Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005

Kazalo

4321. Pravilnik o financiranju ljubiteljske kulture na območju Občine Slovenska Bistrica, stran 10221.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 108/03), Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94, 22/00 in 96/02) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 21. redni seji dne 24. 10. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o financiranju ljubiteljske kulture na območju Občine Slovenska Bistrica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za ljubiteljsko kulturo, ki jih Občina Slovenska Bistrica, na osnovi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, zagotavlja v vsakoletnem občinskem proračunu.
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Slovenska Bistrica določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih ljubiteljski kulturi v Občini Slovenska Bistrica, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
2. člen
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica po sprejemu vsakoletnega proračuna sprejme Program ljubiteljske kulture Občine Slovenska Bistrica, v katerem določi razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih ljubiteljski kulturi.
Program ljubiteljske kulture natančno določa obseg sredstev za:
– sofinanciranje programov ljubiteljske kulture in delovanje društev in njihovih zvez,
– sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske kulture,
– sofinanciranje prostorov za izvajanje dejavnosti,
in določi vrsto revij, tekmovanj, razstav in drugih vsebin programov, ki so upoštevane pri točkovanju programov po tem pravilniku.
Za organizacijo določenih prireditev, revij in tekmovanj, izobraževanje kadrov in druge programe, ki v tem pravilniku niso opredeljeni, pa poleg obsega sredstev določi tudi pogoje, merila in način razdelitve sredstev.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE KULTURE
3. člen
Za kulturne ljubiteljske dejavnosti se štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot na področju književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske in video dejavnosti, varstva kulturne in naravne dediščine, razstavne in knjižnične dejavnosti ter založništva, kinematografije, radia in televizije in na drugih področjih, ki se izvajajo neprofesionalno in neprofitno.
4. člen
Za sofinanciranje ljubiteljske kulture lahko kandidirajo naslednji nosilci in izvajalci kulturne dejavnosti:
– kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki so registrirani v skladu z določili Zakona o društvih,
– skladi in agencije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju ljubiteljske kulture.
Izvajalci morajo za kandidaturo za sofinanciranje ljubiteljske kulture izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imajo sedež oziroma organizacijsko enoto v Občini Slovenska Bistrica,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti na področju ljubiteljske kulture,
– delujejo najmanj eno leto.
III. JAVNI RAZPIS
5. člen
Občinska proračunska sredstva, namenjena ljubiteljski kulturi, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
Posamezni izvajalci lahko na razpisu za proračunska sredstva lokalne skupnosti za določen program kandidirajo le enkrat.
6. člen
Javni razpis objavi Občina Slovenska Bistrica po sprejemu vsakoletnega proračuna lokalne skupnosti in po sprejemu vsakoletnega programa ljubiteljske kulture. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov in razdelitev sredstev.
Razpis se objavi najmanj v enem javnem mediju in na sedežih vseh registriranih zvez društev na področju ljubiteljske kulture na območju Občine Slovenska Bistrica. Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom najmanj 20 dni pred rokom za oddajo prijave.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le kandidature, ki so v celoti izpolnile pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 15 dni po roku za oddajo prijave.
Občina Slovenska Bistrica najkasneje v roku 30 dni od roka za oddajo prijave na javni razpis objavi predlog razdelitve proračunskih sredstev za ljubiteljsko kulturo Občine Slovenska Bistrica. Kandidati na javnem razpisu lahko v roku 8 dni vložijo pripombe na podan predlog.
Utemeljene pripombe se upoštevajo pri končni razdelitvi proračunskih sredstev za ljubiteljsko kulturo Občine Slovenska Bistrica, ki jo s sklepom sprejme župan. S posameznimi upravičenci se sklenejo ustrezne pogodbe.
IV. VSEBINE IN OBSEG SOFINANCIRAJA IZ SREDSTEV LOKALNE SKUPNOSTI
7. člen
S sredstvi občinskega proračuna Občine Slovenska Bistrica se po tem pravilniku sofinancirajo:
1. Programi ljubiteljske kulture:
– pevski zbori in komorne skupine, ki delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno društvo in izvajajo program z najmanj 40 ur vaj letno (predložiti je potrebno datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije in društva), ter so v preteklem letu izvedli najmanj en samostojni koncert ali vsaj trikrat javno nastopili (dokazila). Sofinancirajo se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in nastopi v preteklem letu na določenih območnih, medobmočnih, republiških in mednarodnih revijah iz programskega področja. Dodatno se lahko sofinancirajo nakup oblek (30% plačanih računov) ter drugi materialni stroški programa, po usmeritvah vsakoletnega programa ljubiteljske kulture;
– godbe na pihala z najmanj 40 ur vaj letno in tamburaške skupine z najmanj 40 ur vaj letno (predložiti je potrebno datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije in društva), ki delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno društvo in izvajajo program ter so v preteklem letu izvedli najmanj en samostojni koncert ali vsaj trikrat javno nastopili (dokazila). Sofinancira se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in nastopi v preteklem letu na določenih območnih, medobmočnih, republiških in mednarodnih revijah iz programskega področja. Dodatno se lahko sofinancira nakup instrumentov in oblek (30% plačanih računov) ter drugi materialni stroški programa po usmeritvah vsakoletnega programa ljubiteljske kulture. Ne sofinancira se nabava notnega materiala;
– ljudski pevci in godci, ki delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno društvo in izvajajo program z najmanj 20 ur vaj letno (predložiti je potrebno datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije in društva) in so v preteklem letu izvedli najmanj en samostojni nastop ali vsaj trikrat javno nastopili (dokazila) ter raziskujejo narodne noše in zapisujejo izvirne ljudske pesmi iz svojega lokalnega področja. Sofinancira se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in nastopi v preteklem letu na določenih območnih, medobmočnih, republiških in mednarodnih revijah iz programskega področja. Dodatno se lahko sofinancira nakup oblek (30% plačanih računov) ter drugi materialni stroški programa, po usmeritvah vsakoletnega programa ljubiteljske kulture;
– folklorne skupine, ki delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno društvo, raziskujejo običaje in plese iz svojega avtentičnega okolja in izvajajo program z najmanj 45 ur vaj letno (predložiti je potrebno datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije in društva) ter so v preteklem letu izvedli najmanj en samostojni nastop ali vsaj trikrat javno nastopili (dokazila). Sofinancira se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in nastopi v preteklem letu na določenih območnih, medobmočnih, republiških in mednarodnih revijah iz programskega področja. Dodatno se lahko sofinancira nakup oblek, rekvizitov in instrumentov (30% plačanih računov) ter drugi materialni stroški programa, po usmeritvah vsakoletnega programa ljubiteljske kulture;
– mažoretke in druge plesne skupine, ki delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno društvo, ki izvajajo program z najmanj 45 ur vaj letno (predložiti je potrebno datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije in društva) ter so v preteklem letu izvedli najmanj en samostojni nastop ali vsaj trikrat javno nastopili (dokazila). Sofinancira se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in nastopi v preteklem letu na določenih območnih, medobmočnih, republiških in mednarodnih revijah iz programskega področja. Dodatno se lahko sofinancira nakup oblek (30% plačanih računov) ter drugi materialni stroški programa, po usmeritvah vsakoletnega programa ljubiteljske kulture;
– gledališke in lutkovne skupine, ki delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno društvo in izvajajo program z najmanj 40 ur vaj letno (predložiti je potrebno datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije in društva), so v preteklem letu izvedli vsaj eno premierno predstavo ali vsaj trikrat javno nastopili s predstavami iz preteklega obdobja (dokazila). Sofinancira se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in nastopi v preteklem letu na določenih območnih, medobmočnih, republiških in mednarodnih revijah iz programskega področja. Dodatno se lahko sofinancira nakup oblek in rekvizitov za gledališke skupine (30% plačanih računov), rekviziti za lutkovne skupine (30% plačanih računov) ter drugi materialni stroški programa, po usmeritvah vsakoletnega programa ljubiteljske kulture;
– recitatorske skupine, ki jih sestavlja najmanj 5 članov in delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno društvo in izvajajo program z najmanj 20 ur vaj letno (predložiti je potrebno datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije in društva) ter so v preteklem letu izvedli vsaj eno samostojno literarno predstavo ali vsaj trikrat javno nastopili (dokazila). Sofinancira se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in število posameznih nastopov v preteklem letu;
– likovna, keramičarska, fotografska in video dejavnost, ki se izvaja v okviru samostojne sekcije društva ali samostojnega društva in vključuje najmanj 5 članov. Člani se redno, vsaj enkrat mesečno srečujejo ob nastajajočih in končanih delih posameznih članov (predložiti je potrebno datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije in društva) in so v preteklem letu izvedli vsaj eno samostojno skupno razstavo ali vsaj trikrat javno razstavljali ali vsaj desetkrat javno prikazali svoje delo (dokazila). Sofinancira se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in nastopi v preteklem letu na določenih območnih, medobmočnih, republiških in mednarodnih tekmovanjih iz programskega področja. Dodatno se lahko sofinancirajo stroški rekvizitov (30% plačanih računov) in drugi materialni stroški programa, po usmeritvah vsakoletnega programa ljubiteljske kulture. Ne financira se potrošni material (barva, čopiči, platna…).
– Drugi programi, v skladu z vsakoletnim programom ljubiteljske kulture.
2. Delovanje društev se sofinancira glede na število aktivnih članov in aktivnih sekcij društva, na podlagi dokazila o plačilu članarine (fotokopija blagajniških prejemkov ali fotokopija pologa na transakcijski račun). Delovanje zvez se sofinancira glede na število aktivnih društev, članov zveze.
3. Društvom in zvezam se za izvajanje programov sofinancirajo tudi stroški vezani na objekte, v katerih izvajajo dejavnost. Pri tem se upoštevajo dejanski funkcionalni stroški, stroški najema oziroma stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja lastnih prostorov v preteklem koledarskem letu. Kot dokazilo se upoštevajo že plačani računi. Obseg sredstev za sofinanciranje prostorov za izvajanje dejavnosti se določi z vsakoletnim programom ljubiteljske kulture. Med upravičence se sredstva delijo v enakem odstotkovnem deležu glede na dejanske stroške, dokumentirane v prijavi na razpis.
Sredstva za investicije v objekte, v katerih se izvaja dejavnost ljubiteljske kulture, se zagotavljajo v občinskem proračunu na posebni postavki.
4. Organizacija določenih območnih in medobmočnih revij in srečanj, državnih tekmovanj ter lokalnih prireditev, na katerih sodelujeta vsaj 2 različni kulturni društvi. Sofinancira se lahko objekt za izvedbo revije, srečanja, tekmovanja, oziroma prireditve in drugi materialni stroški, nastali z organizacijo.
Program ljubiteljske kulture lahko določi, da se s sredstvi lokalne skupnosti sofinancirajo tudi sodelovanja z društvi ali tekmovanja na področju ljubiteljske kulture v tujini. Za mednarodno sodelovanje ali tekmovanje je potrebno, po predhodni prijavi na razpis o sofinanciranju ljubiteljske kulture na področju Občine Slovenska Bistrica, predložiti do 1. decembra tekočega leta tudi potrdila in že plačane račune tekočega leta.
Lokalna skupnost posebej zagotavlja sredstva za sofinanciranje izvedbe prireditev ob podelitvah javnih priznanj, določenih s programom ljubiteljske kulture, za dosežke na področju ljubiteljske kulture ter ob obletnicah društev za 10, 20, 30 let delovanja.
5. Izobraževanje kadrov. Za sredstva lahko kandidirajo zveze društev ljubiteljske kulture na osnovi predlogov s strani društev ali sekcij za sofinanciranje izobraževalnih programov, ki jih organizirajo za to dejavnost registrirane in pooblaščene institucije ali zveze same.
Vsebine, določene v 4. in 5. točki tega člena se sofinancirajo v obsegu in na način, določen v vsakoletnem programu ljubiteljske kulture. Sredstva se društvom realizirajo na osnovi dokazil o nastanku obveznosti iz naslova organizacije in izvedbe prireditev oziroma izobraževanja.
Za sofinanciranje vsebin, določenih v točkah 1, 2 in 3 se upoštevajo podatki za preteklo koledarsko leto, za točki 4 in 5 pa za tekoče leto.
8. člen
Osnova za obseg sofinanciranja ljubiteljske kulture so merila, ki so priloga temu pravilniku. Merila določajo maksimalni obseg financiranja programov, v skladu s 1. in 2. točko 7. člena tega pravilnika. Dejanski obseg sofinanciranja se določi po sprejemu proračuna lokalne skupnosti in programa ljubiteljske kulture. Izvajalec je opravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na višino namenskih sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture in delovanje društev in njihovih zvez, določenih s Programom ljubiteljske kulture v Občini Slovenska Bistrica za vsako proračunsko obdobje posebej.
V. NADZOR
9. člen
Izvajalci programov morajo najkasneje do 30. 11. tekočega leta podati Občini Slovenska Bistrica letno poročilo o izvedbi programov v tekočem letu. Tako pridobljeni podatki služijo kot osnova za pripravo letnega programa ljubiteljske kulture za naslednje leto.
10. člen
Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo poslovanja in porabe dodeljenih sredstev opravljajo: nadzorni organi zvez in društev na področju ljubiteljske kulture ter strokovne službe in organi Občine Slovenska Bistrica.
VI. KONČNE DOLOČBE
11. člen
V koledarskem letu 2006 se pri zadnjem odstavku 5. točke 7. člena za sofinanciranje vsebin, kjer se upoštevajo podatki za preteklo koledarsko leto, upoštevajo tudi podatki za september–december 2004.
12. člen
Ta pravilnika prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s 1. 1. 2006.
13. člen
Z uporabo tega pravilnika preneha veljati dosedanji Pravilnik o financiranju ljubiteljske kulture na področju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 88/02).
Št. 10/032-01/21-7/2005
Slovenska Bistrica, dne 24. oktobra 2005
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen, univ. dipl. inž. agr., l. r.

AAA Zlata odličnost