Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017

Kazalo

1087. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – spremembe št. 1, stran 3170.

  
Na podlagi 18. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 in 76/14 – odločba US) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16, 1/17) je Svet Mestne občine Kranj na 27. redni seji dne 19. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – spremembe št. 1
1. člen
V Odloku o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14 in 9/16 – teh. popr., 63/16 – obvezna razlaga) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
"(1) IPN je sestavljen iz odloka, prilog k odloku in prilog k prostorskemu aktu ter grafičnega dela."
2. člen 
V prvem odstavku 4. člena se:
(434) (458) – v točki 23. črta besedilo "s svetlo višino na najnižjem delu do 1,50 m";
(437) – na koncu 31. točke doda besedilo, ki se glasi:
"V primeru, da za EUP ni določen faktor izrabe (FI) se pri izračunu OPB upošteva max. faktor zazidanosti (FZ) in max. etažnost določena za EUP. Za kletno etažo se smiselno uporabi definicija FI iz 9. točke tega člena.";
[8.46] – točka 37. spremeni tako, da se glasi:
»Podstrešje je del stavbe nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno streho, brez kolenčnega zidu, ki je lahko delno namenjeno bivanju.«;
[8.26] – v točki 43, besedilo »1,40« nadomesti z besedilom »1,20«;
[8.26, 8.32] – točka 45. v celoti črta.
3. člen 
V 9. členu se v točki 2.1.1.2:
[8.5] – v prvem odstavku doda tretja podalineja prve alineje, ki se glasi: » garažne stavbe,«,
(473) [8.5] – v tretjem odstavku v drugi podalineji prve alineje za besedilom »(do 500 m2)« doda besedilo »garažne stavbe,«; in za besedilom » do 5 zaposlenih" nadaljevanje stavka spremeni tako, da se glasi: "in da dejavnost ne potrebuje deponij, parkirnih površin za tovorna vozila, avtobuse ali gradbene stroje ter ne povzroča čezmernih obremenitev s hrupom, ki veljajo za stanovanjska območja,";
[8.6] (439) (459) – v četrtem odstavku besedilo desete podalineje v drugi alineji spremeni tako, da se glasi:
 "merilne in regulacijske postaje, nadstrešnice za komunalne odpadke (zaprte z mrežami) in ekološki otoki,";
 v četrtem odstavku na začetku druge alineje dodajo tri nove podalineje, ki se glasijo:
 »majhne stavbe na obstoječih parcelah, eno in dvostanovanjskih stavb,
 majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave (razen kioskov) na obstoječih parcelah, eno in dvostanovanjskih stavb,
 nadstreški, senčnice in vetrolovi,«;
[8.5] – v šestem odstavku druge podalineje prve alineje za besedilom »(do 300 m2)« doda besedilo »garažne stavbe,«;
[8.5] – v sedmem odstavku na koncu prve alineje doda besedilo »garažne stavbe,«;
[8.5] – v desetem odstavku prve alineje za besedilom »garažne stavbe,« doda besedilo »javne sanitarije,«;
[8.5] – v enajstem odstavku druge podalineje prve alineje za besedilom »garažne stavbe,« doda besedilo »javne sanitarije,«;
[8.5] – v štirinajstem odstavku druge podalineje prve alineje za besedilom »garažne stavbe,« doda besedilo »javne sanitarije,«;
– v drugi podalineji prve alineje petnajstega odstavka se za besedilom garažne stavbe doda », zaklonišča«;
[8.5] – v osemnajstem odstavku druge podalineje prve alineje za besedilom »garažne stavbe,« doda besedilo »javne sanitarije,«;
[8.5] – v devetnajstem odstavku druge podalineje prve alineje za besedilom »garažne stavbe,« doda besedilo »javne sanitarije,«;
[8.5] – v dvajsetem odstavku prve alineje za besedilom »garažne stavbe,« doda besedilo »javne sanitarije,«;
(451) – v prvi alineji tridesetega odstavka doda nova podalineja, ki se glasi:
 "stavbe spremljajočih dejavnosti: avtomehanične delavnice in garaže.".
(424A) (437) Besedilo točke 2.1.1.4. se črta.
4. člen 
[8.8] V 10. členu se v točki 2.1.1.7 v prvem odstavku v šesti podalineji prve alineje besedilo »bo« nadomesti z besedilom »je«.
5. člen 
[3, 8.9, 32] V 11. členu se v točki 2.1.2.1 v drugi alineji besedilo »stavb« nadomesti z besedilom »objektov«.
6. člen 
(164, 311, 375, 405, 414, 424C, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 437, 452, 478) [8.10, 8.13, 8.15, 8.16, 8.18, 8.19, 13] Besedilo 12. člena se v celoti spremeni tako, da se glasi:
"12. člen 
(odmiki) 
2.2.1. Splošni pogoji glede odmikov: 
(1) Novi objekti morajo biti odmaknjeni od meja sosednjih zemljišč toliko, da ni motena sosednja posest in da sta možna vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele, namenjene gradnji. Za odmik objekta od parcelne meje se šteje najkrajša razdalja med točko objekta (najbolj izpostavljeni nadzemni in podzemni deli stavb, vključujoč napušče, nadstreške, stopnišča, balkone in podobne gradbene elemente) in mejo parcele, namenjene gradnji.
(2) Od obstoječih objektov morajo biti novi objekti oddaljeni najmanj toliko, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarnovarnostni in drugi pogoji, določeni z veljavnimi predpisi.
(3) Na območju historičnega mestnega jedra in vaških jeder mora postavitev objektov upoštevati tlorisno zazidavo EUP in obstoječe gradbene linije, pri čemer je treba zagotoviti varnost cestnega prometa. Na območju gručaste zazidave mora postavitev objektov upoštevati tlorisno zazidavo EUP. Na območju obcestne zazidave mora postavitev upoštevati obstoječe razpoznavne gradbene linije.
(4) Ograje in podporni zidovi (razen ob cestah) se lahko postavijo do meje sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. Ograje in podporni zidovi se lahko gradijo tudi na meji parcele, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem medsebojno pisno sporazumejo. Za postavitev ograj in podpornih zidov ob javnih kategoriziranih in nekategoriziranih cestah je potrebno pridobiti soglasje upravljavcev, s katerim ti določijo ustrezne odmike in višine, tako da ograje in podporni zidovi ne ovirajo preglednosti na cestah in vzdrževanje cest. Ograje in podporni zidovi morajo biti od cestnega telesa oddaljene najmanj 1,0 m. Manjši odmik od 1,0 m lahko v svojem soglasju, na podlagi kategorizacije ceste, obstoječega cestnega profila (izveden pločnik, že rekonstruirana cesta) in preglednosti ceste, dovoli upravljavec ceste.
(5) Med javno cesto in ograjo, pri uvozu na parcelo, namenjeni gradnji, je potrebno zagotoviti najmanj 5,0 m prostora, na katerem se vozilo lahko ustavi. Manjši odmik od predpisanega je možen od mestnih in krajevnih cest ter javnih poti in ga določi upravljavec ceste na podlagi kategorizacije in preglednosti ceste.
(6) Omrežja gospodarske javne infrastrukture ter druge prometne, manipulacijske, parkirne in podobne utrjene površine ter igrišča se lahko, brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč, gradi do meje sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče in da je možno vzdrževanje in raba objektov in naprav.
(7) Od javnega vodovodnega omrežja morajo biti stavbe oddaljene najmanj 3,0 m, greznice in deponije z odpadnimi in škodljivimi snovmi najmanj 5,0 m, drevesa 2,0 m, podporni zidovi in druge arhitektonske ovire pa najmanj 1,0 m. Od osi javnega kanalizacijskega omrežja morajo biti stavbe oddaljene najmanj 3,0 m, 5,0 m od osi pa ni dovoljena nasaditev drevesnih vrst, ki razširjajo koreninski sistem v globino in širino. Odstopanje od teh določil je možno v soglasju z upravljavcem javnega vodovodnega oziroma kanalizacijskega omrežja ter v primerih, ko je potrebno upoštevati regulacijske črte ali posebne pogoje s področja varstva kulturne dediščine.
(8) Odmik objektov od gozdnega roba mora biti tolikšen (vsaj povprečna višina odraslih dreves gozda v neposredni bližini lokacije), da gospodarjenje z gozdom ne ogroža objektov oziroma rab prostora. Kadar takšen odmik ni zagotovljen, investitor prevzema odgovornost za poškodbe na svojih objektih, ki jih lahko povzročijo normalno gospodarjenje s sosednjim gozdom ali ujme ter sanacija njihovih posledic.
2.2.2. Poleg splošnih pogojev iz točke 2.2.1. tega člena je potrebno, glede na namensko rabo, upoštevati še naslednje pogoje: 
2.2.2.1. Odmiki stavb od javnih cest
(1) Od cestnega telesa javnih kategoriziranih in nekategoriziranih cest oziroma od regulacijske linije, kadar je ta določena, morajo biti nadzemni deli novih stavb, kot zahtevni in manj zahtevni objekti, v območjih z namensko rabo S, C in A (razen A(p)) oddaljeni najmanj 5,0 m, nezahtevni in enostavni objekti pa 2,0 m. V območjih z namensko rabo IP, IG, IK, BT, BC, BD in Ap pa morajo biti nadzemni deli novih stavb, kot zahtevni in manj zahtevni objekti, oddaljeni najmanj 8,0 m, nezahtevni in enostavni objekti 2,0 m. Določba ne velja za odmik garaž in sicer, na delu med uvozom v garažo in javno cesto, kjer mora biti ta odmik najmanj 5,0 m.
(2) Odstopanje od teh določil je možno kadar morajo stavbe slediti obstoječi razpoznavni gradbeni liniji, upoštevati posebne pogoje s področja varstva kulturne dediščine in kadar je potrebno upoštevati predpisane normative in standarde, ki urejajo posamezne dejavnosti. Soglasje za manjše odmike od predpisanih ob rekonstruiranih cestah lahko izda tudi upravljavec ceste, na podlagi izdelanih strokovnih podlag in ustreznih utemeljitev.
(3) Podzemni deli stavb, ki so v celoti vkopani, morajo biti od cestnega telesa javnih kategoriziranih in nekategoriziranih cest oddaljeni najmanj 2,0 m, za manjše odmike je potrebno pridobiti soglasje upravljavca cest.
2.2.2.2. Odmiki stavb od parcelnih mej 
(1) Od meje parcele, namenjene gradnji (razen ob cestah) morajo biti nadzemni deli novogradenj, kot zahtevni in manj zahtevni objekti, v območjih z namensko rabo:
– SSe, SSe(s), SSn, SK, SK(k), SP, SP(s), A(sk), A(s), A(k), ZS, ZK oddaljene najmanj 4,0 m;
– SSv oddaljene najmanj za polovico svoje višine,
– CU, CD(t), SB, CD(i), CD(v), CD(z) in A(v) v skladu s predpisanimi standardi in normativi, ki urejajo posamezne dejavnosti, oziroma najmanj 4,0 m in
– IP, IG, IK, BT, BC, BD, A(p) oddaljene najmanj 5,0 m.
(2) V območjih SSe, SSe(s), SK, SK(k), SP, SP(s), A(sk), A(s), A(k) in v območju CU, kjer so dopustne eno- in dvostanovanjske stavbe, so pri gradnji manj zahtevnih objektov, dovoljeni manjši odmiki od zgoraj predpisanih, vendar ne manj kot 2,5 m, ob pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč in objektov. Odmiki od predpisanih so, brez soglasja mejašev, lahko manjši v primeru, ko je potrebno upoštevati pogoje s področja varstva kulturne dediščine, ko to določajo posebne določbe in v primeru gradnje eno- in dvostanovanjske stavbe, ki se bodo v enakih ali manjših višinskih gabaritih gradila na mestu prej odstranjene zakonito zgrajene stanovanjske stavbe ali gospodarskega poslopja kmetije, pri kateri je odmik od meje sosednjega zemljišča enak ali večji kot pri stavbi, ki se nadomešča ter pri gradnjah eno stanovanjskih stavb, v primeru, da je stavba od meje sosednjega zemljišča oddaljena najmanj za polovico svoje višine (merjeno od terena do kapne lege), vendar ne manj kot 2,5 m.
(3) V vseh zgoraj navedenih namenskih rabah morajo biti podzemni deli stavb, ki so v celoti vkopani, od meje parcele, namenjene gradnji, oddaljeni najmanj 2,0 m, ob pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč (mejašev) so odmiki lahko manjši.
(4) Od meje parcele, namenjene gradnji (razen ob cestah) morajo biti nove stavbe, kot nezahtevni in enostavni objekti oddaljeni najmanj 1,5 m, razen v območjih IP, IG, IK, BT, BC, BD, A(p), kjer morajo biti objekti oddaljeni najmanj 3,0 m. Manjši odmiki, razen v območjih SSv, so dopustni ob pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč (mejašev).
(5) V območjih ZP, T, E, O, F, PO, K1, K2, G mora biti minimalni odmik od parcelne meje sosednjih zemljišč za zahtevne in manjzahtevne stavbe najmanj 4,0 m, za nezahtevne in enostavne objekte pa toliko, da ni motena sosednja posest in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele, namenjene gradnji, vendar ne manj kot 1,5 m.
2.2.3 Manjše odmike od predpisanih je potrebno v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja utemeljiti." 
7. člen
(437) V drugem odstavku 13. člena se za besedilom "z namensko rabo SP je" doda besedilo "na parceli namenjeni gradnji,".
8. člen 
[8.22] V četrtem odstavku 14. člena se na koncu drugega stavka pred piko doda besedilo »in soglasje«.
9. člen 
(215) V 15. členu se:
– v podtočki 2.4.1.1. v prvem odstavku besedilo drugega in tretjega stavka spremeni tako, da se glasi:
»Posegi v prostor morajo vzdrževati vzpostavljeno oblikovno enovitost v posamezni EUP in se prilagoditi okoliškim objektom in ureditvam zlasti glede: lege objektov na parceli, orientacije objektov, odmikov od sosednjih objektov, gradbene mase ter naklon strešin, kritine in smeri slemen, razen v primeru sodobnega oblikovanja stavb. Na pobočjih mora biti daljša stranica stavbe praviloma vzporedna s plastnicami.«;
– v podtočki 2.4.1.2. v prvem odstavku besedilo prvega stavka spremeni tako, da se glasi:
»Na območju historičnih mestnih in vaških jeder z ohranjeno kulturno dediščino je pri umeščanju novih stavb potrebno ohranjati obstoječi tradicionalni vzorec poselitve, ki ga tvorijo stavbe v gručah ali stavbe, ki so nanizane vzdolž prometnic, za katere je značilna postavitev na ali ob posestne meje.«;
– v podtočki 2.4.1.2. v tretjem odstavku za besedo »jedrih« doda besedilo, ki se glasi: »z ohranjeno kulturno dediščino«.
10. člen 
(215) (449) V 16. členu se v podtočki 2.4.2.1. v preglednici tipologija stavb v koloni Podrobnejša ali podpodrobnejša namenska raba:
– pri namenski rabi z oznako SK doda nova tretja alineja, ki se glasi:
 " sodobne prostostoječe eno in dvostanovanjske stavbe v EUP, ki nahajajo v delih naselja (mesta) Kranj in so opredeljene v drugi alineji tretjega odstavka 5. člena tega odloka";
– pri namenski rabi z oznako CU v drugi alineji doda beseda "dvojčki".
11. člen 
V 17. členu se:
(233) (431) (433) (434) (458) [8.26; 8.27; 8.32; 26] – v podtočki 2.4.3.2. v prvi alineji črta besedilo: "v razmerju stranic vsaj 1:1,2.";
– v drugi alineji besedilo prvih treh stavkov spremeni tako, da se glasi:
»Višinski gabarit stavbe je lahko pritličen, z gabaritom (K) + P + M, pri čemer je kota pritličja največ 1,20 m nad terenom, višina kolenčnega zidu je največ 1,50 m. Če je kota pritličja nižja od 1,20 m nad terenom se z enako ali manjšo diferenco (razliko) lahko zviša višina kolenčnega zidu, vendar le-ta ne sme presegati maksimalne višine 2,0 m. Višinski gabarit stavb je lahko tudi nadstropen z gabaritom (K) + P + 1 + M, pri čemer kota kapu na najvišjem delu ne sme presegati višine 7,40 m nad terenom.«
– v tretji alineji v prvem stavku črtata besedi "simetrične"; besedilo petega stavka se spremeni tako, da se glasi: "Strehe nad zimskimi vrtovi imajo lahko drugačen naklon.". Besedilo šestega stavka pa se v celoti črta.
(463) [8.29] – v drugi alineji podtočke 2.4.3.3. črta besedilo »osnovnega«;
– v četrti alineji pa za besedilom "ravne strehe" doda vejica in črta beseda "ali";
(431) – v četrti alineji podtočke 2.4.3.4 za drugim stavkom doda besedilo tretjega stavka, ki se glasi:
"Stanovanjski enoti dvojčka na nagnjenem terenu sta lahko višinsko zamaknjeni.".
[8.31] – v podtočki 2.4.3.6. v prvi alineji za besedilom »enakih« doda besedilo »tlorisnih in višinskih«;
– zadnji stavek zadnje alineje se spremeni tako, da se glasi:
»Dozidave in nadzidave stanovanjskega niza morajo odražati celovito urejenost posameznega niza (likovni red).«
12. člen 
V 21. členu se v točki 2.4.7:
(452) – v preglednici iz četrtega odstavka doda nova vrstica, ki se glasi:
varovana stanovanja
1 PM / stanovanje
[12a] – v preglednici iz četrtega odstavka devetnajsta vrstica spremeni tako, da se glasi:
poslovni prostori s strankami
1 PM / 50 m² neto površine
(435) (484) – na koncu točke dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:
»(8) Kadar ni tehničnih in prostorskih možnosti se parkirišča, s soglasjem upravljavca, lahko zagotovijo tudi v okviru javnih parkirišč, če so ta v bližini.
(9) Dovoljena je gradnja dvonivojskih parkirišč z montažnimi jeklenimi konstrukcijami na namenski rabi PO in drugih odprtih parkirnih površinah.
(10) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi in dela v več izmenah se pri izračunu potrebnih parkirnih mest upoštevajo največje potrebe po sočasnem parkiranju.«
13. člen 
(460) [36] – v 25. členu se točka 2.5.1. spremeni tako da se glasi:
"2.5.1 Pogoji za oblikovanje parcel, namenjenih gradnji, za predvidene objekte
(1) Pri določitvi velikosti in oblike parcele, namenjene gradnji, je treba upoštevati:
– tip objekta in predpisano stopnjo izkoriščenosti parcele (FZ, OBP oziroma FZ, FI, odmike od parcelnih mej, regulacijskih linij in podobno),
– velikost in tlorisno zasnovo objektov,
– namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov,
– možnost priključitve na infrastrukturne vode, objekte in naprave,
– krajevno značilno obliko parcel,
– naravne razmere,
– omejitve uporabe zemljišča,
– lastniško in obstoječo parcelno strukturo zemljišča.
(2) Pri določitvi velikosti in oblike parcele, namenjene gradnji, je treba zagotoviti:
– spremljajoče dejavnosti osnovnemu objektu (nezahtevni in enostavni objekti, parkirni prostori, manipulativne površine),
– predpisane intervencijske dostope in površine za gasilska in druga reševalna vozila, – potrebne odmike ali požarne ločitve za omejevanje širjenja požara na sosednje parcele v skladu s predpisi, ki določajo površine za gasilce ob zgradbah.
(3) Površina dostopne poti od javne ceste do parcele, namenjene gradnji, se ne upošteva v izračunu FZ, FI, OBP ali ZP in pri velikosti parcele, namenjene gradnji.
(4) Pogoji za velikost minimalnih parcel namenjenih gradnji, so za:
– prostostoječe enostanovanjske stavbe v SSe
min. 350 m2
– prostostoječe enostanovanjske stavbe v SK
min. 400 m2
– prostostoječe dvostanovanjske stavbe
min. 400 m2
– dvostanovanjske stavbe – dvojček
min. 2 x 250 m2
– stanovanjske vile
min. 600 m2
– prostostoječe atrijske stavbe
min. 400 m2
– enostanovanjske stavbe v nizu na vsako enoto
min. 200 m2
– počitniške hiše
min. 250 m2
– za gradnjo novih kmetij
min. 2000 m2
*Toleranca za določitev minimalne parcele, namenjene gradnji, je do 2 % ob pogoju, da so izpolnjeni pogoji glede lege, velikosti in zmogljivosti objektov iz točke 2.2 in 2.3 tega odloka.
(5) Pri stanovanjskih stavbah za posebne namene (SB), stavbah centralnih dejavnosti (C), stavbah za posebne namene (B) in proizvodnih območjih (I), se velikost parcele, namenjene gradnji, določi na osnovi prostorskih značilnosti in zahtev dejavnosti, za katere se izvaja prostorska ureditev ali gradnja, ob upoštevanju meril in pogojev glede lege, velikosti in zmogljivosti objektov iz točke 2.2 in 2.3 tega odloka.
(6) V primeru nagnjenega terena, kjer je nagib večji od 12°, se kriteriji za oblikovanje novih parcel, namenjenih gradnji, sorazmerno večajo tako, da je pri naklonu 25° parcela večja (daljša) za 100 % (parcela mora biti povečana v smeri naklona).
(7) Za prostostoječe stavbe na pravokotnih in kvadratnih parcelah velja, da širina parcele ne sme biti manjša od 14 m.
(8) Delitev ali združevanje zemljiških parcel za oblikovanje novih parcel, namenjenih gradnji, je dovoljena pod pogojem, da se nove parcele, namenjene gradnji, oblikujejo na podlagi določil tega odloka in, da imajo vse zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste. Delitev ali združevanje zemljiških parcel je vedno dovoljena za potrebe gradnje javne infrastrukture in za določitev javnega dobra.
(9) Parcela, namenjena gradnji, na kateri stoji objekt oziroma je bilo zanj pridobljeno gradbeno dovoljenje, je lahko predmet parcelacije samo v primerih, če sprememba meje ali površine parcele ne bo povzročila kršitve s tem odlokom predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za objekt (velikost parcele, namenjene gradnji, FZ, OBP ali ZP, FI, odmike od parcelnih mej, regulacijskih linij, normativi za parkirne površine in podobno)."
(433) (437) (450) V točki 2.5.2 se na koncu prvega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
"V takšnih primerih je parcela, namenjena gradnji, lahko tudi manjša od predpisane minimalne parcele, namenjene gradnji.".
14. člen 
V 26. členu se:
(489) – na koncu prvega odstavka podtočke 2.6.1 doda besedilo, ki se glasi:
"V kolikor javno vodovodno omrežje gradi investitor, ki ni občina, mora biti med investitorjem in občino sklenjena pogodba o opremljanju.";
– v tretjem odstavku črta besedilo, ki se glasi:
»(azbestne cevi)«;
– deveti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Varovalni pas magistralnega in primarnega vodovoda, v katerem je potrebno pridobiti soglasje upravljavca, je širine 5,00 m na vsako stran od osi cevovoda, pri sekundarnem in priključnem omrežju pa je varovalni pas 3,00 m na vsako stran od osi cevi. V varovalnem pasu obstoječega vodovoda brez soglasja upravljavca ni dovoljeno spreminjati niveleto terena.«.
15. člen 
(489) V 27. členu podtočke 2.6.2. se:
– v prvem odstavku beseda tehnoloških nadomesti z besedo industrijskih;
– v drugem stavku četrtega odstavka besedilo Tehnološke vode nadomesti z besedo Industrijske;
– na koncu četrtega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
"Kjer je kanalizacijsko omrežje samo delno zgrajeno, je pred gradnjo novih stavb ali sočasno, potrebno dograditi javno kanalizacijsko omrežje. V koliko javno kanalizacijsko omrežje gradi investitor, ki ni občina, mora biti med investitorjem in občino sklenjena pogodba o opremljanju."
– črta tretji stavek petega odstavka in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
"Po izgradnji kanalizacijskega omrežja je lastnik dolžan greznico očistiti, zasuti ali jo uporabiti za drug namen (zbiranje deževnice …). V roku 6 mesecev po prejemu obvestila, poslanega s priporočeno pošto o obvezni priključitvi, se mora objekt priključiti na javno kanalizacijo, v kolikor v obvestilu ni določeno drugače.".
16. člen 
(465) (483) (489) V 28. členu se v podtočki 2.6.3.1:
– v prvem odstavku besedilo prve alineje spremeni tako, da se glasi:
– "minimalna širina novih dvosmernih občinskih cest oziroma ulic je 4 m, enosmernih cest oziroma ulic pa 3,0 m;";
– besedilo pete alineje spremeni tako, da se glasi:
– "ob regionalnih in lokalnih cestah (LC, LG, LZ in LK) je v naseljih potrebno izvesti hodnike za pešce, ki morajo biti opremljeni z javno razsvetljavo;";
– na kocu prvega odstavka doda nova alineja, ki se glasi:
– "kjer so javne ceste samo delno zgrajene, je pred gradnjo novih stavb ali sočasno, potrebno dograditi javne ceste. V kolikor javne ceste gradi investitor, ki ni občina, mora biti med investitorjem in občino sklenjena pogodba o opremljanju, na projektno dokumentacijo za gradnjo ceste pa mora investitor pridobiti soglasje občine.";
– v šestem odstavku besedilo točke b) spremeni tako, da se glasi:
"b) varovalni pas pri občinskih cestah:
 glavne mestne ceste 12 m,
 zbirne mestne in zbirne krajevne ceste 10 m,
 mestne in krajevne cestah 8 m,
 lokalne ceste 10 m,
 javne poti 6 m,
 javne poti za kolesarje 3 m.";
 na koncu doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
"(9) Za obstoječe javne ceste, ki še niso vrisane v zemljiški kataster oziroma nimajo določne svoje EUP prav tako veljajo omejitve in pogoji iz tega člena in 12. člena odloka.".
17. člen 
V 31. členu podtočke 2.6.6 se črta drugi odstavek in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
"(2) Na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, mora investitor ali lastnik objekta, v katerem nastaja komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo. Na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, mora investitor ali lastnik objekta, v katerem nastaja komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se za komunalno odpadno vodo pred odvajanjem neposredno ali posredno v vode izvedejo ukrepi v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (z malimi komunalnimi čistilnimi napravami, biološkimi čistilnimi napravami ali nepretočnimi greznicami, ki jih je potrebno redno čistiti)."
18. člen 
V 32. členu se v prvem odstavku zamenja tabela »Omrežja obstoječe in predvidene gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju: GJI) po naseljih oziroma delih naselja«:
NASELJE
OBSTOJEČA GJI
PREDVIDENA GJI
Vo
Ko(l)
Ko(m)
Eo
Po
Vo
Ko(l)
Eo
Po
BABNI VRT
1*
4
4
1
4
5
/
6
/
BOBOVEK
1
4
4
1
4
5
7
6
/
BREG OB SAVI
1
4
4
1
3
5
7
6
6
BRITOF
1
3
/
1
2
5
6
6
6
ČADOVLJE
1
4
4
1
4
5
7
6
/
ČEPULJE
1
4
4
1
4
5
/
/
/
GOLNIK
1
/
3
1
4
5
6
6
7
GORIČE
1*
4
4
1
4
5
7
6
/
HRASTJE
1
4
4
1
4
5
7
6
7
ILOVKA
1
4
4
1
2
5
7
/
/
JAMA
1
4
4
1
4
5
7
6
/
JAMNIK
1*
4
4
1
4
/
/
/
/
JAVORNIK
1
4
4
1
4
5
/
6
/
KOKRICA
1
1
/
1
1
/
/
6
6
KRANJ
JEDRO
1
1
/
1
1
/
/
6
6
PRIMSKOVO
1
1
/
1
1
/
/
6
6
PLANINA
1
3
2
1
2
5
6
6
6
ČIRČE
1
4
4
1
3
5
7
6
7
DRULOVKA
1
3
2
1
1
5
/
6
6
SAVA
1
3
2
1
1
5
6
6
6
LABORE
1
3
2
1
2
/
5
6
6
STRAŽIŠČE
1
3
2
1
1
5
5
6
6
KRANJ-SEVER
1
3
2
1
1
/
5
6
6
STRUŽEVO
1
2
3
1
1
/
6
6
6
ŠMARJET. GORA
1
4
4
1
4
/
/
/
/
ZLATO POLJE
1
3
2
1
1
5
5
6
6
RUPA
1
4
4
1
1
5
7
6
/
LAVTARSKI VRH
1
4
4
1
4
/
/
/
/
LETENICE
1*
4
4
1
4
5
7
6
/
MAVČIČE
1
4
4
1
4
5
7
6
/
MEJA
1
4
4
1
4
/
/
/
/
MLAKA PRI KRANJU
1
3
2
1
2
5
6
6
6
NEMILJE
1*
4
4
1
4
/
/
/
/
NJIVICE
1*
4
4
1
4
/
/
/
/
OREHOVLJE
1
4
4
1
1
5
7
6
6
PANGRŠICA
1
4
4
1
4
/
7
/
/
PLANICA
1
4
4
1
4
5
/
/
/
PODBLICA
1*
4
4
1
4
/
7
/
/
PODREČA
1
4
4
1
4
5
7
6
/
POVLJE
1
4
4
1
4
5
/
6
/
PRAŠE
1
4
4
1
4
5
7
6
/
PREDOSLJE
1
4
4
1
1
5
7
6
6
PŠEVO
1
4
4
1
4
5
7
/
/
RAKOVICA
1(1*)
4
4
1
4
5
7
/
/
SPODNJA BESNICA
1
4
4
1
4
5
7
6
/
SPODNJE BITNJE
1
1
/
1
2
/
/
6
6
SRAKOVLJE
1
4
4
1
4
5
7
6
/
SREDNJA VAS–GORIČE
1*
4
4
1
4
/
/
/
/
SREDNJE BITNJE
1
1
/
1
2
/
/
6
6
SUHA PRI PREDOSLJAH
1
4
4
1
4
5
7
6
/
SVETI JOŠT NAD KRANJEM
1
4
4
1
4
5
/
/
/
ŠUTNA
1
1
/
1
2
/
/
6
6
TATINEC
1
4
4
1
4
5
7
6
/
TENETIŠE
1
4
4
1
4
5
7
6
/
TRSTENIK
1
4
4
1
4
5
7
6
/
ZABUKOVJE
1*
4
4
1
4
/
/
6
/
ZALOG
1*
4
4
1
4
5
7
6
/
ZGORNJA BESNICA
1*
4
4
1
4
5
7
6
/
ZGORNJE BITNJE
1
1
/
1
2
/
/
6
6
ŽABLJE
1
4
4
1
4
/
/
6
/
ŽABNICA
1
1
/
1
2
/
/
6
6
19. člen 
V 33. členu se v točki 2.7.1.1. v drugem odstavku:
– črta besedilo »OPN« in nadomesti z besedilom »SD IPN1«;
– črta besedilo »11/2013 z dne november 2013« in nadomesti z besedilom »04/2017 z dne januar 2017«.
20. člen 
(446) [8.35] V 44. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
"(6) Na projektno dokumentacijo je za požarno zahtevne objekte in javne objekte potrebno pridobiti tudi soglasje pristojne gasilske organizacije.".
21. člen 
V 47. členu se:
(440) (441) – v točki 1.3 Bitnje BI 8, BI 13 in BI 17 v prvem odstavku črta besedilo prve alineje, v četrti alineji se črta beseda "simetrične";
– v drugem stavku drugega odstavka za besedilom "pisarniške dejavnosti" črta pika in doda besedilo, ki se glasi:
"ter delavnice pod pogojem, da obseg dejavnosti vključuje le do 10 zaposlenih in da dejavnost ne potrebuje parkirnih površin za tovorna vozila, avtobuse ali gradbene stroje.";
(462) – v naslovu točke 1.4 se zabesedo "Bitnje" dodajo oznake EUP "BI 5, BI 6, BI 7, Bi 9,";
(466) [8.38] – točka 1.7 v celoti črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
"1.7 Bobovek BO 1/1, 2, 3, 4, 5, 8
(1) Območje je z Uredbo o Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju (Uradni list RS, št. 34/16) in Odlokom o Naravnem rezervatu Glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju (Uradni list RS, št. 39/16) razglašeno za naravni rezervat. V EUP so dovoljene gradnje in prostorske ureditve, ki jih dopuščata akta o zavarovanju naravnega rezervata.
(2) Območje centralnih dejavnosti EUP BO 4 je potrebno fizično ločiti od naravnega rezervata tako, da se na mejo rezervata postavi ograjo.
(3) V območju naravnega rezervata se delno ohranja stavbna zemljišča namenjena površinam za oddih, rekreacijo in šport (ZS) EUP BO 1/2, BO 1/4 in BO 1/5. Na teh zemljiščih je dopustno izvajati dejavnosti, ki so v skladu z varstvenimi cilji določene na ureditveni situaciji (karta iz 5. člena uredbe in odloka o zavarovanju).
(4) Gradnje na območju naravne vrednote se ne sme izvajati v nočnem in večernem času. Javna razsvetljava in razsvetljava gradbišča ni dovoljena. Luči ob objektih morajo biti opremljene s svetlobnimi tipali in ne smejo oddajati svetlobe nad vodoravnico.";
(466) – v točki 1.10 Bobovek BO 4/1 in BO 4/2 v naslovu oznaki EUP "BO 4/1 in BO 4/2" spremenita v "BO 4";
– v drugem odstavku:
• besedilo prvega stavka spremeni tako, da se glasi:
»Na zahodnem delu EUP BO 4 je določeno vplivno območje naravnega rezervata, ki je opredeljeno v ureditveni situaciji z Uredbo in Odlokom o Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku.«;
• v drugem stavku črta besedilo "(v podenoti EUPBO 4/2)";
(437) – v točki 1.12 Breg ob Savi BRS 7/2 kratici "NV" izpišeta z besedilom "naravne vrednote";
(233) – v točki 1.16 Britof BR 5/1 besedilo "posegih v prostor" nadomesti z besedilom "gradnjah novih objektov". Na koncu točke doda nov stavek, ki se glasi:
"V delu EUP kjer že prevladujejo manjši nakloni od predpisanih, je dovoljen naklon strešin v razponu od 12°–25°.";
(470) [38] za točko 1.26 doda nova 1.26 a točka, ki se glasi:
"1.26 a Kokrica KO 18 
(1) Območje je bilo realizirano na podlagi zazidalnega načrta in je namenjeno stanovanjskim površinam, stavb v nizu ter eno in dvostanovanjskih prostostoječih stavb.
(2) Nadzidave stavb v območju niso dovoljene.
(3) Z gradnjo dozidav se ne sme porušiti urbanističnega koncepta, ki je bil določen z zazidalnim načrtom.
(4) Ohranjati je potrebno obstoječe naklone strešin in smeri slemen.«;
(482) – besedilo podtočke 1.28.2 spremeni tako, da se glasi:
"Pri obnovi fasad blokov, stolpičev in stolpnic je potrebno upoštevati:
– Barvne smernice za obnovo večstanovanjskih objektov na območju MOK – Vzhod, kareji 1–5, izdelovalec Scapelab d.o.o., Ljubljana, Katarina Hostar, november 2011;
– Barvne smernice za obnovo večstanovanjskih objektov na območju MOK – Zahod, kareji 6–10, izdelovalec Scapelab d.o.o., Ljubljana, Katarina Hostar, marec 2012.";
– za točko 1.30 dodata dve novi 1.30 a in 1.30 b točki, ki se glasita:
(108) "1.30 a Kranj Čirče KR Č 6
Dovoljena je sprememba namembnosti dela obstoječega gospodarskega poslopja (do največ 1/4 dolžine) v trgovino in delavnico (servis) hidravličnih cevi, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 144/1 k.o. Čirče.
(470) 1.30 b Kranj Čirče KR Č 13
V EUP je na še nepozidanih površinah dovoljena gradnja eno in dvostanovanjskih stavb.";
– za točko 1.32 dodajo nove 1.32 a,1.32 b in 1.32 c točke, ki se glasijo:
(379) »1.32 a Kranj Drulovka KR D 5
Dopustno je drugačno oblikovanje strehe nadstreška na zemljišču parc. št. 13/1 k.o. Drulovka kot to določa 17. člen tega odloka, pod pogojem, da pozidanost zemljišča ni presežena ter da so zagotovljeni ustrezni odmiki.
[6] 1.32b Kranj Drulovka KR D9/1 
Na zemljišču parcelne številke 502/8 in 502/9, k.o. Drulovka je dopusten višinski gabarit objekta K + P + 1 + M.
[25] 1.32c Kranj Drulovka KR D17 
Na gozdnem zemljišču parc. št. 427/14 k.o. Drulovka je dovoljena izvedba avtobusnega obračališča na način, da se v čim večji meri ohranja obstoječa drevesna vegetacija.";
(424A) (437) – besedilo točke 1.33 Kranj Drulovka KR D 10/1 črta in se ga nadomesti z besedilom, ki se glasi:
[8.40] (273) (464) "1.33 Kranj Jedro KR J 2/1
(1) V EUP ni dovoljena gradnja novih stanovanj ali sprememba namembnosti obstoječih dejavnosti v stanovanjsko namembnost.
(2) Na zemljišču parc. št. 989/4,5 k.o. Kranj je za že zgrajen steklenjak (zimski vrt na južni strani paviljonskega objekta Globus) možno pridobiti upravno dovoljenje za gradnjo, pod pogojem pridobitve pozitivnega mnenja pristojnega Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe Mestne občine Kranj in ZVKD.";
(467) – v točki 1.35 Kranj jedro KR J 3 doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) V EUP je do izgradnje poslovno upravnega središča dopustna ureditev parkirišč (tudi za avtodome).";
(417) – na začetku točke 1.37 Kranj jedro KR J 5, KR J 6, KR J 34, KR J 37 doda številka "(1)", na kocu točke pa doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Do realizacije predvidenega križišča je v EUP KR J 37 na zemljišču parc. št. 912/2 k.o. Kranj za že zgrajeno parkirišče možno pridobiti upravno dovoljenje za gradnjo, pod pogojem, da se parkirišče zazeleni in da se izvedejo izravnalni ukrepi za varstvo arheoloških ostalin, ki se določijo ob izdaji kulturnovarstvenih pogojev Zavoda. Oglaševalni panoji pa morajo biti umeščeni tako, da ne ovirajo preglednosti v križišču.";
(477) – v točki 1.42 Kranj jedro KR J 17/1 na koncu prve alineje drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
"posebno pozornost je potrebno posvetiti fasadi (le ta se lahko obnovi ali izvede nova obešena fasada)";
(474)) – v točki 1.45 Kranj jedro KR J 25 v drugem stavku prvega odstavka črta beseda "javnim", na koncu pa se doda besedilo, ki se glasi: »V postopku pridobivanja natečajnih rešitev sodeluje v vseh fazah tudi strokovnjak s področja varstva kulturne dediščine, ki skrbi da se upošteva vsebinske pogoje s področja varstva kulturne dediščine tako pri pripravi natečajnega gradiva kot pri ocenjevanju natečajnih rešitev.«;
(278) – na začetku točke 1.48 Kranj jedro KR J 33 doda številka "(1)", na kocu točke pa doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) V obstoječem objektu na zemljišču parc. št. 439 k.o. Kranj je dovoljena tudi proizvodna in obrtna dejavnost.";
[12] – točka 1.49 Kranj Labore KR L1 v celoti črta;
[21] (454) (453) – v točki 1.51 Kranj Planina KR PL 3 na koncu drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
"Na zemljišču parcelne številke 279/23 k.o. Primskovo je dovoljena gradnja avtopralnice (legalizacija v obstoječih gabaritih in izrabi prostora). Na površinah zelenic stanovanjske soseske so dovoljene tudi ureditve otroških igrišč in površin za vrtičkarstvo, v skladu s projektom »Prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina.«;
[8.42] (301) (453) (486) – besedilo točke 1.52 Kranj Planina KR PL 12 nadomesti z besedilom, kise glasi:
»(1) Območje je namenjeno stanovanjski in poslovni dejavnosti, garažni hiši in verskemu centru.
(2) Na zahodnem delu območja, v križišču Likozarjeve ulice in Ceste Rudija Šeliga, je potrebno upoštevati predvideno izgradnjo krožišča (R=60 m), ob vzhodni vpadnici (Cesta Rudija Šeliga) pa ohranjati 6 m širok koridor za izgradnjo kolesarske steze in hodnika za pešce.
(3) Območje se prometno navezuje na Cesto Rudija Šeliga. Za izvedbo priključkov območja EUP KR PL 12 na Cesto Rudija Šeliga je potrebno izdelati prometno študijo. Maksimalni višinski gabarit stavb je (K) + P + 2 + M.
(4) Do realizacije dopustnih vrst objektov glede na namen, opredeljenih v prvem odstavku tega člena, so dovoljene ureditve površin za vrtičkarstvo.«
[8.41] (453) (454) – besedilo drugega odstavka točke 1.53 Kranj Planina KR PL 17 spremeni tako, da se glasi:
"(2) V EUP je dovoljena nadzidava garažnih objektov, gradnja garažnih kleti pod pogojem, da se po izgradnji vzpostavi obstoječa parterna raba (zelenice, igrišča, parkirišča), ureditev športnega parka ali ureditev manjših športnorekreacijskih objektov s spremljajočimi stavbami malega merila. Na površinah zelenic stanovanjske soseske so, v skladu s predpisanimi kriteriji, dovoljene tudi ureditve površin za vrtičkarstvo. Strokovno podlago ureditve vrtov potrdi pristojna strokovna služba za prostor.";
[37] (455) (456) – v točki 1.56 Kranj Planina KR PL 23/2, 3 besedilo četrtega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"(4) V podenoti KR PL 23/2 so dovoljeni še naslednji posegi:
– ob Cesti talcev, vzhodno od trgovske šole, je dovoljena gradnja poslovno stanovanjske stavbe,
– na zemljišču parc. št. 182/31 k.o. Huje je dovoljena gradnja stavbe centra trajnostne mobilnosti in tržnice,
– na zemljišču parcelne številke 182/11 k.o. Huje je dovoljena gradnja garažne stavbe.";
[11] – besedilo točke 1.57 Kranj Planina KR PL 37 se v celotispremeni tako, da se glasi:
"(1) Območje se nahaja ob vzhodni mestni obvoznici v bližini Delavskega mosta in je namenjeno gradnji večstanovanjskih stavb za bivanje s spremljajočimi dejavnostmi.
(2) Višinski gabarit v območju je P + 3 + M do P + 4 + M in pada s severne proti južni strani območja.
(3) Ker območje predstavlja pomembno vstopno točko v mesto se urbanistično-arhitektonske rešitve za gradnjo novih stavb in objektov v tej EUP pridobijo z natečajem.";
[8.42] (453) – za točko 1.58 doda nova 1.58 a točka, ki se glasi:
"1.58 a Kranj Planina KR PL 40/1
Do realizacije dopustnih vrst objektov glede na namensko rabo prostora PO, so dovoljene tudi ureditve površin za vrtičkarstvo.";
[35] – za točko 1.59 doda nova 1.59a točka, ki se glasi:
"1.59a Kranj Planina KR PL 41 
V območju obstoječega podhoda pod Cesto talcev se lahko uredi plezalna stena za otroke. V območju obstoječega podhoda pod Cesto Rudija Šeliga se dovolijo ureditve za šport in dejavnosti, kot so rolkanje, rolanje ipd., pod pogojem, da se zagotovi ustrezna varnost vseh uporabnikov podhoda.";
(302) – za točko 1.60 doda nova 1.60a točka, ki se glasi:
"1.60 a Kranj Planina KR PL 51
Gozdne površine so namenjene doživljajskemu igrišču z otroškimi igrali. Območje je dopustno na gozdnem robu zavarovati z gozdnogojitveno prilagoditvijo grmovnega sloja. Vse ureditve je potrebno predhodno uskladiti z institucijo pristojno za ohranjanje narave. ";
[9] – za točko 1.62 doda nova 1.62a točka, ki se glasi:
"1.62a Kranj Primskovo KR P17/2
Na zemljišču parc. št. 1315/1 in 1315/2 k.o. Primskovo je potrebno zagotavljati 5% delež zelenih površin.";
[34] – točka 1.63 spremeni tako, da se glasi:
"1.63 Kranj Primskovo KR P 17/3
(1) V območju zemljišč parc. št. 1288/1, 1289/2, 1289/3, 1290/4, 1290/6, 1292/2, 1289/4 in 1290/5, k.o. Primskovo je dopustna gradnja turistično-gostinskega objekta z nastanitvenimi kapacitetami.
(2) Na zemljiščih parcelnih številk 1280/1, 1283/1, 1281/1, 1285/6, 1282/1, 1285/5, 1284/1,1304/2, 1275-del, 1277/1-del, 1273/1-del, 1276-del, 1278-del, 1274-del, vse k.o. Primskovo je dopustna gradnja avtomehanične delavnice.";
(275) – v točki 1.74 Kranj Sava KR SA 7/1, 2 za besedilom "k.o. Kranj)" doda besedilo, ki se glasi: "in proizvodne dejavnosti (na zemljišču parc. št. 414 k.o. Kranj)";
[24] (451) – za točko 1.74 doda nova 1.74 a točka, ki se glasi:
"1.74 a Kranj Sava KR SA 10
(1) Območje centralne čistilne naprave Kranj, ki je namenjeno čiščenju odpadnih voda in ravnanja z nenevarnimi odpadki.
(2) Poleg navedene osnovne dejavnosti območja je v območju dovoljena tudi gradnja spremljajočih dejavnosti (upravna stavba, avtomehanična delavnica in garaže ter drugi spremljajoči objekti), na severnem delu območja pa tudi športna igrišča in bife.";
[23] (286) – za točko 1.77 doda nova 1.77 a točka, ki se glasi:
"1.77 a Kranj sever KR SE 1/1
(1) V EUP je dovoljena gradnja stavb za kratkotrajno nastanitev športnikov.
(2) Pri gradnji tribun se dostopnost funkcionalno oviranih oseb zagotavlja v parterju.";
(270) – v naslovu točke 1.79 se pri oznaki "KR SE 15/1, 2" črta številka "2";
– za točko 1.80 doda nova 1.80a točka, ki se glasi:
»1.80a Kranj sever KR SE 19 
Nadzidava (druge etaže) poslovnega objekta tovarne Gorenjska oblačila (EŠD 27471) je dovoljena v skladu z izdanim kulturnovarstvenim soglasjem št. 35101-0061/2017-3 z dne 26. 1. 2017.«
[8.41] (453) – v točki 1.82 Kranj sever KR SE 21 za prvim stavkom doda besedilo, ki se glasi:
"Na teh površinah je, v skladu s predpisanimi kriteriji, dovoljena tudi ureditev površin za vrtičkarstvo. Strokovno podlago ureditve vrtov potrdi pristojna strokovna služba za prostor.";
– za točko 1.88 dodata dve novi 1.88 a in 1.88 b točki, ki se glasita:
[8.43] (452)"1.88 a Kranj Stražišče KR ST 18
Dovoli se sprememba namembnosti obstoječega samskega doma v večstanovanjsko stavbo s 27 do 33 % deležem varovanih stanovanj, pod pogojem zagotovitve ustreznih parkirnih mest v parterju, kleti ali v neposredni bližini.
(457) 1.88 b Kranj Stražišče KR ST 23
Na zemljišču parc. št. 637 k.o. Stražišče je dovoljena obdelava nevarnih in nenevarnih odpadkov.";
[8.44] (485) – za točko 1.93 doda nova 1.93 a točka, ki se glasi:
"1.93 a Kranj Šmarjetna gora KR Š 26/9
Na zemljišču parc. št. 1100/1 k.o. Kranj je za potrebe Kluba lokostrelcev dovoljena postavitev nadstrešnice.";
[5] – za točko 1.97 doda nova 1.97a točka, ki se glasi:
"1.97a Letenice LE 9
Na zemljišču parcelne številke 433 in 434. k.o. Goriče je dovoljena gradnja objektov za potrebe kmetije.";
– za točko 1.99 dodata dve novi 1.99 a in 1.99 b točki, ki se glasita:
(450) "1.99 a Mlaka pri Kranju ML 1/2
Na zemljišču parc. št. 344/2 in 345/9 k.o. Kokrica je dovoljena gradnja stanovanjske hiše na mestu prej odstranjenega objekta, s smerjo slemena sever – jug.
(255) 1.99 b Mlaka pri Kranju ML 4/2
Na zemljišču parc. št. 144/7,10,11 k.o. Vojvodin Boršt I je dovoljena gradnja (legalizacija) večstanovanjskega objekta (trostanovanjske hiše) v obstoječih gabaritih in izrabi prostora, obstoječih odmikih od sosednjih parcel pod pogojem pridobitve pisnih soglasij mejašev ter zagotovitvi ustreznega števila parkirnih mest na lastnem zemljišču ali pa se le-te zagotovi v neposredni bližini skladno petemu odstavku 21. člena, točke 2.4.7. Mirujoči promet.";
(230) – za točko 1.101 doda nova 1.101 a točka, ki se glasi:
"1.101 a Orehovlje OR 1/1
Na zemljišču parc. št. 170/5,6,7,8,9,10,11,12 k.o. Britof je dovoljena gradnja (legalizacija) večstanovanjskega objekta s štirimi stanovanji, z višinskim gabaritom K + P + 1 + M, minimalnim deležem odprtih bivalnih površin (OBD) 10 % in minimalnim odmikom od meje sosednjega zemljišča 0,50 m. Za navedeni odmik (0,50 m) je potrebno pridobiti pisno soglasje lastnikov sosednjih zemljišč (mejašev). Za večstanovanjski objekt je potrebno na parceli, namenjeni gradnji, zagotoviti ustrezno število parkirnih mest ali pa se le te zagotovi v neposredni bližini skladno petemu odstavku 21. člena točke 2.4.7. Mirujoči promet.";
(469) – v točki 1.104 Planica PLA 3 in PLA 9 besedilo prvega stavka nadomesti z besedilom:
"Območje obstoječih počitniških hiš se nahaja v vplivnem območju cerkve Sv. Gabriela.";
(408 A, B) – za točko 1.105 doda nova 1.105 a točka, ki se glasi:
"1.105 a Podreča PO 2/2
Na zemljišču parc. št. 979/5 k.o. Podreča je dovoljena gradnja (legalizacija) stanovanjske stavbe pod pogojem zagotovitve minimalne parcele, namenjene gradnji (odkup dela zemljišča parc. št. 979/6 in 978/8 k.o. Podreča) in dostopa do objekta. Na zemljišču parc. št. 979/7 k.o. Podreča je dovoljena gradnja (legalizacija) stanovanjske stavbe pod pogojem zagotovitve minimalne parcele, namenjene gradnji (odkup dela zemljišča parc. št. 979/6 k.o. Podreča) in dostopa do objekta z juga. Odmiki obeh stavb od parcelnih mej so lahko manjši od predpisanih v 12. členu odloka.";
(395) – na začetku točke 1.108 Praše PRA 1/1, 2 doda številka "(1)", na kocu točke padoda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Nova parcelacija zemljišč parc. št. 38/3 in 38/1 k.o. Praše mora preko teh zemljišč zagotoviti dostop do EUP PRA 4.";
(437) – v točki 1.111 Predoslje PR 19/1 kratica "NV" izpiše z besedilom "naravne vrednote";
(168) (349) (350 A,B) (441) – v točki 1.127 Žabnica ŽA 6/1, 2, 3, 4 v prvem odstavku črta besedilo prve alineje, v četrti alineji se črta beseda "simetrične";
 v drugem stavku drugega odstavka za besedilom "pisarniške dejavnosti" črta pika in doda besedilo, ki se glasi:
"ter delavnice pod pogojem, da obseg dejavnosti vključuje le do 10 zaposlenih in da dejavnost ne potrebuje parkirnih površin za tovorna vozila, avtobuse ali gradbene stroje.";
– na koncu točke dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
"(4) V EUP ŽA 6/2 je na zemljišču s parc. št. 1412/2 k.o. Žabnica dopustna gradnja eno ali dvostanovanjske stavbe, ki je namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi v skladu s splošnimi določili PIP za SSe(s).
((5) V EUP ŽA 6/4 je na zemljišču s parc. št. 1972/1 in 1973/3 k.o. Žabnica dopustna gradnja eno ali dvostanovanjskih stavb brez spremljajočih dejavnosti v skladu s splošnimi določili PIP za SSe.".
22. člen 
V 3. točki 48. člena se:
[33] – v točki 3.4 prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predvidena je celovita prenova opuščenega (degradiranega) industrijskega območja. EUP je namenjena obrtnim, skladiščnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim ter objektom za šport, rekreacijo in prosti čas.«
(362) – v točki 3.10 Kranj Čirče KR Č 12 za besedilom "športnim dejavnostim" doda besedilo "ter bivanju";
(279) – na koncu točke 3.11 Kranj Jedro KR J 1 doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
"(7) Na zemljiščih parc. št. 356/4, 366/1, 367/1,3, 372/1,2 k.o. Kranj je v obstoječem objektu dopustno ohranjati obstoječo obrtno dejavnost.";
(281) – v točki 3.16 Kranj Kanjon Kokre KR K 4/1, 2, KR K 5 in KR K 6 na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
"Načrtovane rešitve naj vključijo tudi prezentacijo ruševin Jurijevega mlina.";
– v petem odstavku na koncu prve alineje doda besedilo, ki se glasi: " in drugih obstoječih legalnih objektov,";
[12] – za točko 3.16 doda nova 3.16a točka, ki se glasi:
"3.16a Kranj Labore KR L1 
(1) EUP je namenjena industrijskim, proizvodnim, skladiščnim in servisnim dejavnostim (IP).
(2) Pri načrtovanju je potrebno:
– zagotoviti ustrezno ureditev zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov,
– na stiku proizvodnih in stanovanjskih območij zagotoviti ustrezne odmike in zelene pasove,
– zagotoviti linijsko visokodebelno vegetacijo ob vzhodni mestni obvoznici,
– zagotoviti potrebno število parkirnih mest,
– upoštevati predvideno rekonstrukcijo vzhodne mestne obvoznice kot štiripasovnice,
– upoštevati novo cesto (podaljšek Delavske ceste).
(3) Do uveljavitve OPPN je, poleg dovoljenih posegov iz (1) točke tega člena, dovoljena:
– gradnja prizidkov skladišč (maksimalnih tlorisnih dimenzij 9,6 m × 6,20 m + 12,5 m × 26,8 m + 45,6 m × 12,9 m + 6,0 m × 5,0 m) na zemljišču parcelne številke 325/5, k.o. Stražišče,
– gradnja industrijskega objekta (maksimalnih tlorisnih dimenzij 87,0 m × 15,0 m in višinskega gabarita do 12 m) na zemljišču parcelne številke 325/8, k.o. Stražišče,
– gradnja industrijskega objekta (maksimalnih tlorisnih dimenzij 63,0 m × 25,0 m in višinskega gabarita do 13,0 m) na zemljišču parcelne številke 325/12, k.o. Stražišče,
– gradnja industrijskega objekta (maksimalnih tlorisnih dimenzij 76,0 × 25,0 m + 85,0 m × 20,0 m in višinskega gabarita 19,0 m) na zemljišču parcelne številke 339/11, 339/12, 339/2, 339/14 in 335/9, k.o. Stražišče,
– odstranitev stanovanjske hiše na zemljišču parcelne številke 337/12, k.o. Stražišče,
– postavitev šotorskega skladišča (maksimalnih tlorisnih dimenzij 30,m × 15,0 m) na zemljišču parcelne številke 312/25, 337/13, 337/10, 337/11, 337/12 in 337/3, k.o. Stražišče.";
(318) (319) – v točki 3.17 Kranj Labore KR L 2/1, 2 v drugem odstavku besedilo četrte alineje spremeni tako, da se glasi:
– "višinski gabariti stavb naj ne presegajo višinskih gabaritov obstoječih stavb v sosednjem območju z oznako EUP KR L 1, maksimalni FZ celotnega območja je 0,45.";
– besedilo tretjega odstavka se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
"(3) Do uveljavitve OPPN je, poleg dovoljenih posegov iz 1. točke 48. člena odloka IPN, na zemljiščih parc. št. 314/1,2,3,4 k.o. Stražišče dovoljena gradnja treh proizvodno-poslovnih objektov v skladu s Prilogo 3 (SD IPN – 1): Usmeritve za gradnjo objektov v EUP KR L 2/1, ki so sestavni del tega odloka. Višinski gabariti stavb pa ne smejo presegati višinskih gabaritov obstoječih stavb v sosednjem območju proizvodnih dejavnosti z oznako EUP KR L1.";
(448) –na začetku točke 3.23 Kranj Vzhodna mestna obvoznica KR OV 1 in KR OV 2 doda številka "(1)", na kocu točke pa doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Do uveljavitve OPPN je, poleg dovoljenih posegov iz 1. točke 48. člena odloka IPN, v EUP KR OV 1 (križišče pri Qlandiji) na zemljišču parc. št. 350/6, 505/4, 343/4 in 111/5 vse k.o. Čirče dovoljena začasna izvedba parkirišč in manipulacijskih površin pod pogojem, da jih uporabnik ob realizaciji križišča odstrani.";
(297C) (453) – v naslovu točke 3.24 Kranj Zahodna mestna povezovalna cesta KR OZ 1, KR OZ 2, KR OZ 3, KR OZ 4, ŠH 16, ŠH 17 in ŠH 18 oznaka EUP "KR OZ 1"spremeni v oznako"KR OZ 1/1, 2, 3";
– na koncu točke doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Do uveljavitve OPPN so poleg dovoljenih posegov iz 1. točke 48. člena odloka IPN, v koridorju infrastrukture, dovoljene:
– gradnje parkirišč in odprtih skladišč za proizvodno dejavnost v EUP KR OZ 1/2,
– ureditve površin za vrtičkarstvo v EUP KR OZ1/1 in KR OZ 1/3, v skladu s predpisanimi kriteriji. Strokovno podlago ureditve vrtov potrdi pristojna strokovna služba za prostor.";
(488) –na začetku točke 3.26 Kranj Planina KR PL 33/2 doda številka "(1)", na kocu točke padoda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Do uveljavitve OPPN je, poleg dovoljenih posegov iz 1. točke 48. člena odloka IPN, na zemljišču parc. št. 336/1 k.o. Čirče dopustna začasna ureditev ograjenega pasjega parka.";
[7]v točki 3.28 Kranj Primskovo KR P 18/1 drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
"Z obzirom na lego v prostoru je območje namenjeno poslovnemu središču mesta, in sicer poslovnim, storitvenim, sejemskim, razstaviščnim, trgovskim in gostinskim dejavnostim, stavbam za znanstveno raziskovalno delo, raziskovalnim laboratorijem ter garažnim stavbam, skladiščem, gasilskim stavbam in bencinskim servisom ter površinam in objektom mirujočega prometa.";
(165) – v točki 3.29 Kranj Primskovo KR P 24 v tretjem odstavku številka "0,40" nadomesti s številko "0,52";
– četrtem odstavku za besedo "dovoljene" doda besedilo, ki se glasi: "rekonstrukcije obstoječih objektov in manjše dozidave ter";
(418C) – v točki 3.30 Kranj Sava KR SA 2 v prvem stavku prvega odstavka za besedo "storitvenih," doda beseda "skladiščnih,";
– drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Do uveljavitve OPPN je, poleg dovoljenih posegov iz 1. točke 48. člena odloka IPN, dovoljena gradnja dveh montažnih skladiščnih objektov na zemljišču parc. št. 1143/1,3, 1139/1, 1119, 1120/1,2, 1117/1, 1121, 1122 in 1138/2 k.o. Kranj, ki jih bo možno v primeru drugačnih urbanističnih rešitev v OPPN odstraniti ter sprememba namembnosti zakonito zgrajenih stavb, v skladu z namensko rabo območja.";
(276) – na začetku točke 3.31 Kranj Sava KR SA 4 doda številka "(1)", na kocu točke padoda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Do uveljavitve OPPN se, poleg dovoljenih posegov iz 1. točke 48. člena odloka IPN, v objektu s parc. št. 1270 k.o. Kranj dovoljuje sprememba namembnosti za naslednje dejavnosti: organizacija kulturnih in umetniških prireditev, organizacija in vodenje projektov, organizacija izobraževalnih in kreativnih delavnic, izvajanje mladinskih kulturnih dejavnosti, izvajanje založniške dejavnosti, izdelovanje umetniških in rokodelskih izdelkov, oblikovanje in distribucija medijskih vsebin, fotografiranje, snemanje in izdajanje foto, video in avdio zapisov, sodelovanje z ostalimi organizacijami in združevanji ter gostinska dejavnost.";
[28] (418 B) – v točki 3.32 Kranj Sava KR SA 5 v prvem odstavku besedilo pete alineje spremeni tako da, se glasi:
• "višinski gabariti stavb naj ne presegajo višine 25 m nad obstoječim terenom, maksimalni FZ celotnega območja je 0,45.",
• besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"(2) Do uveljavitve OPPN je, poleg dovoljenih posegov iz 1. točke tega člena, dovoljena gradnja novega skladišča na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta, na zemljišču parcelne številke 1257/20, 1257/50 – del, obe k.o. Kranj in postavitev šotora, na zemljišču parcelne številke 1257/50 – del, k.o. Kranj, gradnja (legalizacija) proizvodnega objekta, na zemljišču parc. št. 1257/1, 1257/18, obe k.o. Kranj, pod pogojem zagotovitve potrebnih parkirnih mest, v obsegu kot so potrebne za dejavnost na omenjeni lokaciji oziroma izgubljena parkirna mesta zagotoviti drugje ter sprememba namembnosti zakonito zgrajenih stavb v severnem in osrednjem delu območja, v skladu z namensko rabo območja.";
(303) – točki 3.33 Kranj Sava KR SA 6/1 na koncu četrtega odstavka črta ločilo "pika" in doda besedilo, ki se glasi:
"in gradnja (legalizacija) poslovno stanovanjske stavbe na parc. št. 249/15 in 249/36 k.o. Huje, pod pogojem zagotovitve potrebnih parkirnih mest v neposredni bližini.";
(304) – v točki 3.34 Kranj Sava KR SA 6/2 v tretjem odstavku v tretji alineji gabarit "K+P+2" spremeni v "K+P+3", v peti alineji pa se številka "0,35" spremeni v številko "0,40";
– na kocu točke doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Do uveljavitve OPPN so poleg dovoljenih posegov iz 1. točke 48. člena odloka IPN, dovoljene tudi ureditve urbanih vrtov na podlagi izdelane strokovne podlage, ki jo potrdijo strokovne službe občine.";
(424 B) – v točki 3.35 Kranj Sava KR SA 8 v drugem odstavku za besedo "storitvene" črta besedilo "in druge podobne";
– peti alineji tretjega odstavka se številka"0,35" spremeni v številko "0,40";
– besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Do uveljavitve OPPN je, poleg dovoljenih posegov iz 1. točke 48. člena odloka IPN, dovoljena gradnja nadkrite terase pred gostinskim lokalom – bifejem na zemljišču parc. št. 516/1 in 516/9 k.o. Drulovka ter sprememba namembnosti zakonito zgrajenih stavb, v skladu z namensko rabo območja.";
[8.41] (453) – na začetku točke 3.38 Kranj Struževo KR S 15 doda številka "(1)", na kocu točke padoda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Na celotnem območju so, poleg dovoljenih posegov iz 1. točke 48. člena odloka IPN, do uveljavitve OPPN, v skladu s predpisanimi kriteriji, dovoljene tudi ureditve površin za vrtičkarstvo. Strokovno podlago ureditve vrtov potrdi pristojna strokovna služba za prostor.";
(269) – za točko 3.38 doda nova 3.38 a točka, ki se glasi:
"3.38 a Kranj Zlato Polje KR Z1
V osrednjem območju kompleksaZlato Polje (KR Z1), je poleg univerzitetnih in srednje šolskih dejavnosti dopusten tudi razvoj drugih družbenih dejavnosti na področju zdravstva, socialnega in otroškega varstva, kulture, znanosti, javne uprave in pravosodja.";
[8.41] (453) – v točki 3.40 Kranj Zlato Polje KR Z 8/1, 2 doda nov peti odstavek, ki se glasi:
"(5) Na celotnem območju KR Z8/1,2 so poleg dovoljenih posegov iz 1. točke 48. člena IPN, do uveljavitve OPPN, v skladu s predpisanimi kriteriji, dovoljene tudi ureditve površin za vrtičkarstvo. Strokovno podlago ureditve vrtov potrdi pristojna strokovna služba za prostor.";
[8.41] (297C) (453) – v naslovu točke 3.41 Kranj Železniška povezava KR Ž1, KR Ž2, KR Ž3 doda oznaka EUP ", KR Ž4";
 na začetku točke doda številka "(1)", na kocu točke pa doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Do uveljavitve OPPN so poleg dovoljenih posegov iz 1. točke 48 člena, v koridorju infrastrukture dovoljene:
– gradnje parkirišč in odprtih skladišč za proizvodne dejavnosti v EUP KR Ž4,
– ureditve površin za vrtičkarstvo v EUP KR Ž1, v skladu s predpisanimi kriteriji. Strokovno podlago ureditve vrtov potrdi pristojna strokovna služba za prostor.";
(198A) – v točki 3.43 Mlaka pri Kranju ML 7/1 – 13 v prvem odstavku pri oznaki EUP ML 7/2,3,4,7,8 črta številka "7" in črta besedilo enajste alineje.
23. člen 
Priloga 1 in Priloga 3 se nadomestita z novima Prilogo 1 in Prilogo 3 (–spremembe št. 1) z enakimi nazivi in sta sestavni del tega odloka.
24. člen 
[2] (1) Karte grafičnega dela IPN MOK iz tretjega odstavka 3. člena »3. prikazi območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« – listi 5 (D2648), 19 (D2518), 20 (D2519), 21 (D2520), 26 (D2526), 28 (D2528), 29 (D2529), 34 (D2538), 35 (D2539), 40 (D2550) in 41 (D2410) se nadomestijo z novimi – spremembe št. 1.
[2] (2) Karte grafičnega dela IPN MOK iz tretjega odstavka 3. člena »4. prikazi območij enot urejanja prostora in prikazi gospodarske javne infrastrukture« – listi 5 (D2648), 19 (D2518), 20 (D2519), 21 (D2520), 26 (D2526), 28 (D2528), 29 (D2529), 34 (D2538), 35 (D2539), 40 (D2550) in 41 (D2410) se nadomestijo z novimi – spremembe št. 1.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
25. člen
Vsi postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka (SD IPN – 1), se dokončajo po določbah osnovnega Odloka IPN razen v primeru, ko stranka pisno zahteva, da se postopek vodi v skladu s tem odlokom in priloži ustrezno dokumentacijo.
26. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-9/2015-402-48/15
Kranj, dne 20. aprila 2017
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.