Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2005 z dne 28. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2005 z dne 28. 10. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4191. Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1)
4192. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIJZ-UPB1)
4193. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (uradno prečiščeno besedilo) (ZIPRS0405-UPB1)
4194. Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov (uradno prečiščeno besedilo) (ZDPZP-UPB1)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4195. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (EGS) in Uredbe Komisije (EGS) o pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog
4196. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah
4245. Uredba o spremembah Uredbe o pogojih za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah
4246. Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
4247. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v Uredbi o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov

MINISTRSTVA

4197. Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti udeležencem cestnega prometa
4198. Pravilnik o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk
4199. Pravilnik o ustanavljanju javnih višjih strokovnih šol
4200. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2005
4201. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

USTAVNO SODIŠČE

4202. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani
4203. Odločba o ugotovitvi, da je četrti odstavek 24. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju v neskladju z Ustavo, in odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrajnega sodišča na Vrhniki
4204. Odločba o razveljavitvi sklepov Okrožnega in Višjega sodišča
4205. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in odločbe Višjega delovnega in socialnega sodišča

BANKA SLOVENIJE

4206. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
4207. Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4208. Sklep o potrditvi učnega gradiva Strežba z animacijo
4209. Sklep o potrditvi učnega gradiva Vrtnarstvo 2
4210. Sklep o potrditvi učnega gradiva Ročno orodje in vzdrževanje motorne žage
4211. Sklep o potrditvi učnega gradiva Tehnika dela z motorno žago
4212. Sklep o potrditvi učnega gradiva Zdravstvena nega 1
4213. Sklep o potrditvi učnega gradiva Zdravstvena nega 2
4214. Sklep o potrditvi učnega gradiva Zdravstvena nega 3

OBČINE

Bled

4215. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda

Brežice

4216. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice

Grosuplje

4217. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti ali upravljanju Občine Grosuplje (služnostne pravice)
4218. Cenik daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce

Hodoš

4219. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Hodoš
4220. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2005

Kranj

4221. Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju Mestne občine Kranj

Laško

4222. Sklep o začasnem zadržanju izvajanja druge alinee 13. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško

Litija

4223. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora

Miren-Kostanjevica

4224. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica

Nova Gorica

4225. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2005

Novo mesto

4226. Program priprave za občinski lokacijski načrt za stanovanjsko naselje Jedinščica

Oplotnica

4227. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
4228. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
4229. Program priprave spremembe Odloka o ureditvenem načrtu za grajski kompleks v Oplotnici

Podlehnik

4230. Program priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Podlehnik

Postojna

4231. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2005

Razkrižje

4232. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka lokacijskega načrta za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Razkrižju

Slovenj Gradec

4233. Odlok o pogojih opravljanja dejavnosti turističnih vodnikov na turističnem območju Mestne občine Slovenj Gradec
4234. Sklep o prenehanju javnega dobra
4235. Sklep o prenehanju javnega dobra

Sodražica

4236. Sklep o ekonomski ceni v vrtcu

Trebnje

4237. Poročilo o izidu drugega kroga nadomestnih volitev župana Občine Trebnje dne 23. oktobra 2005

Velika Polana

4238. Razpis nadomestnih volitev župana enega člana Občinskega sveta Občine Velika Polana v občini kot eni volilni enoti

Vransko

4239. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2004

Zavrč

4240. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2005
4241. Program priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Zavrč

Zreče

4242. Cenik daljinskega ogrevanja

Žalec

4243. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Žalec

Žetale

4244. Program priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Žetale
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti