Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2015 z dne 25. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2015 z dne 25. 9. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2754. Zakon o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin (ZOPPGSR)

Sklepi

2755. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Celju
2756. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Kopru
2757. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v delovnih sporih
2758. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih
2759. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Mariboru
2760. Sklep o izjemnem napredovanju v naziv vrhovni sodnik
2761. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2762. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
2763. Sklep o imenovanju viceguvernerke in članice Sveta Banke Slovenije
2764. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj
2765. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2766. Uredba o enkratni pomoči uporabnikom oziroma lastnikom ribiških plovil, ki jim je bilo začasno prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova
2767. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih

Sklepi

2768. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Calgaryju, v Kanadi
2769. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Calgaryju, v Kanadi
2770. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Monoštru
2771. Sklep o ugotovitvi, da je gospodarska rast presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda

MINISTRSTVA

2772. Pravilnik o pogojih, rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja za obvezne uporabnike
2773. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev
2774. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije
2775. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev
2776. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o delih in opremi vozil
2777. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2015

USTAVNO SODIŠČE

2778. Odločba o ugotovitvi, da prvi in drugi odstavek 30. člena Zakona o financiranju občin ter četrti odstavek 15.b člena in četrti odstavek 51.b člena Zakona o lokalni samoupravi niso v neskladju z Ustavo
2779. Odločba o razveljavitvi Odloka o občinski taksi v Predjami
2780. Odločba o razveljavitvi sodbe Upravnega sodišča

SODNI SVET

2781. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto predsednika okrajnega sodišča v Ajdovščini

OBČINE

Bled

2782. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2015 – rebalans 2

Braslovče

2783. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Golob)

Dobrna

2784. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Zavrh

Kozje

2801. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Kranj

2785. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP BI 42 – Zgornje Bitnje
2786. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje (oznaka območja po OPN – Kranj Zlato Polje KR Z1)
2787. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje KR SA 2 Kranj Sava
2802. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu Vila Mezinček

Ljubljana

2803. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in postopkih zadolževanja javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Piran

2788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Piran
2789. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Obrtna cona v Luciji

Postojna

2790. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2015

Rogaška Slatina

2791. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina

Slovenska Bistrica

2792. Poslovnik o spremembah in dopolnitvah Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica

Šempeter-Vrtojba

2793. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015
2794. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Šempeter - Vrtojba

Šentrupert

2795. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki na območju Občine Šentrupert
2796. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šentrupert
2797. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šentrupert

Škofja Loka

2798. Sklep o pristopu Občine Škofja Loka k sporazumu o izvedbi odpusta dolgov

Šmartno pri Litiji

2799. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno jug – del

Železniki

2800. Odlok o spremembah Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Železniki

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti