Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017

Kazalo

1088. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – spremembe št. 2, stran 3199.

  
Na podlagi 18. in 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16, 1/17) je Svet Mestne občine Kranj na 26. redni seji dne 19. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – spremembe št. 2
1. člen
Sestavni deli Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14 in 9/16 – teh. popr.) se spremenijo in dopolnijo.
2. člen 
Priloga 1 se nadomestiti z novo Prilogo 1 (sprememba št. 2) z enakim nazivom in je sestavni del tega odloka.
3. člen 
(1) Karte grafičnega dela IPN MOK iz tretjega odstavka 3. člena »3. prikazi območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« – listi 15 (D2514), 20 (D2519), 29 (D2529), 30 (D2530), 36 (D2540), 41 (D2410) in 42 (E2401) se nadomestijo z novimi (spremembe št. 2).
(2) Karte grafičnega dela IPN MOK iz tretjega odstavka 3. člena »4. prikazi območij enot urejanja prostora in prikazi gospodarske javne infrastrukture« – listi 15 (D2514), 20 (D2519), 29 (D2529), 30 (D2530), 36 (D2540), 41 (D2410) in 42 (E2401) se nadomestijo z novimi (spremembe št. 2).
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-31/2016-4-48/15
Kranj, dne 20. aprila 2017
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.