Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2005 z dne 4. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2005 z dne 4. 11. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4248. Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP-1-UPB2)

Sklepi

4249. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4250. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4251. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4252. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4253. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4254. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4255. Sklep o imenovanju člana Statističnega sveta Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4256. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Srbiji in Črni gori

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4290. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave

MINISTRSTVA

4257. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov – javna dela
4258. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami
4259. Pravilnik o javnih listinah, ki jih višje strokovne šole izdajajo študentom
4260. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pogojih in postopkih, ki jih morajo izpolnjevati in izvajati pooblaščeni nadzorni organi za redno pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev
4261. Pravilnik o programu izobraževanja in navodilu o usposabljanju za točkovanje stanovanj
4291. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in zobozdravnikov

USTAVNO SODIŠČE

4262. Odločba o ugotovitvi, da so prvi, četrti, peti in šesti odstavek 28. člena in prvi odstavek 30. člena Zakona o preprečevanju korupcije v neskladju z Ustavo
4263. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Upravnega sodišča ter vrnitvi zadeve Upravnemu sodišču v novo odločanje

BANKA SLOVENIJE

4264. Sklep o spremembah Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4265. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju osrednjih specializiranih informacijskih centrov
4266. Sklep o določitvi zneska zamudnih obresti in zneska zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki se izterjuje
4267. Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (KPD-CG)

OBČINE

Dobrepolje

4268. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2005

Hajdina

4269. Odlok o rebalansu III proračuna Občine Hajdina za leto 2005

Hrpelje-Kozina

4270. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2005
4271. Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana občinskega sveta
4272. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
4273. Ugotovitev, kdo je naslednji kandidat za člana Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina z Gospodarske liste predlagatelja Alberta Godine in skupine volivcev

Koper

4274. Odlok o uresničevanju interesov mladih v Mestni občini Koper
4275. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih aktov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
4276. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dekani
4277. Program priprave za spremembo in dopolnitev ZN Ob Slavčku

Kranj

4278. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj

Litija

4279. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2004

Ljubljana

4280. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Majšperk

4281. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2005
4282. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4283. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Markovci

4284. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Markovci za leto 2005
4285. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Markovci

Škocjan

4286. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Škocjan

Žiri

4287. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2005
4288. Sklep o prodaji in namembnosti nepremičnin
4289. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

1. Popravek Odloka o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Gornji Petrovci
AAA Zlata odličnost