Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Poslovniki

984. Poslovnik Komisije Državnega zbora Republike Slovenije po zakonu o preprečevanju korupcije

MINISTRSTVA

985. Program priprave državnega lokacijskega načrta za odsek avtoceste Draženci – Mednarodni mejni prehod Gruškovje
986. Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto – Vipava
987. Pravilnik o osebni varovalni opremi
988. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Navodila o načinu izvajanja akreditiranja in o splošnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati akreditirani organi

USTAVNO SODIŠČE

989. Odločba o odpravi Obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Vransko
990. Odločba, da prvi odstavek 58. člena in prvi odstavek 110. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost nista bila v neskladju z Ustavo
991. Odločba o razveljavitvi 38. člena Zakona o železniškem prometu
992. Odločba o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1993 in 1997 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letu 1993 in 1997, dopolnitev 2000 (Uradni list RS, št. 85/02)
993. Odločba o ugotovitvi, da je 6. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Duplek (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/99), kolikor pod zaporedno številko 193 opredeljuje javno pot Dvorjane (Dvorana–Grajfoner) v dolžini 120 metrov, v neskladju z Ustavo
994. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča št. I Up 1182/2003 z dne 3. 6. 2004 in sklepa Upravnega sodišča št. U 1269/2003 z dne 27. 8. 2003
995. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Mariboru in sodbe Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu v izpodbijanem delu

BANKA SLOVENIJE

996. Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 10.000 tolarjev
997. Sklep o dajanju bankovcev za 10.000 tolarjev v obtok

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

998. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. marca 2005
999. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic
1000. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
1001. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
1002. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
1003. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
1004. Sklep o znesku državne pokojnine
1005. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
1006. Poročilo o gibanju plač za januar 2005

OBČINE

Črenšovci

1007. Sklep o dopolnitvi sklepa o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Črenšovci po stanju 31. 12. 1998 med Občino Črenšovci in Občino Velika Polana

Dol pri Ljubljani

1008. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dol pri Ljubljani

Jesenice

1009. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

Kidričevo

1010. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj
1011. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj

Komen

1012. Sklep o podelitvi statusa javnega dobra
1013. Sklep o postopnem prehodu obračuna storitev ravnanja z odpadki iz gospodinjstev za prehodno obdobje do januarja 2006
1014. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Krško

1015. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 789/2, k.o. Veliki Kamen in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnini parc. št. 585/4 in parc. št. 604/3, k.o. Veliki Kamen
1016. Pravilnik o tržnem redu na tržnici v Krškem in drugih dogovorjenih javnih mestih

Murska Sobota

1017. Odlok o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (Cestno podjetje in OMV)
1018. Sklep o javni razgrnitvi predloga spremembe zazidalnega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota
1019. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti

Novo mesto

1020. Program priprave za lokacijski načrt vodovoda Trška gora

Sveta Ana

1021. Pravilnik za urejanje programov športa v Občini Sveta Ana

Škocjan

1022. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Škocjan

Veržej

1023. Program priprave lokacijskega načrta razširitve Term Banovci

Zreče

1024. Cenik daljinskega ogrevanja
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti