Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4292. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu (ZN-D)
4293. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-A)
4294. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP-A)
4295. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-A)
4296. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (ZPLD-1A)
4297. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji (ZPol-E)
4298. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB4)

MINISTRSTVA

4336. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja

USTAVNO SODIŠČE

4337. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

OBČINE

Ajdovščina

4299. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2005

Celje

4300. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I«
4301. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Prekorje in za območje Škofja vas
4302. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev – Habjanov hrib in za območje Osenca
4303. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za zemljišče v k.o. Škofja vas
4304. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Medlog
4305. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje
4306. Sklep o javni razgrnitvi predloga Občinskega lokacijskega načrta za območje Bukovžlak – SV 1
4307. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III-KA
4308. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Industrija jug – območje ČRET MTC 1

Dobrova-Polhov Gradec

4309. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Dobrova-Polhov Gradec

Grosuplje

4310. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih za enotno oblikovno podobo objektov za oglaševanje

Kamnik

4311. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje K 26 Kamniška Bistrica
4312. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje K 7 Alprem

Kranj

4313. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije Kokra

Krško

4314. Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško
4315. Obvezna razlaga 1., 2. in 7. člena Odloka o določitvi kriterijev za gradnjo zidanic in lop (Uradni list SRS, št. 48/87)
4316. Sklep o ustanovitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1354/2, parc. št. 857/17 in parc. št. 857/16, k.o. Leskovec
4317. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 797/6, parc. št. 797/7 in parc. št. 797/9, k.o. Leskovec in o ustanovitvi javnega dobra na zadevnih nepremičninah

Moravske Toplice

4318. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij na lokalnih cestah in javnih poteh za leto 2005
4319. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2005

Podlehnik

4320. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za južni del območja P21-S1/1 v naselju Podlehnik

Slovenska Bistrica

4321. Pravilnik o financiranju ljubiteljske kulture na območju Občine Slovenska Bistrica
4322. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
4323. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi športnih objektov v Občini Slovenska Bistrica
4324. Odredba o razporeditvi polnega delovnega časa, poslovnega časa ter uradnih ur v Občinski upravi Občine Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

4325. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2005
4326. Odlok o razglasitvi varovanja funkcionalnega zemljišča z dostopi h kulturnemu spomeniku lokalnega pomena Grad Konjice
4327. Sklep o določitvi nižjega števila otrok glede na normativ v oddelkih vrtca v KS
4328. Sklep o določitvi najmanjšega števila otrok, ko je vrtec dolžan pričeti in končati poslovalni čas
4329. Sklep o določitvi stroškov začasnega izpisa otroka iz vrtca

Šempeter-Vrtojba

4330. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Škofljica

4331. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o sprejetju programa komunalnega opremljanja zemljišča v območju zazidalnega načrta VS 9/10 Škofljica, morfološki enoti 1A in 2B
4332. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4333. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica, ME 5A

Trebnje

4334. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uvedbi samoprispevka za gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti in izgradnjo večnamenskega doma v Krajevni skupnosti Trebelno

Zavrč

4335. Sklep o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču
AAA Zlata odličnost