Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005

Kazalo

4308. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Industrija jug – območje ČRET MTC 1, stran 10208.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Industrija jug – območje ČRET MTC 1
I.
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Industrija jug – območje ČRET MTC 1, ki ga je izdelal načrtovalec Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje. pod št. 131/05 in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje–Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Industrija-jug za območje ČRET MTC 1 so zemljišča znotraj območja, ki ga omejuje Kidričeva cesta na severu, zahodni rob Kočevarjeve ulice na zahodu, južna meja poteka v oddaljenosti cca 150 m od križišča Kočevarjeve ulice in Kidričeve ceste po južni parc. meji zemljišča s parc. štev. 260/1 in 252, nato 253/1, 276, 277, 282, 268/2, 300/6 k.o. Celje in k.o. Teharje in v oddaljenosti ca. 300 m od zahodnega roba zavije vertikalno na sever do južnega roba Kidričeve ceste.
Velikost obravnavanega območja, na katerem je predvidena izgradnja trgovsko poslovnega kompleksa, je ca. 4,5 ha.
III.
Javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Industrija-jug-območje ČRET MTC 1 se prične osem (8) dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Aljažev hrib in v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo – Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Prešernova 27, Celje ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo – Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča Županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
V.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-021/05-4200
Celje, dne 21. oktobra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost