministrstev o sprejemljivosti akta 
Občina, načrtovalec
marec 2018 (rok 30 dni)
Priprava usklajenega predloga akta
Načrtovalec
april 2018
Obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu
Občinski svet
april/maj 2018
Objava odloka v Uradnem listu
Občina
maj 2018
Po uveljavitvi akta bo le-ta na vpogled tudi na Upravni enoti Idrija.
9. Obveznost financiranja priprave akta 
Pobudnik za pripravo podrobnega prostorskega akta za območje OPPN Pustote – SI_11/1_SSe je Občina Idrija. Pobudnik v celoti financira pripravo podrobnega prostorskega načrta.
10. Objava sklepa 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Idrija.
Št. 3500-0048/2016-22
Idrija, dne 12. aprila 2017
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost