Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017

Kazalo

Ob-2064/17, Stran 1014
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana na podlagi:
– Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16),
– Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1) in
– Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 3/17; v nadaljnjem besedilu: uredba),
objavlja,
1. javni razpis
za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet 
javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.
Razpisana sredstva:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno: 
2.000.000,00 eurov.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in sicer iz proračunske postavke 995310 – odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč proračuna Republike Slovenije.
Vrsta 
javnega razpisa:
Odprti.
Začetek vnosa vlog 
in zaključek javnega razpisa:
Javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vložitev vloge poteka od 10. 5. 2017 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi ministrstvo.
Vloge, vložene pred rokom za vložitev vlog, se zavrže.
Informacije 
o razpisu:
INFO točka Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
2. Predmet podpore
(1) Skladno z 2. členom uredbe so do podpore upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijsko zemljišče in so bila v skladu z ZKme-1, glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na dan 18. junija 2011 opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.
(2) Podpora je skladno s 3. členom uredbe namenjena povračilu stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki so določeni v pavšalnem znesku.
3. Upravičenec: skladno s 4. členom uredbe so upravičenci do podpore nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjujejo pogoje za pridobitev podpore po uredbi.
4. Finančni določbi
(1) Skladno s prvim odstavkom 9. člena uredbe se podpora dodeli upravičencu kot enkratna pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 3000 eurov/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno s površino, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje, ki ne sme biti manjša od površine iz 5. točke 5. poglavja tega javnega razpisa, in sicer 0,3 ha.
(2) Skladno z drugim odstavkom 9. člena uredbe se sredstva, namenjena za izvajanje ukrepa po tem javnem razpisu, zagotovijo iz namenske proračunske postavke 995310 – odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč proračuna Republike Slovenije.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj ob oddaji vloge na javni razpis
Skladno s 5. členom uredbe mora vlagatelj ob oddaji vloge na javni razpis izpolnjevati naslednje pogoje:
1. biti lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju na območju Republike Slovenije, na katerem se bo izvajal ukrep po tem javnem razpisu. V primerih, ko je kmetijsko zemljišče v zaraščanju v solastnini, je treba priložiti soglasja vseh solastnikov posameznega kmetijskega zemljišča;
2. v primeru zakupa priložiti kopijo zakupne pogodbe, ki je vpisana v zemljiški knjigi,
3. v primeru zakupa priložiti soglasje lastnika posameznih zemljišč za izvedbo ukrepa po tem javnem razpisu;
4. biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) v skladu z ZKme-1, kot nosilec kmetijskega gospodarstva in imeti na tem kmetijskem gospodarstvu (v nadaljnjem besedilu: KMG) vpisane grafične enote rabe kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: GERK) z vrsto rabe 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja, na katerih se bo izvajal ukrep po tem javnem razpisu;
5. strnjena površina kmetijskih zemljišč v zaraščanju ne sme biti manjša od 0,3 ha;
6. priložiti seznam vseh zemljiških parcel za posamezni GERK – kmetijsko zemljišče, namenjeno za izvajanje ukrepa odpravljanje zaraščanja, na katerih se bo izvajal ukrep po tem javnem razpisu;
7. pri odpravi zaraščanja na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih, kot je to razvidno iz lokacijske informacije, priložiti predpisana soglasja in dovoljenja pristojnih organov;
8. ne sme začeti z deli pred izdajo odločbe o pravici do sredstev po tem javnem razpisu;
9. ne sme biti izključen iz prejemanja podpore v skladu z ZKme-1;
10. imeti poravnane vse davčne obveznosti do države;
11. če je fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;
12. če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
13. za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom ZKme-1.
14. nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ni predmet podpore po tem javnem razpisu;
15. priložiti izjavo, ali gre za enotno podjetje, z navedbo podjetij, ki so z njim povezana, če je vlagatelj poslovni subjekt. Izjavo poda vsak vlagatelj na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del uredbe;
16. v desetih letih pred oddajo vloge na javni razpis za ukrep po tem javnem razpisu za ista investicijska vlaganja (za vzpostavitev kmetijskega zemljišča, primernega za kmetijsko pridelavo, z izvedbo naslednjih del: krčitev grmovja in dreves, odstranitev kamnitih osamelcev in izravnava zemljišča;) na istem zemljišču ni prejel javnih nepovratnih sredstev;
17. ne sme presegati skupnega zneska pomoči de minimis v skladu z drugim odstavkom 10. člena uredbe;
18. ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Evropske unije.
6. Obvezne priloge k vlogi na javni razpis
Skladno s 6. členom uredbe so obvezne priloge, ki jih mora upravičenec priložiti vlogi na javni razpis za ukrep po tem javnem razpisu, in brez katerih se vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev:
1. kopija zakupne pogodbe iz 2. točke 5. poglavja tega javnega razpisa;
2. soglasje lastnika iz 3. točke 5. poglavja tega javnega razpisa;
3. seznam vseh zemljiških parcel za posamezni GERK iz 6. točke 5. poglavja tega javnega razpisa.
7. Združevanje podpor in skupni znesek podpore
(1) Skladno s prvim odstavkom 10. člena uredbe se podpora za ukrep dodeli po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2015/EU).
(2) Skladno z drugim odstavkom 10. člena uredbe se plačila za zahtevke iz prejšnjega odstavka dodelijo do skupnega zneska pomoči de minimis iz drugega odstavka 3. člena Uredbe 1408/2013/EU. Če bi skupni znesek pomoči de minimis na upravičenca oziroma na enotno podjetje presegel to omejitev, se nadomestilo iz prejšnjega odstavka pred dodelitvijo zniža, tako da ta omejitev ni presežena.
(3) Skladno s tretjim odstavkom 10. člena uredbe v primerih, ko je upravičenec dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU) se navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s temi sektorji ali dejavnostmi, če je ustrezno zagotovljeno, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
(4) Skladno s četrtim odstavkom 10. člena uredbe se v primerih, ko je upravičenec dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, določbe Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU) uporabljajo za pomoč, dodeljeno v zvezi s tem sektorjem, če je ustrezno zagotovljeno, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
(5) Skladno s petim odstavkom 10. člena uredbe se pomoč de minimis iz tega javnega razpisa ne sme kumulirati z drugimi državnimi pomočmi v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bili s takšnim kumuliranjem pomoči preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnost pomoči, določeni za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije, ne glede na to, ali se projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.
(6) Skladno s šestim odstavkom 10. člena uredbe se pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, lahko kumulira z drugo pomočjo de minimis, dodeljeno za dejavnosti v skladu z Uredbo 1407/2013/EU ali Uredbo 717/2014/EU, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU ali Uredbi 717/2014/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU ali Uredbo 717/2014/EU.
8. Pogoja ob vložitvi zahtevka za izplačilo podpore
Skladno s 7. členom uredbe mora upravičenec ob vložitvi zahtevka za izplačilo po tem javnem razpisu izpolnjevati naslednja pogoja:
1. upravičenec mora po izvedbi ukrepa iz te uredbe prijaviti v RKG spremembo vrste rabe GERK. Upravičena površina, na kateri je bil izveden ukrep, ne sme biti manjša od odobrene površine za izvajanje ukrepa, in sicer 0,3 ha;
2. pri odpravi zaraščanja na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih mora ob zahtevku za izplačilo podpore predložiti dokazila, da so dela izvedena v skladu s soglasji in dovoljenji pristojnih organov.
9. Vloga in postopek za dodelitev podpore
(1) Skladno s prvim odstavkom 11. člena uredbe se sredstva po tem javnem razpisu razpišejo z odprtim javnim razpisom v skladu z ZKme-1.
(2) Skladno s tretjim odstavkom 11. člena uredbe ministrstvo na spletnih straneh objavi razpisno dokumentacijo in navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev za izvedbo javnega razpisa.
(3) Skladno s šestim odstavkom 11. člena uredbe se vloge na javni razpis vlagajo od 10. 5. 2017 od 9. ure do dneva zaprtja odprtega javnega razpisa. Zaprtje odprtega javnega razpisa objavi ministrstvo na svoji spletni strani.
(4) Skladno s prvim odstavkom 12. člena uredbe vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
(5) Skladno z drugim odstavkom 12. člena uredbe se vloga na javni razpis vloži v pisni obliki v skladu z določbami 50. člena ZKme-1, na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, z dokazili in obveznimi prilogami na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, v roku, ki je opredeljen v tem javnem razpisu.
(6) Skladno s tretjim odstavkom 12. člena uredbe morajo biti na ovojnici vloge na javni razpis razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče agencije, ter naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja.
(7) Skladno s prvim odstavkom 13. člena uredbe se vloge obravnavajo v skladu z 51., 52., 53. in 56. členom ZKme-1.
(8) Skladno z drugim odstavkom 13. člena uredbe odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
(9) Skladno s tretjim odstavkom 13. člena uredbe agencija odpira in obravnava vloge in zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na odprti javni razpis. Podpora se dodeljuje po vrstnem redu prejema popolnih vlog do višine razpisanih sredstev za ukrep po tem javnem razpisu.
(10) Skladno s četrtim odstavkom 13. člena uredbe agencija pozove vlagatelja nepopolne vloge na dopolnitev. Šteje se, da je bila vloga vložena takrat, ko je bila dopolnjena.
(11) Skladno s petim odstavkom 13. člena uredbe se ne glede na prejšnji odstavek vloga zavrže brez poziva na dopolnitev, če vlogi niso priložene obvezne priloge iz 6. poglavja tega javnega razpisa.
(12) Skladno s šestim odstavkom 13. člena uredbe se popolna vloga po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge.
(13) Skladno s sedmim odstavkom 13. člena uredbe se izpolnjevanje pogojev prispelih vlog na javni razpis preverja po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog. Dodelitev podpore se odobri za popolne vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do višine razpisanih sredstev.
(14) Skladno z osmim odstavkom 13. člena uredbe se za vlogo, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev podpore v celoti, lahko odobri dodelitev podpore do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelj mora v osmih dneh od vročitve obvestila na agencijo poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja.
(15) Skladno z devetim odstavkom 13. člena uredbe v primerih, ko je skupna višina zaprošenih sredstev višja od sredstev za subvencioniranje, ki so bila razpisana, in so sredstva glede na predhodne odobrene vloge še na voljo, agencija v primeru, če sta na zadnjem mestu seznama prejetih vlog na javni razpis dve ali je več popolnih in vsebinsko ustreznih vlog z enakim datumom in časom oddaje vloge, izvede žrebanje. Z žrebom se določi vrstni red dodelitve podpore. Pri žrebanju so lahko navzoči tudi vlagatelji. O času in kraju žrebanja jih agencija pisno obvesti. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki ga vodi, imenuje predstojnik agencije med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na agenciji.
(16) Skladno z desetim odstavkom 13. člena uredbe se žrebanje iz prejšnjega odstavka opravi v uradnih prostorih agencije. O njem se sestavi zapisnik, podpišejo pa ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
(17) Skladno z enajstim odstavkom 13. člena uredbe mora agencija še pred odobritvijo podpore preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo oziroma za pomoči de minimis v gospodarstvu, v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za finance.
(18) Skladno z dvanajstim odstavkom 13. člena uredbe mora agencija za upravičence, ki so enotno podjetje, predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega 15.000 eurov v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
(19) Skladno s trinajstim odstavkom 13. člena uredbe agencija vlagatelju odobri podporo z odločbo o pravici do sredstev v skladu s 53. členom ZKme-1, v kateri se navede, da gre za pomoč de minimis v kmetijskem sektorju, dodeljeno v skladu z Uredbo 1408/2013/EU.
(20) Skladno s štirinajstim odstavkom 13. člena uredbe agencija v odločbi o pravici do sredstev določi rok za izvedbo del in vložitev zahtevka, ki ni daljši od enega leta od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
10. Vlaganje zahtevkov za izplačilo podpore
(1) Skladno s prvim odstavkom 14. člena uredbe se podpora izplača na podlagi enega zahtevka upravičenca za izplačilo podpore. V skladu z 2. točko 7. člena uredbe je v primeru, da gre za odpravljanje zaraščanja na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih treba zahtevku priložiti dokazila, da so dela izvedena v skladu s soglasji in dovoljenji pristojnih organov.
(2) Skladno z drugim odstavkom 14. člena uredbe upravičenec zahtevek za izplačilo podpore vloži v skladu s 56. členom ZKme-1 na obrazcu Zahtevek za izplačilo sredstev za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, objavljenem skupaj z javnim razpisom.
(3) Skladno s tretjim odstavkom 14. člena uredbe se zahtevek za izplačilo podpore vloži v skladu z rokom, opredeljenem v odločbi o pravici do sredstev.
(4) Skladno s petim odstavkom 14. člena uredbe se na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo podpore in po opravljeni kontroli iz 15. poglavja tega javnega razpisa podpora izplača na transakcijski račun upravičenca.
(5) Skladno s šestim odstavkom 14. člena uredbe mora agencija v 15 dneh po izplačilu pomoči de minimis posameznemu upravičencu poročati o dodeljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ju ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
11. Obveznosti upravičenca po izplačilu podpore
Skladno z 8. členom uredbe mora upravičenec po izplačilu sredstev izpolnjevati naslednje obveznosti:
1. na kmetijskih zemljiščih, za katere je bila dodeljena podpora, izvajati kmetijsko dejavnost;
2. na kmetijskih zemljiščih, za katere je bila dodeljena podpora, še deset let izvajati kmetijsko dejavnost, ne glede na to, ali se vrsta rabe GERK v tem obdobju spremeni v drugo ustrezno vrsto rabe GERK;
3. še deset let oddajati zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, za zemljišča, ki so bila predmet podpore;
4. omogočiti dostop do dokumentacije, ki se nanaša na ukrep po tem javnem razpisu, in omogočiti kontrolo izvedbe odprave zaraščanja na kraju samem agenciji in ministrstvu.
12. Sprememba upravičenca
(1) Skladno s prvim odstavkom 15. člena uredbe v primeru spremembe upravičenca v skladu s 54. členom ZKme-1 vse obveznosti, ki so nastale do spremembe v RKG in izhajajo iz dodelitve podpore za odpravo zaraščanja iz tega javnega razpisa, preidejo na novega upravičenca.
(2) Skladno z drugim odstavkom 15. člena uredbe v primerih, ko upravičenec kmetijsko zemljišče, za katero je bila dodeljena podpora, da v zakup ali proda fizični ali pravni osebi, lahko poda predlog za spremembo upravičenca po prejšnjem odstavku, sicer je sam odgovoren za vse obveznosti.
13. Sankcije
(1) Skladno s prvim odstavkom 16. člena uredbe v primerih, ko upravičenec zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev, ni upravičen do sredstev, določenih v odločbi, prav tako se ga izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto.
(2) Skladno z drugim odstavkom 16. člena uredbe v skladu s prvim odstavkom 57. člena ZKme-1 pri namerni vložitvi napačne vloge ali zahtevka in kadar upravičenec sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, agencija zahteva vračilo dodeljenih sredstev.
(3) Skladno s tretjim odstavkom 16. člena uredbe se v primerih, če pride do neupravičenega plačila, v skladu z drugim odstavkom 57. člena ZKme-1 upravičencu izda odločba, s katero se zahteva vračilo dodeljenih sredstev in določi rok vračila dodeljenih sredstev. Če stranka sredstev ne vrne v roku, določenem s to odločbo, se ji zaračunajo zakonite zamudne obresti.
(4) Skladno s četrtim odstavkom 16. člena uredbe mora upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči kontrole na kraju samem, v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(5) Skladno s petim odstavkom 16. člena uredbe mora upravičenec, ki ne hrani dokumentacije o naložbi oziroma ne omogoči dostopa do dokumentacije o naložbi, v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev.
(6) Skladno s šestim odstavkom 16. člena uredbe v primerih, če upravičenec ne uporablja naložbe v skladu s 1., 2. ali 3. točko 11. poglavja tega javnega razpisa še najmanj naslednjih deset let po izplačilu sredstev, se uporabijo naslednje sankcije:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora v proračun Republike Slovenije vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
14. Višja sila in izjemne okoliščine
(1) Skladno s prvim odstavkom 17. člena uredbe se za izvajanje ukrepa iz tega javnega razpisa priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin, in sicer smrt upravičenca, dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo, zemeljski plaz ali poplava, ki resno prizadene KMG, ali ko kmetijskega zemljišča zaradi legalno zgrajenega objekta v javnem interesu ni več mogoče uporabljati za kmetijske namene.
(2) Skladno z drugim odstavkom 17. člena uredbe o višji sili ali izjemnih okoliščinah upravičenec oziroma pravni naslednik pisno obvesti agencijo in predloži ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva nastanka višje sile ali izjemnih okoliščin oziroma od dneva, ko to lahko stori.
(3) Skladno s tretjim odstavkom 17. člena uredbe o upravičenosti višje sile ali izjemnih okoliščin odloči agencija in na podlagi prejetih dokazil izda odločbo o upoštevanju višje sile pri izvajanju ukrepa iz tega javnega razpisa.
15. Kontrola
(1) Skladno s prvim odstavkom 18. člena uredbe agencija izvaja 100 odstotno administrativno kontrolo in pet odstotno kontrolo na kraju samem.
(2) Skladno z drugim odstavkom 18. člena uredbe agencija zagotovi ločenost izvajanja nalog administrativnih kontrol in kontrole na kraju samem.
16. Hramba dokumentacije: skladno z 19. členom uredbe morata upravičenec in agencija dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev podpore iz tega javnega razpisa, hraniti deset let od izplačila podpore.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano