Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005

Kazalo

4302. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev – Habjanov hrib in za območje Osenca, stran 10205.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 12., 23. in 174. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 25. 10. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev – Habjanov hrib in za območje Osenca
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) se Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev – Habjanov hrib in za območje Osenca (Uradni list SRS, št. 36/88, Uradni list RS, št. 46/96, 37/97, 55/00 in 99/01) spremeni in dopolni po projektu, ki ga je za območje Stegujev – Habjanov hrib pod št. 113/05 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o., Celje v juliju 2005.
2. člen
1. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji za območje Stegujev – Habjanov hrib (proj. št. 89/86 RC Celje – TOZD Planiranje) se dopolnijo in spremenijo po projektu, ki ga je pod št. 113/05 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o., Celje.«
3. člen
5. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki glasi:
»Območjem stavbnih zemljišč se doda novo območje z oznako »5b«, ki zajema parcele 606/2, 606/3 in 608/2 k.o. Zagrad.
Na območju stavbnih zemljišč so dovoljene gradnje stanovanjskih objektov in nadomestnih objektov, dozidave in nadzidave ter adaptacije obstoječih objektov za stanovanjske namene. Pri vseh nameravanih posegih v prostor je potrebno predhodno pridobiti ustrezno geološko mnenje.«
4. člen
Pogoji za izrabo in kvaliteto gradnje so podani v projektu iz 1. člena tega odloka.
5. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-00168/20004
Celje, dne 25. oktobra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost