Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2006 z dne 10. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2006 z dne 10. 2. 2006, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

497. Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev
498. Uredba o merilih, vsebini programa prestrukturiranja, pogojih za pridobitev poroštev, nadzoru in vodenju evidenc o dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim družbam v težavah
499. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za področje kulture

MINISTRSTVA

500. Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
501. Pravilnik o izdajanju soglasij k finančnemu pokritju investicijskih projektov občin
502. Pravilnik o načinu in kriterijih za ugotavljanje hujše gospodarske škode
503. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev ter o načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
504. Pravilnik o oceni tveganja za dajanje izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, na trg
505. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bruceloze pri govedu (Brucellosis)
506. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje enzootske goveje levkoze (Leucosis enzootica bovum)
507. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni Aujeszkega (Morbus Aujeszky)
537. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Krško

USTAVNO SODIŠČE

508. Odločba o ugotovitvi, da členi 314, 315, 324, 329, 353, četrti odstavek 354. člena ter točka 1 drugega odstavka 325. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev in tretji odstavek 4. člena, prva alineja prvega odstavka tarifne številke 52, prva alineja prvega odstavka tarifne številke 20 in tarifna številka 7 Tarife o taksah in nadomestilih niso v neskladju z Ustavo
509. Sklep o zavrnitvi pobude

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

510. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij, ki je bil 29. januarja 2006

OBČINE

Dravograd

511. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2006
512. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (uradno prečiščeno besedilo)
513. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2006

Ivančna Gorica

514. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja javnega zavoda Vzgojnovarstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica v plačni razred

Litija

515. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2006
516. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Litija

Medvode

517. Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Medvode

Murska Sobota

518. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Puconci

519. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci
520. Odlok o spremembah Odloka o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev
521. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Puconci – enote vrtca
522. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno-varstvenih storitev

Rogatec

523. Statut Občine Rogatec
524. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec
525. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2006
526. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec
527. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šempeter-Vrtojba

528. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi parkirišč za tovorna vozila in avtobuse, kjer se plačuje parkirnina, o višini parkirnine in načinu plačila
529. Sklep o revalorizaciji cen socialnovarstvenih storitev
530. Cenik komunalnih in ostalih storitev podjetja Občinske komunalne storitve d.o.o.

Škofljica

531. Sklep o sprejetju programa komunalnega opremljanja zemljišča v območju opremljanja ŠSE 12/5-1, Kopanke zahod in ŠSE 12/5-2 Kopanke vzhod
532. Sklep o sprejetju programa komunalnega opremljanja zemljišča v območju opremljanja ŠSE 12/6 Gabrovec, ŠSE 12/7 Gradišče, ŠSE 12/8 Lazi, ŠSE 12/5-3 Kopanke jug
533. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Žalec

534. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Vrbje ob Strugi
535. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Zarja Petrovče

Žužemberk

536. Pravilnik o spremembah Pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.

Razglasni del

Mednarodni razpisi

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave po 64. členu Zakona o medijih

Objave po Zakonu o telekomunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost