Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2006 z dne 14. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2006 z dne 14. 2. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

538. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-E)
539. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (ZNSVS-A)

Odloki

540. Odlok o plačah funkcionarjev (OdPF)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

541. Imenovanje člana Komisije za odlikovanja predsednika republike

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

610. Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju

MINISTRSTVA

542. Pravilnik o žganih pijačah
543. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec januar 2006
611. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvedbi ukrepov v zvezi z aviarno influenco

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

544. Poslovnik o delu Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

545. Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
546. Aneks št. 3 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
547. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Črnomelj za leto 2006
548. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Moste-Polje za leto 2006

OBČINE

Ajdovščina

549. Odlok o spremembi Odloka o tržnem redu v Občini Ajdovščina
550. Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina

Beltinci

551. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni razred

Borovnica

552. Sklep o uvrstitvi tajnika občinske uprave v plačni razred

Celje

553. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje III-KA
554. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb

Črenšovci

555. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2006
556. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Črenšovci

Črnomelj

557. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza

Dol pri Ljubljani

558. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve sv. Marjete v Dolu pri Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena

Dornava

559. Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2006

Grosuplje

560. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov društev in organizacij na področju socialno humanitarnih in ostalih neprofitnih dejavnosti
561. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami
562. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Grosuplje
563. Pravilnik o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje
564. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Grosuplje – naselje

Jesenice

565. Poslovnik o delu nadzornega odbora

Komen

566. Sklep o uveljavljanju rezervacije v poletnih mesecih in plačilu programov vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni in v primeru začasnega izpisa in ponovnega vpisa otroka v vrtec
567. Sklep o določitvi poslovalnega časa enot Vrtca Sežana na območju Občine Komen
568. Sklep o možnosti vpisa otrok v poldnevni program v prvem starostnem obdobju

Kranj

569. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o simbolih Mestne občine Kranj
570. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadzoru nad izvajanjem predpisov Mestne občine Kranj
571. Sklep o določitvi cene prevoza v javnem mestnem potniškem prometu
572. Sklep o prenehanju izvajanja avtobusnih linij št. 9 in št. 10

Križevci

573. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Krško

574. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Dolenja vas
575. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem nadzoru v Občini Krško
576. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni snagi in čiščenju javnih površin v Občini Krško
577. Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah v Občini Krško
578. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Krško
579. Odredba o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Krško
580. Sklep o uvrstitvi delovnih mest direktorjev javnih zavodov v Občini Krško v plačne razrede

Litija

581. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
582. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Ljubljana

583. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
584. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote
585. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območja urejanja ŠP 6/2 SKIP – del, ŠR 6/1 RC Šentvid – del in ŠI 6/1 Turbo inštitut – del

Ljubno

586. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«
587. Sklep o enkratnem denarnem prispevku za novorojence

Markovci

588. Program priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za del območja P13-O1 Novi Jork (območje GP Project-ing) – skrajšani postopek

Metlika

589. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Metlika
590. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Otroškem vrtcu Metlika
591. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2006

Nova Gorica

592. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
593. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa priprave za občinski lokacijski načrt Lavričeva – podaljšek
594. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa priprave za občinski lokacijski načrt Vodovodna
595. Odlok o lokacijskem načrtu Ob železniški postaji v Novi Gorici
596. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in invalidskih dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica
597. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
598. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka
599. Program priprave za občinski lokacijski načrt Vodovodna
600. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne Občine Nova Gorica

Podlehnik

601. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Puconci

602. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2006

Radeče

603. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Radeče

Slovenske Konjice

604. Sklep o uvrstitvi direktorjev javnih zavodov v plačne razrede

Sodražica

605. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Šmartno pri Litiji

606. Spremembe in dopolnitve Programa priprave ureditvenega načrta za širitev in sanacijo kamnoloma Kepa v Ježcah v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskih aktov Občine Šmartno pri Litiji

Trebnje

607. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
608. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Pavlinov hrib

Turnišče

609. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2006

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti