Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005

Kazalo

4294. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP-A), stran 10172.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. oktobra 2005.
Št. 001-22-108/05
Ljubljana, dne 3. novembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC DOLOČENIH ZEMELJSKIH PLAZOV VEČJEGA OBSEGA IZ LET 2000 IN 2001
(ZUOPZP-A)
1. člen
V Zakonu o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (Uradni list RS, št. 21/02) se v 1. členu dodata osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) Pogoji, soglasja in mnenja k lokacijskemu načrtu v skladu s tem zakonom imajo enak pravni učinek kot smernice in mnenja v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1).
(9) Postopki za izdajo dovoljenj za poseg v prostor po tem zakonu se v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 14/05 – popr.) vodijo kot postopki za izdajo gradbenega dovoljenja.«.
2. člen
V 2. členu se v prvem in tretjem odstavku letnica »2005« nadomesti z letnico »2010«.
3. člen
V 14. členu se v drugem odstavku letnica »2005« nadomesti z letnico »2010«.
4. člen
V 22. členu se črta tretji odstavek.
5. člen
V 24. členu se na koncu drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Rok za podajo pogojev, mnenj in soglasij je 15 dni od prejema vloge.«.
6. člen
V 25. členu se v prvem odstavku beseda »uredbe« nadomesti z besedo »odloka«.
7. člen
V 28. členu se v tretjem odstavku zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Pred sprejemom lokacijskega načrta odloči o utemeljenosti pripomb Vlada Republike Slovenije na predlog pristojnega ministra.«.
V petem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Pristojni morajo dati ali odkloniti soglasje oziroma mnenje v roku iz drugega odstavka 24. člena tega zakona, sicer se šteje, da je k dopolnjenemu osnutku lokacijskega načrta dano pozitivno soglasje oziroma mnenje.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Kolikor je ministrstvo v postopku priprave lokacijskega načrta pridobilo projektne pogoje, se z dnem izdaje soglasja oziroma mnenja k dopolnjenemu osnutku lokacijskega načrta šteje, da je dano tudi soglasje k projektni dokumentaciji za objekte na območju lokacijskega načrta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Rok za podajo projektnih pogojev je 15 dni od prejema vloge.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
8. člen
Besedilo 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če je za lokacijske načrte po tem zakonu predpisana obveznost izvedbe presoje vplivov na okolje, se za postopke presoje vplivov na okolje in za pridobitev okoljevarstvenih soglasij uporabljajo predpisi s področja varstva okolja.«.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-07/02-11/4
Ljubljana, dne 26. oktobra 2005
EPA 396-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost