Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2005 z dne 7. 11. 2005

Kazalo

4313. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije Kokra, stran 10212.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98 in 36/00), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na 29. seji dne 26. 10. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije Kokra
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije Kokra (Uradni list RS, št. 25/01) tako, da se glasi:
»O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda
Zavod za turizem Kranj
UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom ustanavlja Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, (v nadaljevanju: ustanovitelj), javni zavod »Zavod za turizem Kranj« (v nadaljevanju: zavod).
Namen ustanovitve zavoda je doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja, ter promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Kranj.
NAZIV IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Zavod za turizem Kranj.
Sedež zavoda je: Glavni trg 2, Kranj.
Sestavni del imena sta tudi znak in grafična oblika imena, ki sta natančno opredeljena v statutu zavoda.
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
3. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register, z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s celotnim svojim premoženjem in z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda.
DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Dejavnosti zavoda so:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe na območju Mestne občine Kranj,
– priprava strategije razvoja turističnega območja in razvojnih projektov v skladu z zahtevami Evropske skupnosti,
– pospeševanje turistične dejavnosti,
– načrtovanje, organiziranje in izvajanje marketinških in informacijsko-promocijskih dejavnosti,
– raziskovanje in analiziranje trga,
– obdelava podatkov o turističnem prometu,
– analiza učinkov promocijskih aktivnosti,
– koordiniranje na področju turizma med društvi in ostalimi subjekti v občini ter vodenje registra turističnih aktivnosti,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture,
– informiranje obiskovalcev v okviru turistično – informacijskih centrov,
– svetovanje, izobraževanje in organizacijska usposabljanja,
– pomoč pri trženju proizvodov in storitev,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
– sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi subjekti s področja turizma.
Zavod opravlja tudi druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti.
5. člen
Za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja zavod naloge, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v naslednje podrazrede:
– DE/22.1   Založništvo,
– DE/22.11  Izdajanje knjig,
– DE/22.12  Izdajanje časopisov,
– DE/22.13  Izdajanje revij in periodike,
– DE/22.14  Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
– DE/22.15  Drugo založništvo,
– DE/22.22  Drugo tiskarstvo,
– DE/22.32  Razmnoževanje video zapisov,
– DE/22.33  Razmnoževanje računalniških zapisov,
– G/51.19   Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
– G/52.12   Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah,
– G/52.2   Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
       specializiranih prodajalnah,
– G/52.25   Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami,
– G/52.42   Trgovina na drobno z oblačili,
– G/52.47   Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
       pisalnimi potrebščinami,
– G/52.471  Dejavnost knjigarn,
– G/52.48   Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
– G/52.486  Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
– G/52.62   Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
– G/52.63   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
– H/55.1   Dejavnost hotelov in podobnih obratov,
– H/55.2   Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih obratov,
– H/55.21   Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč,
– H/55.23   Dejavnost drugih nastanitvenih obratov,
– H/55.231  Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov,
– H/55.232  Dejavnost turističnih kmetih z nastanitvijo,
– H/55.3   Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov,
– H/55.301  Dejavnost restavracij in gostiln,
– H/55.302  Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
– H/55.303  Dejavnost slaščičarn, kavarn,
– H/55.304  Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov,
– H/55.4   Točenje pijač,
– H/55.5   Dejavnost menz ter priprava in dostava hrane (catering),
– I/60.23   Drugi kopenski potniški prevoz,
– I/61.20   Rečna, jezerska plovba in plovba po prekopih,
– I/63.30   Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
       turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
– K/70.32   Upravljanje z nepremičninami za plačilo in po pogodbi,
– K/71.100  Dajanje avtomobilov v najem,
– K/71.2   Dajanje drugih vozil v najem,
– K/71.40   Izposojanje izdelkov široke porabe,
– K/72.30   Obdelovanje podatkov,
– K/72.40   Dejavnosti povezane z bazami podatkov,
– K/72.60   Druge računalniške dejavnosti,
– K/73    Raziskovanje in razvoj,
– K/74.12   Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
       svetovanje,
– K/74.13   Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– K/74.14   Podjetniško in poslovno svetovanje,
– K/74.40   Oglaševanje,
– K/74.81   Fotografska dejavnost,
– K/74.83   Tajniška dela in prevajanje,
– K/74.832  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– K/74.833  Druga splošna tajniška dela,
– K/74.841  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– K/74.843  Druge poslovne dejavnosti,
– L/75.13   Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovnih dejavnosti,
– M/80.422  Drugo izobraževanje, d.n.,
– O/91.11   Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj,
– O/92.12   Distribucija filmov in videofilmov,
– O/92.32   Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O/92.33   Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov,
– O/92.34   Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
– O/92.40   Dejavnost tiskovnih agencij,
– O/92.522  Varstvo kulturne dediščine,
– O/92.623  Druge športne dejavnosti,
– O/92.72   Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Zavod lahko spremeni dejavnost le ob soglasju ustanovitelja.
6. člen
Zavod lahko opravlja dejavnosti, opredeljene s tem odlokom, tudi za druge zainteresirane pravne in fizične osebe pod pogoji in na način, ki se določi s posebno pogodbo.
Zavod lahko opravlja posamezne naloge v obliki dodatnih programov in projektov, za katere lahko pridobiva sredstva od zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb.
ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
Za opravljanje finančnih, administrativnih in drugih strokovno tehničnih opravil se v zavodu lahko organizira strokovna služba. Podrobnejša organizacija zavoda se določi s statutom zavoda.
Svet zavoda
8. člen
Svet zavoda sestavlja sedem članov, in sicer:
– pet predstavnikov ustanovitelja,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet Mestne občine Kranj.
Predstavnika delavcev zavoda imenujejo po predhodno izvedenih neposrednih in tajnih volitvah delavci zavoda.
Predstavnika zainteresirane javnosti imenujejo vsej eno leto pred imenovanjem aktivna turistična društva in njihove zveze s sedežem na območju Mestne občine Kranj. Kot aktivna turistična društva in njihove zveze s sedežem na območju Mestne občine Kranj se štejejo tisti, ki so v obdobju enega leta izvedli vsaj tri turistične projekte, vpisane v registru turističnih aktivnosti.
Svet zavoda je konstituiran na 1. seji in lahko opravlja svoje delo, ko so imenovani vsaj štirje člani sveta zavoda.
9. člen
Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki ga izmed sebe izberejo člani sveta zavoda na prvi seji.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem prve seje sveta zavoda. Člani sveta zavoda so po poteku mandata lahko ponovno imenovani.
10. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom in drugimi akti, še naslednje naloge:
– po predhodnem soglasju ustanovitelja sprejme statut zavoda,
– sprejema druge splošne akte zavoda,
– sprejema letni program dela,
– sprejema letni finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– ustanovitelju predlaga spremembo dejavnosti,
– po predhodnem soglasju ustanovitelja odloča o najemanju posojil,
– opravlja druge, z zakonom, tem odlokom ali statutom določene pristojnosti in naloge.
11. člen
Način dela sveta zavoda se določi s statutom oziroma s poslovnikom.
O vprašanjih, ki niso urejena s statutom oziroma s poslovnikom, odloča predsednik svet zavoda.
Direktor
12. člen
Direktor je poslovodni organ zavoda.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru dejavnosti, za katero je zavod registriran, ter odgovarja za zakonitost, poslovno učinkovitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in ustanovitelju.
13. člen
Za direktorja je lahko imenovan tisti, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo turistične, ekonomske, pravne ali druge družboslovne smeri,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– ima delovne izkušnje na področju turizma,
– ima organizacijske sposobnosti, kar dokazuje s svojim preteklim delom,
– izkazuje znanje enega od svetovnih jezikov na višji ravni,
– izkazuje znanje uporabe informacijskih tehnologij,
– izpolnjuje ostale pogoje v skladu z zakonom,
– predloži program dela za mandatno obdobje in vizijo razvoja turizma v Mestni občini Kranj.
Direktorja imenuje svet zavoda z večino glasov vseh članov na podlagi javnega razpisa. Svet zavoda mora pred imenovanjem direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja. Če ustanovitelj ne odgovori v roku 90 dni po prejemu zahteve, se šteje, da je bilo podano pozitivno soglasje. Na podlagi akta o imenovanju direktorja podpiše z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Postopek javnega razpisa, pogoji, način imenovanja in razrešitve direktorja, se natančneje določijo s statutom zavoda.
Naloge, pooblastila in odgovornost direktorja podrobneje določa statut zavoda.
14. člen
Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je lahko ponovno imenovan.
Strokovni svet
15. člen
Za obravnavanje vprašanj in predlaganje rešitev s področja strokovnega in programskega dela ima zavod strokovni svet.
Strokovni svet je kolegijski organ, ki ga sestavljajo strokovnjaki s področja dela zavoda. Strokovni svet imenuje svet zavoda na predlog direktorja.
Strokovni svet šteje najmanj pet in največ devet članov.
16. člen
Pristojnosti, način dela, način imenovanja in trajanje mandata članov strokovnega sveta se natančneje določijo s statutom zavoda.
SPLOŠNI AKTI ZAVODA
17. člen
Zavod ima statut, ki ga po predhodnem soglasju ustanovitelja sprejme svet zavoda.
S statutom se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti, način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
Zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi ureja vprašanja, pomembna za delo in poslovanje, v skladu s statutom in zakonom.
Druge splošne akte sprejema direktor zavoda samostojno, če statut za posamične splošne akte ne določa drugače.
SREDSTVA IN PREMOŽENJE ZAVODA
18. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda zagotovi ustanovitelj.
19. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo na osnovi letnega programa dela:
– z lastnimi prihodki (plačila za blago in storitve),
– s proračunskimi sredstvi ustanovitelja,
– s sredstvi proračuna Republike Slovenije,
– s sredstvi iz naslova javnih razpisov pristojnih ministrstev in drugih razpisov,
– s sredstvi Slovenske turistične organizacije,
– z darili, volili in dotacijami,
– z drugimi viri.
20. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanovitelja. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Zavod upravlja na podlagi ustreznega sklepa Sveta Mestne občine Kranj s poslovnim prostorom v poslovno stanovanjskem objektu na Glavnem trgu 2 v Kranju, stoječem na zemljišču parcelna številka 11 k.o. Kranj, stanovanjska stavba v izmeri 470 m2, dvorišče v izmeri 77 m2, vpisanem v vložni številki 329 k.o. Kranj, v izmeri 350,4 m2, ki obsega naslednje prostore:
– klet v skupni izmeri 43,3 m2,
– pritličje v skupni izmeri 229,9 m2 in
– prvo nadstropje v skupni izmeri 77,2 m2.
Zavod upravlja tudi z vso opremo, ki je v zgoraj navedenem poslovnem prostoru.
RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN POKRIVANJA PRIMANJKLJAJA
21. člen
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari s povračilom za storitve, ki jih opravlja, ter z drugimi lastnimi prihodki.
22. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja le za opravljanje in razvoj svojih dejavnosti v skladu z letnim programom.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda.
23. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotovitve manjkajočih sredstev odloča svet zavoda na podlagi sanacijskega načrta za pokrivanje primanjkljaja.
STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA
24. člen
Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, določenih v zakonu, ali na podlagi sklepa ustanovitelja.«
2. člen
Z dnevom veljavnosti tega odloka poteče mandat dosedanjemu svetu zavoda. Novi svet zavoda se konstituira v 90 dneh od dneva veljavnosti tega odloka.
3. člen
Svet zavoda sprejme statut zavoda najpozneje v roku treh mesecev po svoji prvi seji. Z dnevom veljavnosti novega statuta zavoda preneha veljavnost dosedanjemu statutu zavoda.
4. člen
Funkcijo direktorja zavoda opravlja do nadaljnjega, vendar najdlje do poteka mandata, za katerega je bil imenovan, dosedanji direktor Javnega zavoda Lokalna turistična organizacija Kokra. Po prenehanju njegove funkcije se direktor zavoda imenuje v skladu s tem odlokom.
Prvega direktorja po začetku veljavnosti tega odloka imenuje Svet Mestne občine Kranj.
5. člen
Na podlagi tega odloka je direktor Javnega zavoda Lokalna turistična organizacija Kokra dolžan v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka izpeljati vse potrebne postopke za uskladitev statusno-pravne ureditve zavoda s tem odlokom in poskrbeti za vpis statusno-pravnih sprememb v sodni register.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33301-0002/2005-43/08
Kranj, dne 26. oktobra 2005
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org., l.r.

AAA Zlata odličnost