Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017

Kazalo

1038. Odlok o predkupni pravici Občine Ivančna Gorica, stran 3106.

  
Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. redni seji dne 5. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o predkupni pravici Občine Ivančna Gorica 
1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Ivančna Gorica na nepremičninah na območju Občine Ivančna Gorica.
2. člen
Občina Ivančna Gorica (v nadaljevanju Občina) lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah skladno z veljavnim odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica:
1. na poselitvenih območjih na nepremičninah, ki se urejajo z občinskim prostorskim načrtom ali podrobnim prostorskim načrtom;
2. na poselitvenih območjih na nepremičninah, na katerih je v občinskem prostorskem aktu predvidena priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta;
3. izven poselitvenih območij ali na delu teh območij na nepremičninah obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežjih in objektov občinskega pomena.
3. člen 
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah iz prejšnjega člena za vse namene skladno z zakonom o urejanju prostora, predvsem pa za:
1. izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
2. potrebe zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa;
3. potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj;
4. rekonstrukcije poškodovanih, dotrajanih objektov in rušitve po določilih Zakona o graditvi objektov na objektih iz prejšnje alineje;
5. izvedbo prostorskega akta;
6. zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje oziroma zaokrožitev gradbenih parcel, na katerih so obstoječi objekti;
7. druge potrebe, predvidene v načrtu razvojnih programov občine.
4. člen 
Območja poselitve ter območja infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav, na katerih velja predkupna pravica Občine, so prikazana na kartah Občinskega prostorskega načrta (karta prikaz namenske rabe prostora in karta prikaz gospodarske javne infrastrukture) v merilu 1:5000 do parcele natančno.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o predkupni pravici Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 45/03).
6. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2017
Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost