Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005

Kazalo

4299. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2005, stran 10201.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, in Uradni list RS, št. 2/02) je občinski svet na 29. seji dne 27. 10. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2005 (Uradni list RS, št. 139/04, 72/05) se spremeni prvi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih
zneskih:
 
A)  BILANCA PRIHODKOV
   IN ODHODKOV                     v tisoč tolarjev
-------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov               Proračun leta 2005
-------------------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI
   (70+71+72+73+74)                      2.939.724
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  1.806.656
70  DAVČNI PRIHODKI                      1.549.213
   700 Davki na dohodek in dobiček              1.143.511
   703 Davki na premoženje                   219.275
   704 Domači davki na blago in storitve            186.427
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                      298.883
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                        212.310
   711 Takse in pristojbine                    6.312
   712 Denarne kazni                       3.669
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           5.753
   714 Drugi nedavčni prihodki                  70.839
72  KAPITALSKI PRIHODKI                     115.080
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           18.130
   721 Prihodki od prodaje zalog                   0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev              96.950
73  PREJETE DONACIJE                       246.735
   730 Prejete donacije iz domačih virov             1.942
   731 Prejete donacije iz tujine                244.793
74  TRANSFERNI PRIHODKI                     729.813
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                  729.813
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              3.361.508
40  TEKOČI ODHODKI                        504.836
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            123.916
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                            20.126
   402 Izdatki za blago in storitve               347.077
   403 Plačila domačih obresti                   384
   409 Rezerve                          13.333
41  TEKOČI TRANSFERI                       968.045
   410 Subvencije                        11.400
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                        493.277
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                         66.731
   413 Drugi tekoči domači transferi              396.637
   414 Tekoči transferi v tujino                   0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                   1.488.108
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           1.488.108
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                   400.519
   431 Invest. transf. pravn. in fiz. osebam,
   ki niso pror. upor.                     140.008
   430 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                         260.511
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                 – 421.784
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)                           0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                   0
   750 Prejeta vračila danih posojil                 0
   751 Prodaja kapitalskih deležev                  0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije                0
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   (440+441+442+443)                       5.000
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                      5.000
   440 Dana posojila                         0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb          5.000
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije                           0
   443 Povečanje namenskega premoženja
   v javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti              0
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (IV.-V.)                           -5.000
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)                      0
50  ZADOLŽEVANJE                            0
   500 Domače zadolževanje
   VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                  1.096
55  ODPLAČILA DOLGA                        1.096
   550 Odplačilo domačega dolga                  1.096
   IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
   NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           – 427.880
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)               –1.096
   XI. NETO FINANCIRANJE
   (VI.+VII.-VIII.-IX.)                     421.784
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
   DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo                 427.880«
-------------------------------------------------------------------------
Drugi in tretji odstavek 2. člena ostaneta nespremenjena.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-11/2004
Ajdovščina, dne 28. oktobra 2005
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost