Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005

Kazalo

4312. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje K 7 Alprem, stran 10211.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora ­ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1) in 27. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je župan Občine Kamnik dne 27. 10. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za območje
K 7 Alprem
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta
1.1. S programom priprave občinskega lokacijskega načrta območja K 7 Alprem se podrobneje oceni stanje, razlogi in ugotovi pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta; nadalje predmet in programska izhodišča ter okvirno območje izvedbenega prostorskega akta, nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega lokacijskega načrta, seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, navedbo in način pridobitve geodetskih podlag, roke, tako za pripravo izvedbenega prostorskega akta, kot njegovih posameznih faz, vključno z rokom za pripravo smernic za načrtovanje ter obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta.
Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02) je območje, ki se ureja z občinskim lokacijskim načrtom opredeljeno kot območje za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Območje občinskega lokacijskega načrta K7 Alprem meji na območje občinskega lokacijskega načrta K 26 Kamniška Bistrica. Zaradi preselitev poslovnih objektov na obrobje občine se na lokaciji občinskega lokacijskega načrta K 7 Alprem predvidi gradnja stanovanj in spremljajočih dejavnosti. Ker območje meji na obvodni svet, se predvidi v to območje sprehajalna pot in kolesarska steza, ki bo služila tudi za nujna vzdrževalna dela na Kamniški Bistrici. Glede na lego v prostoru obravnavanega občinskega lokacijskega načrta je potrebno načrtovane posege prilagoditi za zagotavljanje varstva podtalnice. Obravnavano območje sodi v širše območje starega mestnega jedra, ki je z odlokom razglašeno za kulturni in zgodovinski spomenik, zato se mora gradnja na tem območju prilagoditi usmeritvam, ki omogočajo ohranitev prepoznavnosti starega mestnega jedra.
1.2. Pravna podlaga priprave občinskega lokacijskega načrta je veljavna zakonodaja, Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-1990, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02).
2. Predmet in programska izhodišča prostorskega akta
2.1. Predmet lokacijskega načrta je oblikovanje meril, pogojev in ukrepov ter priprava prostorskih rešitev na podlagi katerih bo možna kvalitetna umestitev načrtovanih programov na obravnavano območje. Ureditveno območje ima oznako K 7 Alprem.
2.2. Izhodišče za pripravo občinskega lokacijskega načrta je smiselno upoštevanje programske zasnove območja mesta Kamnik.
Urbanistično urejanje območja mora vzpostaviti logično zaokrožitev mesta Kamnik.
3. Okvirno ureditveno območje prostorskega akta
Območje občinskega lokacijskega načrta K 7 Alprem obsega območje, ki je na jugu omejeno s Šolsko ulico, na severu s podjetjem Meso d.d Kamnik, na zahodu z Usnjarsko ulico in na vzhodu z obvodnim svetom Kamniške Bistrice. Območje obsega 2 ha 22a.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci pri pripravi prostorskega akta
Po sprejemu programa priprave bo pripravljavec pozval naslednje nosilce urejanja prostora, da v skladu z 29. členom Zakona o urejanju prostora v roku 30-ih dni podajo smernice, za načrtovanje; hkrati s pozivom bo nosilcem urejanja prostora posredovan tudi program priprave:
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana
– Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik
– Krajevna skupnost Kamnik Center, Tunjiška 14, 1240 Kamnik
– Krajevna skupnost Kamnik Novi trg, Pot v Rudnik 11, 1240 Kamnik
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 52, 1001 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Vojkova 52, 1001 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Ljubljana, Vilharjeva cesta 33, Ljubljana
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Neveljska 18, 1240 Kamnik
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj.
Kolikor se med postopkom utemeljeno ugotovi, da je potrebno v postopek vključiti dodatnega nosilca urejanja prostora, pripravljavec pozove tudi njega. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno nujno upoštevati.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Občinski lokacijski načrt območja K 7 Alprem se izdela na podlagi strokovnih podlag, in sicer:
– povzetkov in usmeritev veljavnih planskih aktov Občine Kamnik;
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine;
– temeljnega geodetskega elaborata in elaborata listin za identifikacijo posestnega stanja;
– smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– podatkov o geoloških in hidroloških stanjih terena;
– analize grajenih struktur z vidika varstva vedut;
– idejnih rešitev prometne, komunalne, energetske ter ostale infrastrukture, omrežij in naprav v in do (iz) območja.
Za območje urejanja K 7 Alprem se pripravi program opremljanja zemljišč za gradnjo, ki je priloga lokacijskega načrta.
Kolikor se med postopkom priprave občinskega lokacijskega načrta ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage pripravijo na podlagi predhodnega razpisa izbrani izvajalci. Če se predlog občinskega lokacijskega načrta na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave tako spremeni, da nove rešitve ne bi bile več skladne s programskimi izhodišči tega programa priprave, se ga ponovno razgrne in obravnava. Kolikor se v ponovljenem postopku obravnavajo le v prvi javni razgrnitvi in obravnavi predlagane spremembe, je rok za razgrnitev 10 dni. O času in kraju javne razgrnitve in obravnave ter o vsebini bo v takem primeru javnost obveščena najkasneje sedem dni pred javno razgrnitvijo. Ponovna javna razgrnitev in obravnava je dovoljena največ dvakrat.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta.
Vse obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta bremenijo proračun Občine Kamnik.
8. Veljavnost programa priprave
Ta program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-1/2005-5/6
Kamnik, dne 27. oktobra 2005
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost