Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017

Kazalo

1033. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2016, stran 3097.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah in na podlagi 106. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 19. redni seji dne 12. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2016 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2016.
2. člen
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/ podskupina kontov
NAMEN
REALIZACIJA 
2016
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.868.862,38
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
5.415.529,65
70
DAVČNI PRIHODKI
4.360.092,43
700
Davki na dohodek in dobiček
3.688.309,00
703
Davki na premoženje
445.653,61
704
Domači davki na blago in storitve
211.682,35
706
Drugi davki
14.447,47
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.055.437,22
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
188.329,81
711
Takse in pristojbine
9.861,25
712
Denarne kazni
72.662,10
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
33.566,69
714
Drugi nedavčni prihodki
751.017,37
72
KAPITALSKI PRIHODKI
115.777,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721
Prihodki od prodaje zalog
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
115.777,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
337.555,73
740
Transferni prihodki 
iz drugih javnofinančnih institucij
282.602,87
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
54.952,86
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.053.282,23
40
TEKOČI ODHODKI
2.053.681,36
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
424.436,17
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
63.600,73
402
Izdatki za blago in storitve
1.439.432,01
403
Plačila domačih obresti
36.598,33
409
Rezerve
89.614,12
41
TEKOČI TRANSFERI
2.305.081,17
410
Subvencije
136.974,21
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.423.999,58
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
223.301,14
413
Drugi tekoči domači transferi
520.806,24
414
Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
442.122,73
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
442.122,73
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
252.396,97
431
Investicijski transferi pravnim osebam 
144.792,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
107.604,97
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
815.580,16
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440
Dana posojila 
0,00
441
Povečanja kapitalskih deležev in naložb
0,00
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI. PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500
Domače zadolževanje
0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
331.138,04
55
ODPLAČILA DOLGA
331.138,04
550
Odplačila domačega dolga
331.138,04
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
484.442,11
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–331.138,04
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2016
2.048.049,21
3. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta, ki znaša ob upoštevanju računa financiranja in računa finančnih terjatev in naložb 484.442,11 EUR.
Kot namenska sredstva se iz leta 2016 prenašajo:
– obveznosti do upravičencev po ZVJTO, ki znašajo 277.141,60 EUR,
– namenska sredstva za plačilo oskrbnine v DSO 36.410,61 EUR,
– sredstva neporabljene požarne takse v višini 15.123,00 EUR,
– sredstva neporabljene števčnine v višini 209.013,53 EUR,
– sredstva neporabljene vzdrževalnine v višini 173.975,98 EUR,
– neporabljena sredstva koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 3.957,32 EUR,
– neporabljena sredstva okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod v višini 259.760,03 EUR,
– sredstva neporabljene koncesije – gozdovi v višini 2.509,21 EUR,
– neporabljena sredstva iz naslova prihodkov od komunalnih prispevkov v višini 226.191,55 EUR,
– dolg. najem grobnega mesta v višini 991,50 EUR
Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2016 znaša 82.402,64 EUR.
4. člen 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2016
Ig, dne 12. aprila 2017
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti